Logo UAB
2023/2024

Idioma modern II (francès)

Codi: 100046 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 2
2502758 Humanitats OT 4 2
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Corral Fulla
Correu electrònic:
ana.corral@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Anna Corral Fulla

Prerequisits

Tenir coneixements bàsics de llengua francesa.

No és una assignatura per a alumnes francòfons.


Objectius

Idioma modern II es una assignatura que s’insereix dintre de la matèria “Llengua moderna” junt amb Idioma modern I. Forma part dels 12 crèdits optatius programats per al tercer i quart curs.

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. El contingut d'aquesta assignatura té com a objectiu la formació en llengua francesa instrumental de l'estudiant a través de la producció i comprensió de documents de diferent tipologia en llengua francesa actual.      

L' objectiu de l’assignatura es que l’estudiant sigui capaç de:

- Fer servir el francès com a llengua habitual en la interacció pròpia de la classe

- Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes quotidians i previsibles.

- Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

- Comprendre frases i expressions senzilles utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, família, compres, geografia local, ocupació…).

- Llegir textos breus escrits en un llenguatge senzill i planer.

- Ampliar coneixements sobre la realitat social i cultural dels països de parla francesa.

    


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 8. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 9. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 10. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 11. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 12. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 13. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat
 14. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

El curs pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques sinó també pragmàtiques, textuals i socioculturals així com una aptitud per aprendre a aprendre. El desenvolupament d’aquestes competències es farà mitjançant la pràctica escrita i oral de la llengua que engloba tots els seus aspectes (comunicatius, gramaticals, lèxics, socioculturals…).

Expressió e interacció oral.

Presentar-se

Descriure de forma senzilla la seva activitat professional o la d’un altre.

Redactar una biografia senzilla i presentar-la oralment

Explicar les seves activitats quotidianes

Descriure la seva familia, un amic/una amiga (físic i caràcter)

Explicar els seus gustos i preguntar a altri

Entendre una recepta de cuina i explicar-ne una senzilla

Descriure el lloc on viu

Convidar un amic per SMS, e-mail o telèfon

Explicar con anar a un lloc

Explicar un cap de setmana, un viatge

Expressar la seva opinió sobre temes senzills i quotidians

Comprendre instruccions senzilles

Explicar els seus projectes

Expressió escrita.

- Produccions escrites sobre fets i activitats senzilles (present, passat, futur)

- Redacció de cartes personals, SMS, e-mails molt senzilles per expressar agraïment o disculpar-se.

- Redacció de notes i missatges senzills sobre temes quotidians.

Comprensió lectora.

- Anàlisi i comprensió de textos senzills i corrents.

- Anàlisii comprensió de missatges breus i senzills.

- Anàlisi i comprensió d'anuncis i cartells sobre esdeveniments d'interès      

- Anàlisi i comprensió d’instruccions senzilles sobre aparells que es troben en la vida diària

- Anàlisi i comprensió de senyals i avisos que se solen trobar en llocs públics, com ara en carrers, restaurants, estacions de tren, i en llocs de treball.

Comprensió oral.

- Anàlisi i comprensió de transaccions senzilles en botigues, oficines de correus o entitats bancàries.

- Anàlisi i comprensió d’indicacions senzilles sobre com anar d’X a Y, a peu o amb transport públic.

- Anàlisi i comprensió de missatges i anuncis breus, clars i senzills.

- Anàlisi i comprensió de fragments breus i enregistrats que tracten d’assumptes quotidians i previsibles.

En els diferents documents i aspectes socioculturals abordats, es presentaran personalitats del món francòfon de tots dos gèneres.


Metodologia

L’assignatura de Idioma modern II és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

 En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió oral i escrita en llengua francesa

-        Anàlisi de fenòmens gramaticals

-        Lectura comprensiva de textos

-        Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals (cartes, invitacions, narracions…;  debats, diàlegs, exposicions sobre un tema concret …)

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-        proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

 Es treballarà amb documents  autèntics en llengua francesa.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb TIC,Realització de treballs a classe, Anàlisi, valoració i discussió de documents escrits, problemes, casos pràctics… 55 2,2 7, 4, 5, 13, 3, 10, 11, 8, 6, 1, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs,Tutories 15,5 0,62 7, 4, 5, 13, 3, 10, 11, 8, 6, 1, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos… Repàs (gramàtica, lèxic, tècniques d'expressió escrita…) Realització de treballs 67,5 2,7 7, 4, 5, 13, 3, 10, 11, 8, 6, 1, 12, 14

Avaluació

1- L’avaluació del curs serà contínua. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Les dates d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen el primer dia de classe i es publicaran al campus virtual.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la recuperació els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.  La recuperació consistirà en un examen final de síntesi. 

