Logo UAB
2023/2024

Idioma Modern II (Anglès)

Codi: 100045 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 2
2502758 Humanitats OT 4 2
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Elisenda Vila Estrada
Correu electrònic:
elisenda.vila@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura els alumnes han de tenir un nivell d’anglès equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es recomana haver cursat Idioma Modern I.


Objectius

Aquesta assignatura posa èmfasi en parlar i la comprensió oral de la llengua anglesa. A partir de diversos materials es tractaran deferents aspectes gramaticals i lèxics corresponents al nivell del curs. (Es treballaran temps verbals, causa i efecte, i quantificadors, entre altres) També es treballarà l’adquisició de vocabulari, correcció d’errors, comprensió de texts i organització d’escriptura.


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia i Cultura Franceses
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 6. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 8. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 9. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 10. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 11. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 12. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

Es faran les Unitats 6,7,8 i 10 del llibre com també altra material en especial Ted Talks per treballar el material del curs.

Organització d’escriptura: Esquemes i topic sentences


Metodologia

La metodologia que segueix aquest curs és la que s’especifica al llibre de text (vegeu Bibliografia). Es faran les unitats 6,7,8 i 10. Hi haurà bàsicament activitats d’expressió i comprensió oral. També es treballarà la comprensió de Ted Talks i organització de l’escriptura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats Dirigidas 50 2 2, 4, 6, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats Supervisadas 10 0,4 2, 9
Tipus: Autònomes      
Activitats Autònoms 50 2 11
Preparar treballs i presentació oral 25 1 2, 4, 9, 11

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de la següent manera:

 

Avaluació Continuada                                                                        35%

-          4 proves 

Les proves es realitzaran al finalitzar les unitats del llibre i s’anunciaran una setmana abans. No es podran recuperar excepte per raons mediques o per aprovació de coordinació.

-          2 treballs d’escriptura fet a classe

-          2 treballs d'escriptura fet a casa

Presentació                                                                                      10%

Examen Final                                                                                   45%

Participació a classe                                                                          10%

-          Expressar-se en anglès, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.

-          Completar les activitats orals i escrites assignades. 

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

  

Recuperació: 

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

-          L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-          L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

-          La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

 

Qualificació "No avaluable"

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitatsen els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats Parlades 10% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Evaluació Continuada (tests i redaccions) 35% 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen Final 45% 1,5 0,06 1, 2, 6, 11
Presentació oral 10% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Llibre de text:

Lansford, Lewis, Dummett, Paul, and Helen Stephenson. (2017). Keynote Advanced for "Usos Bàsics" (UAB SPECIAL EDITION). Hampshire:National Geographic Learning.

 

Per millorar la gramàtica es recomana:

- Kennedy-Scanlon, Michael, Pladevall, Elisabet and Cebrián, Juli (2012). Guided Error correction

Level B2. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions

Bellaterra.

 

Diccionaris:

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

- Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers.

- Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

- Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

- Longman Language Activator. Longman.

 

http://www.ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English)

http://www.merriam-webster.com/ (Merrian-Webster dictionaries on line)

http://dictionary.cambridge.org/ (Cambridge dictionaries on line)

http://www.flo-joe.co.uk/ (Cambridge official examination practice)

http://www.els-lab.com (listening exercises with self-correction multiple-choice activities)

http://oxforddictionary.so8848.com/ (online collocation dictionary)

 

 


Programari

No s'utilitza programari específic.