Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals II

Codi: 44663 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313797 Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering OT 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Gary Junkin
Correu electrònic:
gary.junkin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Haver superat amb èxit la primera part del mòdul "Pràctiques Professionals I".

Els crèdits es distribueixen en dues assignatures de 9 crèdits ECTS cadascuna, i que l'estudiant ha de superar per obtenir el reconeixement de pràctiques externes. Les assignatures "Pràctiques professionals I" i "Pràctiques professionals II" corresponen amb les dues meitats en què pot dividir-se la durada total de les pràctiques externes de l'estudiant. Aquesta divisió en dos blocs permet: 1) poder fer un seguiment intermedi de l'estudiant, segons el que estableix el RD-1707/2011 en el seu article 13.2, i 2) crear un perfil diferenciat entre la primera i la segona meitat del període de pràctiques.

Objectius

La primera meitat es centrarà en el desenvolupament de competències tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació, mentre que la segona meitat, sense deixar de banda les competències tècniques, se centrarà en el desenvolupament de competències en l'àmbit de la gestió.

Competències

 • "Capacitat per a l'elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica de projectes sobre: sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent la supervisió i coordinació dels projectes parcials de la seva obra annexa; infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials, incloent els projectes sobre llar digital; infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient; amb les seves corresponents instal · lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica"
 • Capacitat de raonament crític i pensament sistemàtic, com mitjans per a tenir una oportunitat de ser originals en la generació, desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'investigació o professional.
 • Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris.
 • Demostrar un esperit innovador, creatiu i emprenedor
 • Mantenir una activitat proactiva i dinàmica respecte la millora continua.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Respecte i promoció dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de prevenció de riscos laborals, de protecció deñ medi ambient i de foement de la cultura de la pau

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar les discrepàncies entre els objectius i la planificació del projecte, identificar les causes de les discrepàncies i adoptar les mesures correctores necessàries
 2. Capacitat de raonament crític i pensament sistemàtic, com mitjans per a tenir una oportunitat de ser originals en la generació, desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'investigació o professional.
 3. Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris.
 4. Demostrar un esperit innovador, creatiu i emprenedor
 5. Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 6. Elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 7. Mantenir una activitat proactiva i dinàmica respecte la millora continua.
 8. Planificar un projecte utilitzant un diagrama de GANT
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 12. Respecte i promoció dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de prevenció de riscos laborals, de protecció deñ medi ambient i de foement de la cultura de la pau

Continguts

La primera meitat es centrarà en el desenvolupament de competències tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació, mentre que la segona meitat, sense deixar de banda les competències tècniques, se centrarà en el desenvolupament de competències en l'àmbit de la gestió.

Metodologia

Les pràctiques externes desenvolupades per tots els estudiants que trien aquesta opció tindran la supervisió d'un tutor acadèmic i un tutor en la institució col·laboradora. Al començament del semestre, els dos tutors seran responsables de definir un Projecte de Capacitació d'acord amb els objectius del Màster en Enginyeria de Telecomunicacions. Excepcionalment, els estudiants també poden proposar un Projecte de Capacitació acordat individualment amb una entitat col·laboradora.

La metodologia d'ensenyament combinarà reunions entre l'estudiant i el supervisor / tutor i el treball autònom realitzat per l'estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat de l'entitat col•laboradora. 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Treball autònom de l'alumne 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Les assignatures optatives "42842 Pràctiques professionals I" (WP1) i "42843 Pràctiques professionals II" (WP2) són dues meitats d'un mòdul complet, amb un valor de 9 crèdits ECTS cadascun. Les activitats de treball extern de l'estudiant (WP1 + WP2) han de ser aprovades anteriorment pel Coordinador, per a procedir a signar el Conveni estàndard de l'Escola d'Enginyeria, establert entre la UAB i en el marc del Projecte Formatiu acordat amb l'entitat col·laboradora. L'estudiant també ha d'estar matriculat en els dos cursos, WP1 i WP2, perquè s'estableixi aquest conveni. Amb un total de 18 crèdits ECTS, el nombre total d'hores de dedicació per WP1 + WP2 és de 450. La divisió en dos meitat mòduls s'estableix de conformitat amb l'article 13.2 de l'RD-1707/2011, per fer un seguiment intermedi, així com per a crear un perfil diferenciat entre la primera i la segona meitat de període. En particular, la primera meitat es centrarà en el desenvolupament d'habilitats tècniques i la resolució de problemes en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions, mentre que la segona meitat, tot i que no necessàriament abandona les habilitats tècniques, se centrarà més en el desenvolupament de competències relacionades amb l'organització, les proves, i seguiment. Els estudiants han de deixar clar a l'entitat externa col·laboradora, des del principi, que aquests dos aspectes de la col·locació laboral, tècnica i organitzativa, s'avaluaran per separat, i que encara que hi ha un alt grau de flexibilitat en la planificació general de la feina, al final de tots dos períodes, els informes han de reflectir aquests diferents aspectes.

Les avaluacions per WP1 i WP2 es duran a terme per separat i estan ponderades per la proporció 60% Avaluació de tutor de l'empresa (CTE): 40% Avaluació UAB (EUAB), on la primera es basa en les activitats realitzades per l'estudiant i supervisades en les instal·lacions de la Companyia pel Tutor de la Companyia (CT), i aquest últim es basa en la seqüència de qüestionaris setmanals i l'Informe Final de l'Estudiant (SFR) produït pel Estudiant i signat pel Tutor, presentant les evidències que recolzen les respostes donades a les qüestionaris al llarg de el curs.

El CTE completat i signat ha de ser enviat directament pel CT al coordinador, per correu electrònic. El SFR ha d'estar signat tant pel CT com per l'estudiant i dipositat a través del mòdul del curs al Campus Virtual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final subministrat pel supervisor. 60 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Informe final subministrat per l'estudiant. 40 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

L'entitat col·laboradora pot suggerir alguna bibliografia.

Programari

L'entitat col·laboradora pot suggerir.