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adecuarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

2- Aqueta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de la producció oral 20 % 3 0,12 7, 5, 4, 13, 3, 11, 10, 8, 2, 6, 9, 1, 12, 14
Comprensió oral i escrita 10% 1 0,04 6
Test 1 30 % 4 0,16 7, 4, 5, 13, 3, 10, 11, 8, 2, 6, 1, 12, 14
Test 2 40 % 4 0,16 7, 4, 5, 13, 3, 1, 10, 11, 8, 6, 12, 14

Bibliografia

 Obligatòria:

HUGOT, Catherine; M. Kizirian, Véronique; Waendendries, Monique (2012/2018). Alter Ego + Méthode de Français A1. Paris : Hachette. ISBN : 978-2-01-155810-7 

Obres de consulta

BESCHERELLE (1991): L'art de conjuguer : Dictionnaire de 12 000 verbes, Hurtubise HMH, La Salle.

BESCHERELLE (1997) : L'orthographe pour tous, Hatier, Paris.

 

Vocabulari

MIQUEL, Claire (2017) Vocabulaire progressif du français - 2ème édition  - Niveau débutant (Livre + CD audio). Clé International, Paris.

ELUERD, Rolland (2008) : Les exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant. Hachette. Paris.

AKYÜZ, Anne (2008) : Les exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette. Paris.

 

Fonètica

CHARLIAC,Lucile,  LE BOUGNEC, Jean-Thierry, LOREIL, Bernard, MOTRON, Annie-Claude (2018)  Phonétique progressive du français - Niveau débutant. Clé International, Paris.

 

Gramàtiques de consulta:

BERARD,Evelyne, LAVENNE, Christian (1989) : Modes d'emploi : Grammaire utile du français, Hatier, Paris.

MAHEO-LE COADIC, Michèle, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie (2002) Grammaire expliquée du français . Clé international, Paris.

RIEGEL, Martin et alii. (1998) Grammaire Méthodique du Français, Presses Universitaires de France, Paris

 

Diccionaris :

-  REY,Alain, REY-DEBOVE, Josette, Dictionnaire alphabétiqueet analogique de la langue française : Petit Robert 1. (dernière édition). (Diccionari monolingüe, imprescindible)

-  LAROUSSE (Diccionari monolingüe, imprescindible. Inclou també sinònims,antònims, cites, expressions…)

-  LAROUSSE ( Dicionari bilingüe)Français-Espagnol/ Espagnol/ Français. Larousse http://www.larousse.com/es/diccionarios/frances-monolingue http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol/

-  Diccionari Francès- Català / Català-Francès. Diccionaris Enciclopedia Catalana

 

Gramàtiques amb exercicis (Com a reforç dels continguts gramaticals treballats a classe)

GLAUD, Ludivine, LANNIER, Muriel, LOISEAU, Yves (2015) Grammaire Essentielle du Français A1 - A2 (livre + CD). Didier, Paris.

AKYÜZ, Anne, BAZELLE-SHAHMAEL, Bernadette, BONENFANT, Joëlle, GILEMANN, Marie-Françoise.(2008) : Les 500 exercices de grammaire. A2. (avec corrigés). Hachette, Paris.

 

Activitats de comprensió oral i escrita

http://www.adodoc.net

http://www.bonjourdefrance.com

http://www.tv5monde.com

Diàlegs

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html

Jugant al detectiu : activitats de comprensió , de gramàtica ide vocabulari

http://www.polarfle.com

Activitats de fonètica :

http://www3.unilcon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html

http://phonetique.free.fr/

Comprensió oral

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php

http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/

Civilització :

http://www.cortland.edu/flteach/civ/


Programari

-