Logo UAB
2023/2024

Expressió Escrita Llengua Espanyola

Codi: 100019 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 1
2500240 Musicologia FB 1 2
2500241 Arqueologia FB 2 1
2500246 Filosofia FB 1 1
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 2
2500501 Història FB 1 2
2502758 Humanitats FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Fernandez Garcia
Correu electrònic:
laura.fernandez.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Paz Ortuño Ortín
Christian Snoey Abadias
Adriana Beltran Del Rio
Lucia Cotarelo Esteban
Laura Pache Carballo

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini oral i escrit de l'espanyol equiparable al que s'obté en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat adquireixi els fonaments metodològics necessaris per a la producció de texts en llengua espanyola. L'alumnat haurà de ser rigorós a l'hora d'esmentar i citar les fonts que fa servir en aquestes produccions i saber parafrasejar idees que hagi extret de les referències bibliogràfiques. També haurà de ser capaç de produir texts correctes, clars i coherents tenint en compte totes les etapes del procés d'escriptura (planificació, producció i revisió).


Competències

  Història de l'Art
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Arqueologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Història
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Construir textos normatius correctes
 3. Construir textos normativament correctes
 4. Construir textos normativament correctes.
 5. Explicar les normes ortogràfiques
 6. Explicar les normes ortogràfiques.
 7. Expressar-se eficaçment aplicament els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 10. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 11. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
 12. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 13. Identificar les errades normatives, estilístiques o argumentatives d'un text
 14. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet
 15. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 16. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 17. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 18. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 19. Resumir característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 20. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius
 21. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

 

1. Fonaments metodològics per a la producció de texts escrits

2. L'ètica de l'escriptura: citació i correcció política

3. Producció de texts acadèmics, professionals i divulgatius

4. Coneixements i recursos bàsics per a l'elaboració de texts

5. Presentació oral de texts

 

El programa de l'assignatura constarà dels apartats següents (el professorat podrà adaptar-lo i variar-lo):


										
											1. LA NORMA LINGÜÍSTICA
										
											
										
											  1.1. Accentuació
										
											
										
											  1.2. Signes de puntuació
										
											
										
											2. PROPIETATS TEXTUALS
										
											
										
											  2.1. Adequació
										
											
										
											  2.2. Coherència
										
											
										
											  2.3. Cohesió
										
											
										
											3. TIPOLOGIES TEXTUALS
										
											
										
											   3.1. Els texts expositius
										
											
										
											   3.2. Els texts argumentatius
										
											
										
											4. ELS GÈNERS ACADÈMICS
										
											
										
											  4.1. Estils de citació
										
											
										
											  4.2. La ressenya i el treball monogràfic

 


Metodologia

La metodologia docent és principalment pràctica. Així, es combinaran les explicacions teòriques per part del professorat i la realització d'exercicis a l'aula, on es tindrà en compte la participació de l'alumnat, amb l'elaboració d'una sèrie d'activitats sobre els continguts concrets de l'assignatura (el professorat decidirà el seu nombre i el percentatge concret) i un treball final (que podrà ser en grup a criteri del professorat), en què es posaran en pràctica totes les qüestions tractades durant el curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Controls 6 0,24 6, 13
Elaboració de texts segons unes pautes 12 0,48 3, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Elaboració de texts segons unes pautes. Treball final 10 0,4 3, 8, 10, 14, 16
Elaboració de texts segons unes pautes. Treball final 12 0,48 8, 10, 11, 16
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats supervisades 25 1 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 20
Preparació d'activitats supervisades 25 1 7, 10, 15, 16, 21
Redacció d'activitats supervisades 25 1 3, 6, 11, 17, 20

Avaluació

 • L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà a partir de la realització d'una sèrie d'activitats en què es valoraran els aspectes següents:

- L'assimilació de continguts teòrics; 

- l'aplicació pràctica dels continguts; 

- l'adequació als requisits de l'activitat en qüestió; i 

- l'assistència i la participació a classe.      

 

 • L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les següents activitats:

- Dos exàmens parcials (35% + 35%).
- Assistència i participació a classe (10%).
- Un treball (20%).        
 
