Logo UAB
2023/2024

Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus

Codi: 100357 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Felix Maria Retamero Serralvo
Correu electrònic:
felix.retamero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Albert Trilla Vilaró

Prerequisits

Convé tenir coneixements bàsics de francès i d'anglès per llegir part de la bibliografia


Objectius

Aquesta assignatura suposa un aprofundiment dels grans temes plantejats en les assignatures d'Introducció a la Història Medieval, de primer curs, i La formació d'Europa i L'Època del Gòtic, en el context de les societats peninsulars durant l'Edat Mitjana. Els objetius principals són: familiaritzar l'estudiant amb els esdeveniments i personatges més destacats de les societats medievals peninsulars; donar a conèixer els debats historiogràfics sobre les societats medievals peninsulars; explicar les claus dels desenvolupaments específics de les diferents societats peninsulars, des de la desaparició de l'Imperi romà d'Occident al segle V fins a la conquesta final d'al-Andalus al segle XV; plantejar les connexions dels processos de destrucció i de formació de les societats medievals peninsulars amb el trànsit a l'època moderna.


Competències

  Arqueologia
 • Contextualitzar i analitzar processos històrics.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar l'anàlisi morfosintàctica a la lectura de textos llatins, identificant, si escau, les característiques pròpies del gènere literari o de la variant lingüística corresponent.
 2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 5. Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
 6. Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
 7. Dominar la història universal de l'edat mitjana.
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 9. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 10. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 11. Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
 12. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
 13. Interpretar i analitzar les fonts documentals.
 14. Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
 15. Interpretar textos històrics en relació amb els contextos arqueològics.
 16. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 17. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 18. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
 19. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Utilitzar el vocabulari tècnic específic d'interpretació i comentari dels textos antics.
 21. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.
 22. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. El regnum gothorum (VI-VIII)

2. La conquesta del 711 i la formació d'al-Àndalus. La dinastia Omeia (VIII-XI). La formació de les dinasties taifa.

3. La formació i desenvolupament dels regnes i comtats del nord peninsular. El regne d'Astúries i astur-lleonés; Castella (VIII-XI)

4. Les dinasties almoràvit i almohade.

5. Una societat organitzada per a la guerra: Castella, segles XI-XV

7. El sultanat nassarita de Granada i la conquesta final. Els moriscos (XV-XVI)


Metodologia

-Teoria: classes magistrals

-Exercicis pràctics sobre casos; comentaris de textos..

-Treball autònom dels estudiants: assistència a les classes; lectures; cerca i anàlisis d'informació; lliurament de treballs. S'han de tenir en compte les notícies i informacions publicades al Campus Virtual/Moodle. Totes les activitats tindran una data fixada que s'haurà de respectar de manera estricta.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teóricas: sesiones prácticas y seminarios (lectura e interpretación de documentos) 50 2 3, 4, 8, 15, 17, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories d'orientació per a la confecció dels treballs (orals i escrits) 15 0,6 3, 4, 8, 15, 17, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi personal; preparació presentacions orals i treballs escrits; seguiment de treballs. 75 3 3, 4, 8, 15, 17, 20

Avaluació

Avaluació contínua:

1. Primera prova parcial de síntesi: 30%.
2. Segona prova parcial de síntesi: 30%.
3. Un o dos exercicis pràctics: 40% en total.
La nota mínima perquè un exercici sigui tingut en compte en el càlcul de la mitjana és 3,5.

Avaluació única: 

1. Prova de síntesi 1: 30%.

2. Prova de síntesi 2: 30%. 

3. Exercici(s) pràctic(s): 40%. 

El professorat anunciarà la primera setmana de classe, tant a l’aula com a través del Campus Virtual, la data única de realització i lliurament de les proves avaluatives.

La nota mínima per a que una activitat d'avaluació sigui tinguda en compte en el càlcul de la nota final es 3,5.


Recuperació: L'alumne/a que hagi suspès les dues proves parcials haurà de presentar-se a la recuperació, sigui quina sigui la mitjana ponderada final. Es podrà recuperar un exercici pràctic suspès mitjançant la realització d'un altre.
Es considerarà "no avaluable" i no podrà tenir accés a la recuperació l'alumnat que no hagi presentat un mínim de 2/3 de les activitats d'avaluació.
La recuperació consistirà en una prova de síntesi sobre el temari del curs i es realitzarà en la data establerta per la facultat. La nota màxima d'un exercici de recuperació serà un 5 (sobre 10). L'exercici de recuperació en cap cas no es considerarà una alternativa per a pujar nota.
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions
L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats deles proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.
Es tindran en compte els casos particulars que rebran un tractament personalitzat.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 30% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Examen 2 30% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
Prova o proves pràctiques 40% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

Arce, J., Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507-711), Marcial Pons, Madrid, 2011

-Barceló, M., El sol que salió por Occidente, Universidad de Jaen, 1997 (edició revisada i ampliada publicada per la Universitat de València,2010)

-Barrios, A.; R. Peinado, dirs., Historia del Reino de Granada, 3 vols., Universidad de Granada, 2000

-Barton, S. & R. Portrass, eds, Beyond the Reconquista. New directions in the history of Medieval Iberia (711-1085), Brill, 2020, 103

-Garcia Fitz, La guerra contra el Islam peninsular en la Edad Media, 2019

-Guichard, P., De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus, El Legado Andalusi, Granada, 2002

-Monsalvo, J.M., Atlas histórico de la Espana Medieval, Madrid, Sintesis, 2010

-Powers, J., A society organised for war. The Iberian municipal militias in the Central Middle Ages, 1000-1284, University of California Press, 1988

-Rios Saloma, M.F., La Reconquista. Una construccion historiografica (siglos XVI-XIX), UNAM-Marcial Pons, Madrid, 2011

 


Programari

*