Logo UAB
2023/2024

Idioma modern II (portuguès)

Codi: 100051 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 2
2502758 Humanitats OT 4 2
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Beatriz Ribeiro de Carvalho
Correu electrònic:
anabeatriz.ribeiro@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Haver realitzat Idioma Modern I (portuguès) o tenir el nivell A1 de portuguès.


Objectius

L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia i Cultura Franceses
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Defensar públicament els punts principals del treball realitzat mitjançant una exposició clara i concisa.
 4. Demostrar domini de l'objecte d'estudi defensant les postures exposades i resolent qüestions i dubtes.
 5. Desenvolupar i defensar amb arguments sòlids postures originals a partir de la recerca o la revisió crítica.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
 8. Escriure de manera fluïda i correcta, amb una estructura coherent, amb atenció al detall i en un to acadèmic.
 9. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 10. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 11. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 12. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 13. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 15. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 16. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 17. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 18. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 19. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 20. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 21. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 22. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 23. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat
 24. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 25. Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 26. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 27. Relacionar de manera coherent i crítica les fonts secundàries amb els models teòrics i metodològics escollits.
 28. Seleccionar i utilitzar de manera crítica una varietat prou àmplia de recursos bibliogràfics i digitals adequats al tema del treball.
 29. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
 30. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

 • Objectius comunicatius
  • Intercanviar informació sobre l’estat de salut
  • Descriure símptomes
  • Comprendre informació sobre establiments sanitaris
  • Comprendre instruccions sobre medicaments
  • Obtenir tractament en una visita mèdica
  • Parlar de l’estat del temps
  • Fer plans, donar consells i suggeriments
  • Expressar preferències i desitjos
  • Parlar d’hàbits al passat
  • Relacionar accions, fets i processos al passat
  • Descriure contextos, situacions i persones al passat
  • Parlar per telèfon
  • Donar i demanar informació sobre ofertes de feina
  • Orientar-se a l’espai a partir d’instruccions
  • Donar instruccions, consells i ordres
  • Parlar sobre currículums
  • Comentar currículums i entrevistes
  • Fer una entrevista de treball
  • Agrair
  • Interaccionar a les botigues
  • Donar i demanar suggeriments, instruccions i consells
  • Donar ordres
  • Descriure objectes, vestuari, calçat i accessoris
  • Parlar de les tradicions relacionades amb regals
  • Comprendre diverses invitacions
  • Obtenir bens i serveis
  • Interaccionar en restaurants (reservar una taula, fer peticions, suggeriments i reclamacions)
  • Parlar dels gustos i preferències
  • Expressar possibilitat oi probabilitat
  • Expressar evidència i certesa
  • Donar i demanar opinió
 • Objectius gramaticals
  •  Verb doer
  • Há / desde quando
  • Pronoms de complement directe i indirecte
  • Pretèrit perfecte compost d’Indicatiu
  • Expressions de temps
  • Pretèrit imperfecte d’Indicatiu
  • Contrast: P.P.S. / P.I.I.
  • Com + pronoms
  • Contrast: enquanto/quando/entretanto
  • Imperatiu
  • Preposicions + pronoms
  • Para vs. Por
  • Relatius invariables
  • Contracció dels pronoms de CD i CI
  • Present del subjuntiu
  • Se calhar v. Talvez
  • Construccions impersonals + que
  • Verbs d’opinió, sentiment i dubte
 • Objectius lexicals
  • Símptomes
  • Cos humà
  • Establiments i serveis sanitaris
  • Especialitats mèdiques
  • Diagnòstics i tractaments
  • Proves mèdiques
  • Al metge
  • Temps meteorològic
  • Temps lliures
  • Esports
  • Espectacles
  • Ofertes de feina
  • Orientacions a la ciutat
  • Currículums
  • Entrevistes
  • Professions
  • Competències
  • Establiments comercials
  • Vestuari
  • Accessoris
  • Formes, materials, talles i patrons
  • Compres (supermercat)
  • Receptes
  • Menús
  • Menjars i beures
  • Tipus de restaurants  

Metodologia

L'assignatura de Idioma Modern II (portuguès) és de caire instrumental i essencialment pràctic. L'èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

- Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva
- Pràctica d'expressió escrita i oral en llengua portuguesa
- Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals
- Realització d'activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d'informacions a Internet…
- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)
- proves de gramàtica, d'expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques; Pràctica oral a l'aula 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs i Tutories 15 0,6 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 29
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos; Repàs (gramàtica, lèxic, tècniques d'expressió escrita... ) Realització de treballs 70 2,8 2, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28

Avaluació

En la correcció de les activitats i proves d'avaluació es tindrà en compte que s'hagi obtingut un grau d'assoliment suficient de les competències segons els resultats d'aprenentatge esperats, que s'estableixen en el punt 5 de la Guia docent.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en tres mòduls:

1) Quatre proves de comprensió i producció escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari
2) Presentació d'una exposició oral
3) Examen final

Metodologia L'assignatura de Idioma Modern II (portuguès) és de caire instrumental i essencialment pràctic.

L'èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

- Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva
- Pràctica d'expressió escrita i oral en llengua portuguesa
- Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals
- Realització d'activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d'informacions a Internet…
- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)
- proves de gramàtica, d'expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

L'avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.

Es considerarà com a 'no avaluable' si l'alumne ha lliurat menys d'un 30% dels treballs assignats al curs i ha realitzat menys d'un 30% de les proves. Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de cada part, se l'avaluarà.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Només tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Poden quedar excloses del procés de recuperació les activitats que es consideri que no són recuperables (per exemple, presentacions orals, treballs en grup o activitats relacionades amb la tasca docent diària)

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

CASOS PARTICULARS: Els estudiants lusòfons hauran de complir les mateixes condicions d'avaluació que la resta d'estudiants, fins i tot si el professor els dispensa d'assistir a classe. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau exclusivament en l'estudiant.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 25 % 6 0,24 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
Presentació d'una exposició oral 25 % 1 0,04 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30
Quatre proves de comprensió i producció escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 50 % 6 0,24 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

Entre Nós 1 - Método de Português para Hispanofalantes (PACK: Livro do Aluno + Áudio + Caderno de Exercícios). Lisboa, Lidel.


Programari

No es necessari cap programari.