Logo UAB
2023/2024

Idioma modern I (èuscar)

Codi: 100040 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 1
2500239 Història de l'Art OT 4 1
2500240 Musicologia OT 3 1
2500240 Musicologia OT 4 1
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 1
2500246 Filosofia OT 4 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 1
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 1
2502758 Humanitats OT 4 1
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 1
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jon Elordi Acordarrementer
Correu electrònic:
jon.elordi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No es requereixen coneixements previs d'euskara.


Objectius

És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica.

Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia i Cultura Franceses
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
 3. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 5. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.

Continguts

Continguts

Continguts comunicatius

- identificar-se i saludar

- presentar i descriure persones i objectes

- localitzar en el temps i en l'espai

Continguts gramaticals

- ortografia

- aspectes segmentals i suprasegmentals

- pronoms

- determinants

- substantius

- adjectius

- casos gramaticals (absolutiu i ergatiu)

- verbs en present simple

- oració simple

- oracions compostes i conjuncions

- vocabulari elemental

Continguts culturals

- aspectes geogràfics

- usos i costums


Metodologia

1) Aprenentatge basat en problemes

2) Situacions simulades i resolució de casos

3) Classes expositives

4) Presentació d'exposicions i de treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en explicacions i lectures. Exercicis pràctics. 52 2,08 1, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs. 15 0,6 1, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament. Estudi personal. 70 2,8 1, 4, 5, 6

Avaluació

No hi haurà examen final.

Utilitzarem un model d'avaluació contínua; es valorarà no només l'assoliment suficient de les competències, sinó també l'adquisició progressiva de coneixements, la labor diària i la participació.

Durant el curs es realitzaran 4 proves, que valoraran la comprensió i expressió escrita i oral i l'ús de la  gramàtica i vocabulari. Cada una d'aquestes proves tindrà un pes del 23% de la nota global. Fer aquestes proves més tard de les dates establertes suposa que la seva puntuació no serà sobre 10, sinó sobre 8,5. Un 4% de la nota estarà en relació amb l'assistència a classe, la labor diària, la participació i l'actitud. L'altre 4% de la nota estarà relacionat amb el lliurament dels exercicis tutoritzats. Lliurar aquets exercicis més tard de les dates establertes suposa que la seva puntuació no serà sobre el 100 %, sinó sobre el 85 %.

Qualsevol pràctica inacceptable (lliurar treballs diferents als demanats, fer fraus d'identitat en els treballs, redactar molt malament, copiar en els exàmens, etc.) suposa el suspens absolut de l'assignatura.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Es considerarà com a 'NO AVALUABLE' l'alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la reavaluació, l'alumne ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la reavaluació els alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5. Algunes tasques no es poden reavaluar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Casos particulars: els alumnes que ja saben euskara tenen un sistema d'avaluació, que en principi, té un límit de 8 sobre 10. Per concretar el seu model cal que vinguin a una tutoria específica.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis tutoritzats 4 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Participació activa a classe 4 1 0,04 1, 4, 5, 6
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 1 23 0,5 0,02 1, 4, 5, 6
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 2 23 0,5 0,02 4, 5, 6
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 3 23 0,5 0,02 1, 4, 5, 6
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 4 23 0,5 0,02 1, 4, 5, 6

Bibliografia

 

Billelabeitia, M. M., 2001, Esquemas de euskera, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, Madrid.

Letamendia, J. A., 2008, Bakarka 1. Método de aprendizaje individual del euskera, Elkarlanean, Donostia.

Urruzola, B., & Illarramendi, M., 1992, Hitzetik hortzera, 1. urratsa: ikaslearen liburua, IKA Ardatz Kultur Elkartea, Gasteiz.

Zubiri, I., 1994, Gramática didáctica del euskera, [ed. revisada i augmentada], Didaktiker, Bilbo.

Lectures adaptades:

Cox, A., Aireportuko espioia, Xirimiri bilduma, Tinkoketa. [1. urratsa].

Cox, A., Bidaia arriskutsua, Irakurmendi bilduma, Elkarlanean, Donostia.

Jupp, T. C., Irabazi eta galdu, Irakurmendi bilduma, Elkarlanean, Donostia.

Diccionaris:

Elhuyar (Euskara-Gaztelera / Castellano-Vasco)

Hiztegia 3.000

[http://www.hiztegia.net]

Sarasola, I., Ed. Vox.

Recursos en xarxa:

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/home


Programari

Microsoft Office

Open Oficce

Acrobat

Audacity