Logo UAB
2023/2024

Seminari de matemàtica discreta

Codi: 100098 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500149 Matemàtiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Roé Vellvé
Correu electrònic:
joaquim.roe@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Guillem Quingles Daví

Prerequisits

Àlgebra Lineal i Fonaments de les Matemàtiques de primer curs del Grau de Matemàtiques.


Objectius

La matemàtica discreta és l'àrea de les matemàtiques dedicada a l'estudi d'objectes finits. Alguns dels temes dels que s'ocupa són la combinatòria, els grafs, la criptografia, els codis correctors d'errors, els dissenys combinatoris, la teoria de jocs, la lògica, l'optimització i el disseny i anàlisi d'algorismes per resoldre problemes d'aquests àmbits. La major part té un desenvolupament relativament recent motivat per problemes relacionats sobretot amb la informàtica i amb l'optimització. Són temes força independents entre sí i, en un curs introductori, tenen com a únics prerequisits l'àlgebra lineal, l'aritmètica modular, la combinatòria bàsica i, sobretot, el llenguatge i el raonament matemàtics.

El curs comença amb funcions generadores i successions recurrents. Es tracta d'una continuació natural de la combinatòria que s'ha fet a l'assignatura de Fonaments de les Matemàtiques de primer curs. En els problemes d'aquest tema es segueix posant en pràctica la capacitat de traduir problemes d'enunciat al llenguatge matemàtic. 

Els grafs són una eina bàsica per resoldre problemes d'àmbits molt diversos, des de la matemàtica més abstracta fins a la investigació operativa. En alguns casos, gairebé només la traducció al llenguatge dels grafs ja resulta esclaridora i molt eficaç. Només en farem, però, una breu introducció.

El tercer tema del curs és l'optimització combinatòria, que s'ocupa de qüestions combinatòries en què no es tracta de comptar objectes d'un determinat tipus sinó de cercar aquells "òptims" d'acord amb algun criteri. Les respostes en aquest cas no seran fórmules sinó algoritmes per trobar o aproximar-se a aquests òptims. Les tècniques necessàries aquí seran l'àlgebra lineal (per optimitzar funcions lineals de vàries variables amb restriccions lineals, però on habitualment els valors de les variables seran discrets) i les matroides.

Al llarg del curs, doncs, es presentaran diferents exemples d'aplicacions de les matemàtiques, en què, amb eines relativament senzilles i molt d'enginy, es resolen problemes interessants i difícils. Alhora, els estudiants practicaran amb els exercicis de combinatòria i d'optimització la primera fase de la modelització matemàtica: entendre un problema i traduir-lo a un llenguatge matemàtic adequat per la seva resolució.


Competències

 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 • Davant de situacions reals amb un nivell mig de complexitat, demanar i analitzar dades i informació rellevants, proposar i validar models utilitzant eines matemàtiques adequades per a, finalment, obtenir conclusions
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres per experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes
 • Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 2. Conèixer el llenguatge i les aplicacions més elementals de la teoria de grafs, així com algorismes de resolució de problemes en grafs.
 3. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 4. Plantejar i resoldre problemes de programació lineal.
 5. Plantejar problemes d'ordenació i enumeració i utilitzar tècniques eficients per a la seva resolució.
 6. Plantejar problemes reals com a problemes de Programació Matemàtica.
 7. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 8. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 9. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
 12. Utilitzar tècniques computacionals per resoldre problemes d'optimització.

Continguts

1. Funcions generadores i successions recurrents.

- Definició de funció generadora. Tècniques de càlcul. Resolució de problemes combinatoris amb
funcions generadores.
- Successions recurrents. Recurrències lineals de primer i de segon ordre.
- Resolució de relacions de recurrència amb funcions generadores.

2. Grafs.

- Definició. Alguns models matemàtics amb grafs.
- Terminologia bàsica i alguns tipus de grafs.
- Representació de grafs i isomorfismes de grafs.
- Camins i circuits.
- Arbres.

3. Optimització combinatòria.

- Introducció. Exemples.
- Programació lineal. El mètode del símplex.
- Matroides.

