Logo UAB
2023/2024

Semàntica i pragmàtica

Codi: 100239 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Espinal Farre
Correu electrònic:
teresa.espinal@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Estar familiaritzat amb les nocions més bàsiques relatives a l’estructura i ús del llenguatge. 


Objectius

Aquest curs és una introducció a l’estudi del significat lingüístic.  

Els objectius centrals d’aquesta assignatura són els següents:

 

 1. Adquirir un coneixement general del significat lèxic, oracional i comunicatiu.
 2. Entendre els aspectes bàsics de la composicionalitat del significat.
 3. Adquirir una perspectiva general de la comunicació i la interpretació d’enunciats.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l’anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 3. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 4. Construir textos normativament correctes
 5. Construir textos normativament correctes.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
 8. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 9. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines
 10. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines.
 11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 12. Identificar opcions teòriques diferents o maneres d'abordar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 13. Identificar opcions teòriques diferents o maneres de tractar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 14. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 15. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 16. Redactar breus treballs originals sobre aquests temes.
 17. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 18. Redactar treballs originals breus sobre aquests temes.
 19. Redactar treballs originals breus sobre temes relacionats amb la lingüística.
 20. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 21. Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
 22. Resoldre problemes de manera autònoma.
 23. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

 1. L’estudi del lèxic i del significat a la gramàtica. 
 2. Referència, veritat i significat. 
 3. Predicació i quantificació.
 4. Modificació i intensionalitat.
 5. Pragmàtica del context.
 6. Comunicació i pertinència.    
 7. Semàntica cognitiva.

Metodologia

Es combinaran les explicacions teòriques amb la resolució d'exercicis i les presentacions orals. La metodologia docent i l'avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Autònomes      
Lectures 75 3 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

L’avaluació es basarà en les activitats següents:

(a) Participació activa a classe i a les tutories. 10%.

(b) Lliurament d’exercicis i/o exposició de presentacions en el termini que s’estableixi. 40%.

(c) Examen. 50%.

Per aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.

No es podrà recuperar l'activitat (a).

Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió s'anunciaran al Campus Virtual.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà 0.

Avaluació única: 

(a)   Examen escrit. 50%

(b)   Entrevista oral d’avaluació de competències. 30%

(c)    Resolució de problemes. 20%

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
Exercicis 40% 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Participació 10% 0 0 1, 21, 22

Bibliografia

Aloni, Maria. & P. Dekker (2016), The Cambridge Handbook of Formal Semantics. Cambridge: CUP.

Birner, B. (2013), Introduction to pragmatics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Blakemore, Diane. (1992), Understanding utterances. An introduction to pragmatics, Oxford: Blackwell.

Cann, R. (1993), Formal semantics. Cambridge: CUP.

Cann, R. Ruth Kempson & E. Gregoromichelaki (2009), Semantics. An introduction to meaning and language. Cambridge: CUP.

Chierchia, G. (1997). Semantica. Bologna, Il Mulino.

Cuenca,  Maria Josep. & J. Hilferthy (1999), Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona: Ariel.

Cruse, A. (2000), Meaning in language, Oxford: Oxford University Press.

Davis, S. & B. Gillon (eds.) (2004), Semantics. A reader. Oxford: OUP.

Davis, S. (ed) (1991) Pragmatics: a Reader. Oxford: Oxford University Press.

*Escandell, M.Victoria. (1996, 2006), Introducción a la pragmática, Barcelona: Ariel. https://www.planetadelibros.com/libro-introduccion-a-la-pragmatica/112776#soporte/113053

*Escandell, M.Victoria. (2004): Fundamentos de Semántica Composicional. Barcelona: Ariel.

Escandell, M.Victoria. (2020), La comunicación. Lengua, cognición y sociedad. Madrid: Akal. https://www.akal.com/libro/la-comunicacion_34994/edicion/ebook-57291/

Escandell, M.Victoria., J. Amenós-Pons, A.K. Ahern (eds.), Pragmática. Madrid: Akal.

Espinal, M.Teresa. (1988), Significat i interpretació, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

*Espinal, M.Teresa. (coord.) (2002),Semàntica. Del significat del mot al significat del’oració, Barcelona: Ariel.

*Espinal, M.Teresa. (coord.) (2014). Semántica. Madrid: Akal. https://www.akal.com/libro/semantica_34976/edicion/ebook-57501/

García Murga, F. (2002), El significado. Una introducción a la semàntica. Munich: Lincom.

García Murga, F. (2014), Semántica. Madrid: Síntesis.

Geeraerts, D. & H. Cuyckens (2010), The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford: OUP.

Horn, L. & G. Ward (eds.) (2004, 2006), The handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell.

Jackendoff, R.S. (1983), Semantics and cognition. Cambridge MA: The MIT Press.

*Kearns, Keith. (2000, 2011), Semantics. Londres: Palgrave.

Lappin, S. (ed.) (1997), The handbook of contemporary semantic theory. Oxford: Blackwell.

Löbner, S. (2002, 2013), Understanding semantics. London: Routledge.

Lyons, J. (1995), Linguistic semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Maienborn, Claudia., K. Von Heusinger & P. Portner (2011), Semantics: an international handbook of natural language meaning. 3 vols. Berlin: de Gruyter.

de Miguel, Elena. (ed.) (2009), Panorama de Lexicología. Barcelona: Ariel.

Moreno Cabrera, J.C. (2003), Semántica y gramática, Madrid: Antonio Machado Libros.

Portner, P. (2005), What is meaning? Fundamentals of formal semantics, Oxford: Blackwell.

Portner, P. & Barbara Partee (eds.) (2002). Formal semantics: The essential readings. Oxford: Blackwell.

*Saeed, J.I. (1997, 2015), Semantics. Oxford: Blackwell. 

Turner, K. (ed.) (1999), The semantics / pragmatics interface from different points of view, Amsterdam: Elsevier.

Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: OUP.

Zimmermann, T.E. & W. Sternefeld (2013). Introduction to Semantics: An Essential Guide to the Composition of Meaning. Berlín: De Gruyter.


Programari