Logo UAB
2023/2024

Història dels Moviments Socials a l'Època Contemporània

Codi: 100365 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Arnau Gonzalez Vilalta
Correu electrònic:
arnau.gonzalez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No calen.


Objectius

L’assignatura pretén facilitar recursos i reflexió per tal d’assolir un coneixement central dels moviments socials contemporanis. Es tractarà de situar el paper de les classes subalternes en vàries situacions de la història contemporània. Es prendran exemples concrets per a assolir una imprescindible perspectiva de gènere, preparar un nou treball i aprendre una forma expositiva distintiva.


Competències

  Història
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals moviments socials i polítics dels segles XIX i XX.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Llegir i interpretar els documents històrics generats a l'època contemporània.
 6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

Introducció. 

 1. La Commune de 1871 com a moviment de masses.
 2. La vaga general durant els primers anys del segle XX a Catalunya.
 3. La resposta popular al sollevament militar del juliol de 1936 a Espanya.
 4. Els canvis socials a la Catalunya en guerra a través de la fotografia d'Antoni Campañà (1936-39).
 5. El maig francès o maig del 68 i els nous moviments socials.
 6. Un canvi social traumàtic: el desmantellament del bloc soviètic a l'Europa de l'Est (1991-2000).
 7. La lluita de classes, avui.

 

 


Metodologia

La metodologia docent partirà de la combinació de classes magistrals, on es donaran els principals continguts de l’assignatura, amb el desenvolupament de seminaris de classe en base a la informació prèviament descrita. Es penjarà, habitualment, documentació al Campus Virtual perquè l'alumnat prepari les diferents propostes. El suport audiovisual també hi és present.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 1, 5, 9
Seminaris i pràctiques dirigides 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 6, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 1, 2, 5, 6, 9, 10
Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de presentacions. Recerca de informació bibliogràfica 45 1,8 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Hi haurà un sol examen al final del curs i tindrà una valoració del 50% en la nota de l’assignatura.

Durant el curs es demanaran dos exercicis, que tindran un valor d’un 30 i un 20% respectivament en la nota final. La còpia a l’examen o el plagi en els exercicis suposarà un zero en la seva qualificació. S’establiran els mecanismes necessaris per a revisar el resultat de l’examen i dels exercicis.

Advertiment necessari.

No es podran presentar a la prova de síntesi de recuperació (seran NO AVALUABLES) les i els alumnes que no hagin fet l’examen i un dels dos exercicis. Tampoc es podrà presentar qui tingui una nota final igual o superior a l'aprovat. La recuperació es farà sobre el conjunt dels continguts del programa de l'assignatura. En el Grau d’Història la nota màxima d’aquesta prova de recuperació és de 5,0 (Aprovat).

Cada curs acadèmic, l'estudiant es pot adherir a l'avaluació única en algunes assignatures i mantenir el sistema d'avaluació continuada en unes altres. L'estudiant que s'adhereixi a l'avaluació única renuncia a l'avaluació continuada. Aquesta renúncia es fa a l’inici de la docència de cada semestre, en les dates fixades per cada centre dins del calendari marc establert al calendari acadèmic i administratiu de la UAB. Per tal de fixar aquestes dates, s’ha de tenir en compte que s’ha de poder sol·licitar el canvi unes setmanes després d'haver iniciat la docència.

L'estudiant que sol·licita l'avaluació única té els mateixos drets que la resta d'estudiants. Això vol dir que no es pot limitar la seva qualificació, no se li pot impedir el dret d'anar a classe o de sol·licitar tutories i no se li pot limitar el dret de recuperar l'assignatura. De la mateixa manera, també té el deure de fer el seguiment de la docència en les mateixes condicions que el professorat ha establert per a la resta d’estudiants i, per tant, el professorat no ha d’elaborar
materials o activitats d’aprenentatge exclusives per a aquest perfil.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de síntesi 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Treballs escrits 50% (30% + 20%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

. Llibert Ferri, Memòria del fred. Cròniques d'una transició, Barcelona, Empúries, 2006.

. P. Garcia-Planas, A. Gonzàlez i Vilalta. La capsa vermella. La Guerrra Civil fotografiada per Antoni Campañà, Barcelona, Comanegra, 2019.

. J. Rougeri, La Commune et les Communards, París, Folio, 2018

 


Programari

---