Logo UAB
2023/2024

Tendències actuals de les matemàtiques

Codi: 100127 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500149 Matemàtiques OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Perera Domenech
Correu electrònic:
francesc.perera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Porti Pique
Marc Masdeu Jurnet
Ramon Antoine Riolobos
Natalia Castellana Vila
Laura Prat Baiget
Isabel Serra Mochales
Judit Chamorro Servent

Prerequisits

És recomanable haver cursat les assignatures obligatòries dels tres primers anys del grau.


Objectius

Els objectius d'aquest assignatura són:

 • Posar en contacte els futurs graduats amb temes importants de Matemàtiques que no es cobreixen a les assignatures del Grau.
 • Acostumar els alumnes a escoltar conferències científiques, com a complement a la docència habitual.
 • Donar una visió de les matemàtiques més actualitzada de la que és possible de donar en les altres assignatures del grau.
 • Aprendre a escriure treballs matemàtics, tant pel que fa al contingut com a la seva presentació. Apendre a fer bones exposicions científiques.

Per tal d'assolir aquests objectius l'assignatura s'organitzarà de la següent manera:

S'impartiran 7 minicursos que seran d'assistència obligatòria per als alumnes matriculats. Els alumnes hauran de redactar resums de minicursos i fer una exposició.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Assimilar la definició d'objectes matemàtics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les seves propietats
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Distingir, davant d'un problema o situació, el que és substancial del qual és purament ocasional o circumstancial.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar les idees essencials de les demostracions d'alguns teoremes bàsics i saber-les adaptar per obtenir altres resultats
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 2. Diferenciar les diferents etapes de formació de les principals àrees de les matemàtiques (àlgebra, aritmètica, anàlisi, geometria, etc.) i saber discutir la pertinència d'aquesta agrupació.
 3. Elaboració d'estratègies i objectes matemàtics davant nous problemes o reptes procedents de diferents àmbits de la pròpia matemàtica o de la ciència en general i la societat
 4. Entendre l'essencial d'una conferència de matemàtiques de caràcter divulgatiu però especialitzat.
 5. Explicar i analitzar els codis deontològics de la professió.
 6. Llegir textos matemàtics avançats en anglès.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 8. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 10. Reconèixer les relacions entre matemàtiques, filosofia i cultura al llarg de la història.
 11. Seguir críticament els arguments exposats per altres.
 12. Situar cronològicament i temàticament els principals conceptes i les pràctiques que van portar a la crisi dels fonaments a principis del segle XX.
 13. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
 14. Visibilització de les aportacions de les dones a les matemàtiques a través de l'estudi de casos històrics o actuals.

Continguts

Per les caràcterístiques pròpies d'aquesta assignatura, els continguts variaran d'un any a l'altre en funció dels temes dels professors conferenciats. Totes les àrees de matemàtiques seran representades de forma equilibrada.


Metodologia

Aquesta assignatura té dues hores setmanals presencials que consistiran en minicursos donats pels professors de l'equip docent de l'assignatura.

Cada alumne, segons la disponibilitat dels professors, haurà de triar i escriure un treball. Els treballs seran  supervisats i entregats al professor corresponent. A més els alumnes faran una exposició curta d'un tema escollit pel coordinador de l'assignatura.

L'assignatura disposa d'una pàgina al "campus virtual" on es posarà qualsevol informació relacionada amb l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistència a conferències 60 2,4
Tipus: Autònomes      
Treball personal 90 3,6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'estructura de la següent manera:

L'assistència dels alumnes a les conferències és obligatòria. En tot cas, haurà de ser superior al 80%.

Cada conferenciant avaluarà el treball dels alumnes als quals dirigeixi, tenint en compte: a) comprensió del contingut de la conferència, b) demostració d'algun resultat i possible ampliació del tema, c) correcció en la redacció i d) presentació del treball.

A final de curs, el professor responsable de l'assignatura assignarà un tema a cada estudiant que farà una exposició curta i respondrà les seves preguntes sobre l'exposició.

La nota de l'assignatura serà la mitjana aritmética entre les dues notes obtingudes.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Oral 0,10 0 0
Exposició curta 0,40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball escrit 0,50 0 0

Bibliografia

No és aplicable.


Programari

Cap