Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 44669 Crèdits: 30
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 2. Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 3. Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
El·laboració Pla de Treball 20 0,8 4
Validació de la metodologia aplicada 30 1,2 5
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament de l'estad de l'art i de la metodología original 500 20 4, 5, 7
Redacció de la memòria 200 8 6

Avaluació

Aquesta assignatura es desenvolupa exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Continguts 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7
Presentació del treball (escrita i oral) 20% 0 0 6

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua

Programari

Aquesta assignatura es desenvolupa exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua