Logo UAB
2023/2024

Grans temes de la filosofia

Codi: 100219 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia FB 1 1
2500241 Arqueologia FB 1 2
2500245 Estudis Anglesos FB 1 2
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 2
2500501 Història FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
David Casacuberta Sevilla
Correu electrònic:
david.casacuberta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ferran Caballero Puig
Nuria Estrach Mira
Olga Fernandez Prat
Oscar Castro Garcia
Irene Gomez Franco
Alba Torrents Gonzalez

Prerequisits

No hi ha prerequisits

 


Objectius

El curs pretén introduir els temes i debats fonamentals de la història del pensament.

 


Competències

  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Antropologia Social i Cultural
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Comunicar oralment i per escrit, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements filosòfics adquirits.
 6. Distingir alguns textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 7. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 8. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 13. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 14. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 15. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 16. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 17. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 18. Reconstruir la posició d'un autor propi de la filosofia de manera clara i precisa.
 19. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l''equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 20. Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats
 21. Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats.

Continguts

 

El curs està dividit en quatre seccions, agrupades en dos grans blocs.

En el primer bloc, de les seccions núm. 1 a la 3 es realitzarà una visió general sobre els grans debats de la història del pensament.

En el segon bloc, en la secció núm. 4 s’analitzaran els debats filosòfics de la contemporaneïtat, a partir de les eines conceptuals apreses durant el primer bloc.

 

 

1) Què és la filosofia?

1.1. La filosofia com el territori de la raó i l'argumentació

1.2. La filosofia com a diàleg

1.3. La filosofia entre la ciència i l'art

 

2) Què puc conèixer? (filosofia de la ciència i teoria del coneixement)

2.1. L’accés al coneixement al llarg de la Història de la Filosofia

2.2. El debat idealisme vs. realisme

2.3. Certesa, evidència i validació

 

3) Què haig de fer? (ètica, teoria de la decisió)

3.1. L’un i els altres: la conformació de la comunitat

3.2. Raó i convivència

3.3. Moral, llibertat i voluntat

 

4) Grans temes de la filosofia contemporània

4.1. La filosofia com a forma de vida

4.2. La relació ment-cos

4.3. Filosofia i gènere

4.4. Filosofia i política

4.5. Pensament ecològic

4.6. Pensament digital i globalització

 


Metodologia

La metodologia del curs combina presentacions de la teoria per part del professorat i activitats participatives en grups petits en forma de seminari.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 35 1,4 6, 8, 21
Seminaris 11 0,44 18
Tipus: Supervisades      
Tutories 22 0,88 2, 11, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi/Resolució de Casos 31 1,24 2, 5, 11, 17, 21
Lectures de la bibliografia recomanada 44 1,76 6, 8

Avaluació

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

El mètode d’avaluació constarà de tres proves- Dues seràn proves escrites individuals de resposta curta o equivalent (test). La tercera haurà de ser diferent, com un examen a fer casa i tornar passades 48 hores o una presentació oral.  La primera prova servirà per avaluar els temes 1 i 2, la segona pel tema 3 i la tercera pel tema 4. Les proves es faran un cop finalitzats els temes associats a cadascuna d'elles. Cada prova valdrà un màxim de 10 punts i caldrà una mitjana global obtinguda a partir del sumatori dels resultats de les tres proves ((P1+P2+P3)/3) que doni com a mínim 5 punts per tal d’aprovar l'assignatura. És necessari realitzar obligatòriament les 3 proves per a aprovar.

Per fer presentacions orals, es recomana un mínim de tres persones per grup. Les presentacions seran d'un màxim de 15 minuts i es faran en substitució de les classes magistrals.

Es reservarà un màxim de tres dies a fi i efecte de realitzar aquestes exposicions.

Reavaluacions: els estudiants que hagin suspès alguna o totes les proves, o cerquin pujar nota, podran o bé tornar-se a examinar d’aquelles proves que no hagin fet o que tinguin suspeses, o bé fer un únic examen tipus test per avaluar-se de les tres parts. 

Es consideraran com a ‘no avaluables’ les/els alumnes que no hagin fet un mínim de dues  proves.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Avaluació única

L'avaluació única serà una prova escrita que constarà de tres parts:

a) Preguntes tipus test de la primera part (40%)

b)  Preguntes tipus test de la segona part (40%) (40%)

c) Breu assaig al voltant dels continguts de l'assignatura (20%)

 

Recuperació de l'avaluació única: les característiques seran les mateixes que les de la prova d'avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen preguntes curtes o presentaci? oral 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Examen test 1 40% 2,5 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Examen test 2 40% 2,5 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Bibliografia

Aquesta bibliografia són alguns dels llibres que s’utilitzen a classe per a qüestions específiques, cap d’ells fa la funció de “manual” per a poder seguir l’assignatura.

 

Bréhier, Émile (1998), Història de la filosofia i de la ciència. Madrid: Tecnos.

Copleston, Frederick (2001) Manual de Filosofía, 9 Vol. Barcelona: Ariel.

Ferrater Mora, Josep (1981) Diccionario de Filosofía, 4 Vol. Madrid: Alianza.

Geymonat, Ludovico (1998) Història de la filosofia i de la ciència. Barcelona, Crítica.

Jaspers, K. (1993). Introducció a la Filosofia. Barcelona: Edicions 62.

Rowlands, M. (2009) El filósofo y el lobo, Barcelona, Seix Barral.

Reale, Giovanni et al. (1988) Historia del pensamiento filosófico y científico, 3 Vol. Barcelona: Herder.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Veure https://plato.stanford.edu/

Terricabras, J. M, coor. (2001). El pensament filosòfic i científic. I i II. Barcelona: Pòrtic

Volpi, Franco (2005) Enciclopedia de obras de filosofía, Barcelona: Herder.

Weston, A. (1994) Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

 


Programari

No és necessari cap programari específic