Logo UAB
2023/2024

Literatura comparada

Codi: 100271 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 2
2500240 Musicologia FB 1 2
2500245 Estudis Anglesos FB 1 2
2502758 Humanitats FB 1 1
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 1
2504212 Estudis Anglesos FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol FB 1 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pere Ballart Fernandez
Correu electrònic:
pere.ballart@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pere Ballart Fernandez
Antonio Penedo Picos
Hanan Jasim Khammas
Miriam Ruiz-Ruano Risquez
Andrea Pereira Rueda
Alicia Fernández Gallego-Casilda

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini d’expressió oral i escrita de català i castellà equiparable a les que s’obtenen en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió escrita i oral de l’idioma, d’aquí que els errors d’ortografia i redacció comportin la resta de punts en l’avaluació.

Òbviament, totes les activitats, pràctiques i treballs hauran de ser originals i no es permet el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. En cas de presentar material no original sense indicar-ne l’origen, la qualificació serà automàticament un suspens (0). 

 


Objectius

El curs és una introducció general a l’estudi de les obres literàries des d’una perspectiva teòrica i comparatista, i vol posar a l’abast de l’estudiant una selecció dels conceptes i procediments més adequats per a l’anàlisi i interpretació del text literari en un sentit primordialment immanent, això és, al marge de les seves circumstàncies històriques i de les seves diferències nacionals. La reflexió sobre els problemes relatius a la definició de la naturalesa de l’obra literària i del seu funcionament serà completada, en la segona part del programa, amb una caracterització de les seves principals varietats genèriques (poesia, narració i drama), i un estudi de les convencions que en cada cas en determinen la lectura, comprensió i valoració.


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Anglesos
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Interpretar els textos literaris des de bases filològiques i comparatives.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les seves estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Fer servir la metodologia i els conceptes de l'anàlisi literària tenint en compte fonts i contextos.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Identificar i interpretar els textos literaris del català i de l'espanyol, analitzant els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística angleses i franceses.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen la literatura anglesa.
 2. Analitzar i interpretar de manera introductòria textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar els conceptes específics de la teoria literària per analitzar textos.
 5. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries
 6. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 7. Aplicar els diferents instruments de l'anàlisi a distints tipus d'obres literàries.
 8. Argumentar i avaluar la pertinència de l’anàlisi d’un fenomen lingüístic, literari o cultural.
 9. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 10. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 11. Argumentar sobre varis temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 12. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diferents temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents.
 13. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents
 14. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents.
 15. Comentar textos literaris aplicant-hi els instruments adquirits i tenint en compte el context històric i sociocultural.
 16. Comentar textos literaris, aplicament els instruments adquirits, atenent al context històric i sociocultural.
 17. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
 18. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 19. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i atenent el context històric i sociocultural.
 20. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 21. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l’estudi de la literatura i els seus mètodes d’anàlisi.
 22. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que conforma el camp d’estudi d’una obra o un autor de la literatura en llengua francesa.
 23. Distingir el factor sexe/gènere en la configuració del cànon literari.
 24. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts de textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 25. Elaborar treballs on s’apliquin els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals per a l’àmbit d’estudi.
 26. Elaborar una feina respectant els aspectes ètics relacionats amb l’autoria de les idees i la diversitat d’opinions.
 27. Evaluar los resultados relacionados con la argumentación sobre varios temas y problemas literarios a propósito de obras distintas.
 28. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
 29. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada per a l'estudi dels diferents gèneres de la literatura anglesa moderna i contemporània.
 30. Fer lectures segons el gènere literari d'una obra.
 31. Fer presentacions orals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 32. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 33. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat
 34. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 35. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació
 36. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació.
 37. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris
 38. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 39. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 40. Identificar i explicar les estructures bàsiques del procés d'interpretació.
 41. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 42. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 43. Identificiar els elements clau de la tradució cultural occidental a partir del segle XIX fins l'actualitat.
 44. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials
 45. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 46. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 47. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades i en biblioteques.
 48. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 49. Participar en debats presencials i virtuals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 50. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 51. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 52. Redactar comentaris de text des de la crítica comparada.
 53. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 54. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada i relacionar-hi coneixements d’altres disciplines humanes.
 55. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant coneixements d'altres disciplines humanes.
 56. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes
 57. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant coneixements d'altres disciplines humanes.
 58. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 59. Sintetitzar la informació obtinguda a partir de diferents fonts, problematitzar un tema i estructurar la informació de manera pertinent en presentacions orals i escrites adaptades al públic.
 60. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C1.

Continguts

Temes

0. Una aproximació estètica al fenomen literari.

I. ELS ESTUDIS LITERARIS I LES SEVES DISCIPLINES

1. El lloc de la teoria de la literatura i la literatura comparada dins la investigació literària.

II. EL SISTEMA LITERARI

2. La noció de «literatura».

3. La comunicació literària: autor, text, lector, context.

4. La intertextualitat.

5. Els gèneres literaris.

III. GÈNERES, FORMES I TEMES

6. La poesia.

7. La narrativa.

8. El drama.

IV. LA TRADICIÓ LITERÀRIA I EL CÀNON

9. Els «clàssics». Tradició i modernitat. La noció de cànon.


Metodologia

L’assignatura compagina el format de la classe magistral, sempre sobre la base dels textos teòrics recollits en un dossier, amb el del seminari de discussió de textos de creació, en el qual la col·laboració de l’estudiant és indispensable. Periòdicament l’estudiant serà invitat a realitzar diversos exercicis (des de la recensió al treball monogràfic) sobre determinats aspectes del temari.