 • El professorat de l'assignatura establirà uns requisits mínims a partir dels quals l'alumnat estarà en condicions de superar-la.     
 • Perquè les activitats puguin ser avaluades, s'hauran de lliurar en el termini fixat i a través del Campus Virtual (excepte si el professorat indica una altra via de lliurament).
 • La nota mínima que es requerirà per considerar aprovada cadascuna de les activitats serà igual o superior a 5. 
 • La nota mínima que es requerirà per considerar una activitat a l'hora de fer la mitjana de les notes haurà de ser igual o superior a 3,5. 
 • L'assignatura es considerarà "No avaluable" quan l'alumant no faci cap de les activitats. L'elaboració d'una activitat suposa, així, la voluntat dels estudiants de ser avaluats a l'assignatura i, per tant, la presentació a l'avaluació.
 • Es podrà optar a la recuperació només en cas que els estudiants no hagin realitzat o hagin suspès activitats el percentatge de les quals no superi el 40% del total de l'avaluació. En cap cas no es podrà repetir el treball final en la recuperació.
 • La realització de faltes d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització sobre la nota final de les activitats de 0,25 per cadascuna de les faltes comeses.
 • Òbviament, els treballs hauran de ser originals i no es permet la còpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport. En els casos en què es pugui demostrar que els estudiants han comès un acte de plagi, la nota dela corresponent activitat serà 0.
 • Així mateix, els estudiants que realitzin qualsevol irregularitat que pugui conduir a unavariació significativa de la qualificació d'una activitat avaluable obtindran una qualificació de 0 i aquesta no serà recuperable, amb independència del procés disciplinari que es pugui derivar d'aquestes accions. Si hi ha diverses irregularitats en les activitats avaluables d'una mateixa assignatura, la qualificació final serà 0.

 

Avaluació única:


L'alumnat matriculat en aquesta assignatura pot optar per l'avaluació única de la mateixa, que es durà a terme en un sol dia, en el període que marca la Facultat de Filosofia i Lletres (la data concreta l'establirà el professorat la primera setmana del curs).

Aquesta avaluació constarà de les mateixes activitats avaluables que el professorat hagi establert per a la globalitat de l'alumnat, excepte l'assistència i participació a classe, de la qual no estarà exempt, però que s'avaluarà amb una activitat diferent, equivalent. Així, les activitats avaluables seran:

-Dos exàmens parcials (40% + 40%), amb dues preguntes suplementàries, que sumaran el 10% equivalent a l'assistència i participació a classe.

-Un treball (20%).

 

 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura: Elaboració de texts argumentatius 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura: Elaboració de texts expositius 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treball final 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

 • AIJÓN OLIVA, M. Á., M. A. ENCINAS MANTEROLA, G. B. GARRIDO VÍLCHEZ y N. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Yo eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto, Club Universitario, Alicante, 2010.
 • ALEZA, Milagros (coord.), Normas y usos correctos del español actual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
 • ÁLVAREZ, Alfredo Ignacio, Escribir en español, Ediciones Nobel, Oviedo, 2005.
 • ÁLVAREZ, Miriam, Tipos de escrito I: Narración y descripción, Arco/Libros, Madrid, 1993.
 • ÁLVAREZ, Miriam, Tipos de escrito II: Exposición y argumentación, Arco/Libros, Madrid, 1993.
 • AMADEO, Imma, y Jordi SOLÉ, Curs pràctic de redacció, Educaula62, Barcelona, 2015 (3a. edición).
 • BASULTO, Hilda, Curso de redacción dinámica, Trillas, Ciudad de México, 1982 (7a. edición).
 • BONVÍN FAURA, Marcos A., Los errores lingüísticos. Pautas de corrección con ejercicios resueltos, Octaedro, Barcelona, 2011.
 • CALSAMIGLIA, Helena, y Amparo TUSÓN, Las cosas del decir, Ariel, Barcelona, 1999.
 • CASSANY, Daniel, Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, Paidós, Barcelona, 1991.
 • CASSANY, Daniel, Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula, Paidós, Barcelona, 2006.
 • CASSANY, Daniel, Construir la escritura, Paidós, Barcelona, 2011 (7a. edición).
 • CASSANY, Daniel, La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona, 2016 (24a. edición).
 • GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español, Arco/Libros, Madrid, 2006, 2 vols.
 • INSTITUTO CERVANTES, Saber escribir, Aguilar, Madrid, 2011.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo, y Arsenio SÁNCHEZ PÉREZ, Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo, Paraninfo, Madrid, 2018 (34a. edición).
 • MONTOLÍO, Estrella (coord.), Manual de escritura académica y profesional, Ariel, Barcelona, 2014, 2 vols.
 • RAMONEDA, Luis, Manual de redacción, Rialp, Madrid, 2011.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2005 [<www.rae.es>].
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, 2014 [<www.rae.es>].
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ACADEMIAS DE LA LENGUA, Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 2010.
 • REGUEIRO, M. Luisa, y Daniel SÁEZ,  El español académico, Arco/Libros, Madrid, 2015 (2a. edición).
 • REYES, Graciela, Cómo escribir bien español, Arco/Libros, Madrid, 1998.
 • SÁNCHEZ LOBATO, Jesús (coord.), Saber escribir, Aguilar, Madrid, 2006.
 • SERAFINI, María Teresa, Cómo redactar un tema: Didáctica de la escritura, Paidós, Barcelona, 1989.

Programari

No.