Logo UAB
2023/2024

Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia

Codi: 100341 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OB 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OB 4 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Vilanova Vila-Abadal
Correu electrònic:
francesc.vilanova@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Aram Monfort Coll

Prerequisits

Cap.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura "Història Contemporània de Catalunya II, el franquisme i la recuperació de l'Autonomia" és formar les i els estudiants en aquesta matèria. Per a assolir aquest objectiu, procurarem oferir-los unes matèries i continguts acurats sobre la història del país entre els anys 1939 i 1978 (aproximadament), que els permeti assolir un coneixement sòlid dels processos i dels fenòmens polítics, socials, econòmics i culturals desenvolupats a la Catalunya del període que va de 1939 a la recuperació de l'autogovern fins els primers passos del seu desenvolupament. D'altra banda, és valora molt els coneixements propis dels alumnes, el treball de lectura i informació de tot tipus que duguin a terme en el marc del curs i fora d'aquest; també es tindrà molt en compte la capacitat d'expressió escrita, les habilitats en l'anàlisi de textos, documents, gràfiques, imatges, etc. 


Competències

  Història
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 4. Identificar els principals models teòrics que intenten explicar les característiques de la societat catalana actual.
 5. Identificar i utilitzar de manera apropiada fonts de recerca per a l'estudi de la Catalunya contemporània.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 8. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 9. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
 11. Treballar en equip respectant tots els punts de vista.
 12. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

CONTINGUTS GENERALS:

1. Catalunya després de la guerra. Memòries i experiències del conflicte després de 1939.

2. La primera postguerra catalana, 1939-1951 (I). De la repressió a la instal·lació del franquisme.

3. La primera postguerra catalana, 1939-1951 (II). El sistema cultural i intel·lectual català, franquista i antifranquista.

4. Catalunya, 1939-1948: Segona guerra mundial, exili i resistència/supervivència a l'interior.

5. La segona postguerra a Catalunya, 1951-1959: la lenta reorganització dels anys cinquanta. De la política a la cultura, del moviment obrer al món franquista.

6. Els anys seixanta a Catalunya: creixement, canvis i extensió de l'antifranquisme.

7. 1971-1978: la fi de la dictadura a Catalunya i l'inici de la democratització.

Aquestes són les línies mestres de l'assignatura, impartida pels professor Aram Monfort i Francesc Vilanova. Els continguts generals, els programes específics de cada docent, la bibliografia, l'avaluació, etc., de l'assignatura es penjaran al Campus Virtual perquè els alumnes tinguin a la seva disposició la informació més detallada del curs.


Metodologia

Com es pot veure en la Guia Docent, hi ha un marc de referència general per a tota l'assignatura. Ara bé (i per això hi ha el Campus Virtual, entre d'altres raons), els docents de l'assignatura acostumen a aplicar criteris propis en el desenvolupament d'aquesta, en el grup que els correspon. Cal tenir-ho en compte.

En la metodologia general, cal que els alumnes tinguin en compte tres grans mecanismes: les explicacions a l'aula (que poden ser amb tota mena de suports tècnics: powerpoint, documentals, imatges, etc.); el treball de l'alumne, sobretot en l'àmbit de la lectura i l'exercici de l'escriptura, a banda de l'anàlisi dels materials; i les tutories, és a dir, l'espai de consultes i resolució de problemes amb el docent.

Aquests mecanismes són comuns per a l'assignatura. Després, en cada grup, el docent l'adapta a un perfil propi.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 39 1,56 7, 9, 10
Seminaris i/o pràctiques dirigides 6 0,24 4, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Exercicis pautats d'aprenentatge 7,5 0,3 4, 10
Tutories 15 0,6 3, 7, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 45 1,8 1, 12
Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de comentaris orals i/o seminaris. Recerca d'informació bibliogràfica. 30 1,2 1, 5, 6, 12

Avaluació

La qualificació final serà el resultat de tres activitats avaluadores:

1. Primer parcial. Avaluació dels continguts de la primera part del curs. 4 punts (40% de la nota final).

2. Segon parcial. Avaluació dels continguts de la segona part del curs. 4 punts (40% de la nota final).

3. Treball. 2 punts (20% de la nota final). Un exercici de descripció i anàlisi, fet a l'alula, sobre un document, gràfic, imatge, etc.

L'avaluació definitiva de l'assignatura es durà a terme a partir dels tres exercicis esmentats, que es distribuiran al llarg de les 15 setmanes de docència.

Per superar l'assignatura caldrà haver fet els tres exercicis i arribar a l'aprovat (5 punts). Si la qualificació final (resultat de la suma de les tres proves) se situa entre el 3,5 i el 4,9, es podrà fer un examen de recuperació per superar l'assignatura.

No es pot superar l'assignatura ni fer la reavaluació amb una nota inferior al 3,5 o amb un dels tres exercicis pendents.

Recuperació: la podran fer aquells alumnes que tinguin una nota final entre el 3,5 i 4,9, resultat de la suma dels tres exercicis.

Segona matrícula i/o avaluació única: en aquest cas, l'alumne podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen final. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació d'aquesta prova de síntesi.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues proves escrites i un treball de l'alumne a classe. Nota sobre 10: 8 punts en dos exàmens; 2 punts en un exercici a classe. 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

A l'inici del curs, els alumnes trobaran en el Campus Virtual el document on s'especifica, segons el grup i el docent, la bibliografia imprescindible i necessària per a superar l'assignatura, els continguts més específics i altres indicacions sobre recursos bibliogràfics, digitals, etc.

Dos llibres de referència, de caràcter general:

Carme Molinero, Francesc Vilanova, Manel Risques (eds.), Sobre el franquisme i Catalunya, Barcelona, Efadós, 2015.

Carme Molinero, Pere Ysàs (dirs.), De la dictadura a la democràcia, 1960-1980, vol. 11, de Història, Societat, Política, Cultura als Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998.


Programari

Per al desenvolupament de l'assignatura no és necessita un programari específic.