4. Seminaris d'introducció molt breu a altres temes de Matemàtica Discreta.

- Dissenys combinatoris.
- Criptografia.
- Grafs planars.
- Grafs hamiltonians.
- Grafs aleatoris.
- Teoria de codis.
- Teoria de Ramsey
- Teoria de jocs.

 


Metodologia

El treball presencial constarà de:

 • Teoria. El professor exposarà els fonaments teòrics i algunes demostracions del curs. Així mateix, els alumnes exposaran en grups de quatre estudiants projectes sobre temes concres o aplicacions, en format de seminari breu:
  • En una sessió de seminari es proposaran diferents temes. Cada equip escollirà un tema i el treballarà de manera autònoma.
  • El resultat del treball es presentarà per escrit i també oralment als companys. 
 • Problemes (seminaris). Els estudiants disposaran de llistes de problemes que hauran de portar treballades a classe per a poder aprofitar la discussió que es farà.
 • Pràctiques d'ordinador amb el software SageMath. Les tres primeres sessions correspondran als tres temes. La quarta sessió inclourà exercicis dels tres temes i serà avaluable.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de pràctiques amb ordinador 8 0,32
Classes de teoria 28 1,12
Sessions de problemes 16 0,64 10
Tipus: Supervisades      
Entrevista sobre la preparació del tema en el seminari 1 0,04 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació en grup del tema que es presentarà al seminari 14 0,56 7, 8, 9
Estudi personal de teoria 26 1,04 7, 8, 10
Fer problemes 36 1,44 10
Pràctica autònoma de resolució d'exercicis amb ordinador 8 0,32 10

Avaluació

Hi ha quatre activitats avaluables: un examen parcial, un examen de pràctiques, un treball de seminari i un examen final.

L'avaluació de l'assignatura es farà segons la fórmula: 

0.25 nota d'examen parcial + 0.2 nota de l'examen de pràctiques + 0.2 nota treball seminari + 0.35 nota de l'examen final

Avaluació recuperable: es farà una recuperació de les dues proves escrites (60%). Per a presentar-se a la recuperació s'ha d'haver participat en tres de les quatre activitats avaluables del curs.

La qualificació de no avaluable es posarà quan un estudiant hagi participat en dues o menys activitats avaluables i cap d'elles sigui l'examen final.

Després de l'examen final s'atorgaran les matrícules d'honor que es considerin clares. Aquestes matrícules seran ja definitives. Si el nombre màxim de matrícules permès no s'ha assolit, es reconsiderararà la possibilitat d'atorgar-ne més després de l'examen de recuperació, al qual els estudiants poden anar a millorar la seva nota de curs.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la presentació oral i escrita del treball de seminari 0.20 1 0,04 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11
Examen de pràctiques 0.20 2 0,08 4, 5, 12
Examen de recuperació 0.60 4 0,16 2, 4, 5, 6
Examen final 0.35 4 0,16 2, 4, 5, 6
Prova parcial 0.25 2 0,08 2, 4, 5, 6, 10

Bibliografia

Bibliografia general:

Basart, J.M, Rifà, J i Villanueva, M. "Fonaments de matemàtica discreta. Elements de combinatòria i d'aritmètica". Col. Materials de la UAB, n. 36. 1997.

Graham, R.L, Knuth, D. E., Patashnik, O. "Concrete mathematics: a foundation for computer science". Addison-Wesley. 1990.

Grimaldi, Ralph P. "Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction". 5th ed. Pearson.Addison-Wesley. 2004.

Rosen, Kenneth H. "Discrete mathematics and its applications", 6th ed. McGraw-Hill. 2007.

Lawler, Eugene. "Combinatorial Optimization: Networks and Matroids". Dover. ISBN 0-486-41453-1. (2001)

 

Grafs:

Bondy, J.A. i Murty, U.S.R. "Graph Theory". Springer. 2008.

Wilson, R.J. i Watkins, J. "Graphs: an introductory approach: a first course in discrete mathematics". Wiley, cop. New York. 1990.

 

 Programació lineal:

Alabert, A i Camps, R. "Programació Lineal, una introducció a la presa de decisions racional".

Basart, J.M. "Programació lineal". Col. Materials de la UAB, n. 58.. 1998.

Luenberger, D. "Programación lineal y no lineal". Addison-Wesley iberoamericana. 1989.


Programari

Python, SageMath.