L’aprenentatge d’aquesta assignatura per part de l’estudiant es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professorat, en què es combinarà l’explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professorat, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diversos nivells de l’anàlisi literària.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps personal dedicat a l’estudi com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

· Activitats d’avaluació (5%). L’avaluació de l’assignatura serà duta a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professorat 52,5 2,1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 5, 9, 17, 32, 44
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Avaluació

D’acord amb una concepció de l’avaluació continuada, l’estudiant haurà de provar el seu assoliment de les competències del curs mitjançant l’elaboració de dos exàmens finals de caràcter obligatori amb un valor proporcional del 40% cadascun: un de teòric, amb preguntes de caràcter temàtic, i un altre de pràctic, centrat en el comentari de textos concrets. El 20% restant podrà ser obtingut arran d'un exercici pràctic, per escrit, d'anàlisi i interpretació literària (d'un gènere a determinar), que serà demanat a la meitat del quadrimestre. Així mateix, la nota final podrà ser susceptible d’una correcció a l’alça sempre i quan l’estudiant hagi participat de manera activa en les sessions del curs. Es considerarà com a «no evaluable» aquell estudiant que no s’hagi presentat a cap dels dos exàmens finals obligatoris. Es podrà presentar a la recuperació de l’assignatura (que tindrà lloc al final del quadrimestre i consistirà en una única prova) només aquell estudiant que s’hagi presentat prèviament als dos exàmens finals obligatoris i hi hagi obtingut aquella nota mínima que el professorat haurà determinat en començar el curs. La revisió dels exercicis tindrà lloc al despatx del professor o professora, previ anunci del dia i l’hora. L'estudiant que, havent lliurat els exercicis demanats al llarg del semestre, no es presenti però a cap dels dos exàmens finals, serà considerat com a "no avaluable".

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle o correu electrònic) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

 
Avaluació única
L'assignatura preveu un sistema d'avaluació única (en una data coincident amb amb la realització de l'última prova de l'avaluació continuada) i consistent en tres evidències: un comentari de text narratiu (per valor d'un 30% de la nota global), un comentari de text poètic o teatral (30%) i un qüestionari de caràcter teòric (40%). S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que amb l'avaluació continuada.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentacions orals i proves escrites. Revisió periòdica, col·lectiva i individual, de l'assimilació de conceptes i estratègies d'anàlisi 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Bibliografia

A banda de l’estudi i comentari dels textos inclosos en el dossier del curs i dels que seran presentats periòdicament a classe, les referències següents permeten cobrir parcialment o totalment el conjunt del temari de l’assignatura.
  
1. Blocs I-II i IV
 
ABELLAN, Joan; BALLART, Pere; SULLÀ, Enric
 
1997 Introducció a la teoria de la literatura, Manresa, Angle Editorial.
 
AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de
 
1972 Teoría de la literatura, tr. Valentín García Yebra, Madrid, Gredos.
 
BALLART, Pere
 
2023  Primera lliçó de literatura, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 
BRIOSCHI, Franco i DI GIROLAMO, Costanzo
 
1988 Introducción al estudio de la literatura, tr. Carlos Vaíllo, Barcelona, Ariel.
 
CESERANI, Remo
 
2004 Introducción a los estudios literarios, tr. David Roas, Barcelona, Crítica.
 
COMPAGNON, Antoine
 
2015 El demonio de la teoría. Literatura y sentido común, Barcelona, El Acantilado.
 
CULLER, Jonathan
 
2000 Breve introducción a la teoría literaria, tr. Gonzalo García, Barcelona, Crítica.
 
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José
 
2009 Introducción a la Teoría Literaria, Madrid, UNED.
 
EAGLETON, Terry
 
1988 Una introducción a la teoría literaria, tr. JoséEsteban Calderón, Mèxic, FCE.
 
2013 El acontecimiento de la literatura, Barcelona, Península.
 
ESTÉBANEZ CALDERÓN, Domingo
 
1996 Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza Editorial.
 
VILLANUEVA, Darío (coord.)
 
1994 Curso de teoría de la literatura, Madrid, Taurus.
 
____________________ 2016 Lo que Borges enseñó a Cervantes. Una introducción a la literatura comparada, Madrid, Taurus.
 
WELLEK, René i WARREN, Austin
 
1979 Teoría literaria, tr. José Mª Gimeno, Madrid, Gredos.
 
 
 
2. Bloc III
 
BALLART, Pere
 
1998 El contorn del poema, Barcelona Quaderns Crema, 1998 (versió espanyola: Barcelona, El Acantilado, 2005).
 
GRILLO TORRES, María Paz
 
2004 Compendio de teoría teatral, Madrid, Biblioteca Nueva.
 
LODGE, David
 
1998 L’art de la ficció, tr. Montserrat Lunati i Jordi Larios, Barcelona, Empúries.

MEDEL, Elena

2018 Todo lo que hay que saber sobre poesía, Barcelona, Ariel.

NÚÑEZ RAMOS, Rafael
 
1992 La poesía, Madrid, Síntesis.
 
PAVIS, Patrice
 
1980 Diccionario del teatro, tr. Fernando de Toro, Barcelona, Paidós, 1999.
 
SULLÀ, Enric (ed.)
 
1985 Poètica de la narració, Barcelona, Empúries.
 
WOOD, James
 
2009 Los mecanismos de la ficción. Cómo se construye una novela, tr. Ana Herrera, Madrid, Gredos.
 
 

Programari

El curs no presenta cap requeriment específic en matèria informàtica.