Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 44435 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317522 Emprenedoria i Innovació Social OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Hugo Valenzuela Garcia
Correu electrònic:
hugo.valenzuela@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

El TFM es pot fer en Català

Equip docent

Paula Veciana Botet
Jordi Verdu Tirado
Ricard Esparza Masana
Antoni Morell Perez
Jose Lopez Vicario
Joaquín Rodriguez Alvarez
Montse Meneses Benitez
Luis Rodríguez Salgado
Rosa García Hernández
Ismael Iván Blanco Fillola
Hugo Valenzuela Garcia
Andreu Turro Sol
Anna Melendez Pereto

Prerequisits

La formació d'aquest mòdul té caràcter transversal. No hi ha cap requeriment de coneixement específic previ.

Aquest mòdul només està disponible per als estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació Social.

Objectius

El Treball de Fi de Màster (TFM) constitueix un element fonamental del procés formatiu de l'alumnat. Permet desenvolupar un projecte d'investigació individual de manera autònoma (tot i que sota la supervisió d'un tutor/a que pot ser, o no, professorat del màster) sobre un tema de la seva elecció de qualsevol àmbit d'investigació relacionat amb els continguts docents del màster.

En particular, el MEINS contempla un TFM obligatori de 9 ECTS, equivalents a 225 hores de treball no necessàriament autònom en un context de màster professionalitzador.

El TFM comporta la realització d'un treball acadèmic inèdit, de caràcter teòric i/o aplicat, en què s'han d'aplicar de manera integrada els coneixements i competències adquirits durant els estudis de màster. El caràcter multidisciplinari i transversal tant del MEINS com del perfil acadèmic de l'alumnat pot donar lloc a la realització de TFMs també innovadors des del punt de vista pedagògic.

Competències

 • Actuar acadèmicament i professionalment valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els processos bàsics de disseny, formulació i implementació d'un projecte emprenedor social d'acord amb el marc regulador de creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense ànim de lucre.
 • Aplicar i fomentar en el desenvolupament d'idees i projectes de transformació social, mitjançant el coneixement de la norma jurídica, les polítiques públiques d'àmbit social i l'anàlisi de dades, l'equitat de gènere, la recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa.
 • Cuidar i defensar l'economia de proximitat i els espais públics, físics i digitals, d'acord amb valors democràtics i solidaris.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • Identificar i valorar la qualitat del treball dut a terme, i saber utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius de valoració del rendiment i valor social d'idees i projectes emprenedors, així com de valoració de l'impacte de les polítiques públiques de caràcter social.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar acadèmicament i professionalment valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 2. Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 3. Identificar les contribucions dels estudis de gènere a la temàtica investigada i al projecte desenvolupat.
 4. Identificar necessitats i noves realitats socials que permetin transferir aprenentatges cap a àmbits de desenvolupament del nostre entorn pròxim.
 5. Incorporar a la memòria del TFM l'anàlisi d'un tema, problema o repte donant respostes i orientacions per a l'acció als actors que hi estan implicats.
 6. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 7. Participar en els projectes i estudis de cas tenint una posició proactiva, de crítica constructiva i d'interacció amb els actors implicats en els esmentats projectes i casos d'estudi.
 8. Produir, recollir i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 13. Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
 14. Saber desenvolupar una recerca i un projecte de transformació social amb perspectiva de gènere.
 15. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els projectes de transformació social que puguin ser objecte d'interès d'un TFM poden alimentar-se d'idees i metodologies:

1. Vinculades a la formació dels diferents graus i postgraus de procedència dels estudiants, tenint en compte que tots els estudiants hauran desenvolupat un Treball de Fi de Grau -TFG- en el seu àmbit formatiu de referència.

2. Vinculades a les iniciatives i reptes que les diferents AAPP, empreses, cooperatives, fundacions, associacions, mútues, i empreses d'inserció laboral proposin als estudiants del màster com a part de la seva estratègia de desenvolupament social, que podrien rebre una resposta qualificada i transversal per part dels estudiants via els TFMs del MEINS.

3. Vinculades a les iniciatives i reptes que proposi la pròpia universitat. L'emprenedoria i la innovació social han de poder revertir sobre la pròpia universitat. Per tant, el TFM es pot vincular a projectes que puguin canviar la pròpia universitat (crear cooperatives de servei als estudiants, o desenvolupar projectes en economia circular o bio-construcció són exemples de les possibilitats que ofereixen els diferents campus de la UAB).

Metodologia

El desenvolupament del TFM inclou les següents etapes:

 • Sessió informativa inicial del MEINS en què s'informa l'alumnat dels objectius globals del màster i del calendari d’elaboració del TFM.
 • Sessió informativa específica sobre el TFM, dirigida a orientar l'alumnat en la seva elecció del tema i del tutor/a.
 • Encara que l'alumnat haurà començat a definir el seu treball amb anterioritat, és a partir de la finalització de les avaluacions dels mòduls presencials quan la seva dedicació es concentra específicament en la realització de les pràctiques externes i del TFM.

Es pot utilitzar una estructura més tradicional d'aprenentatge, o innovar en el sentit de concebre el TFM com a projecte de resposta a qualsevol repte de transformació social que l’estudiant vulgui contribuir a resoldre.

Els processos d'innovació oberts es basen en la intel·ligència col·lectiva i sorgeixen de la col·laboració de diverses persones. Per tant, si es formen equips d'estudiants amb diferents perfils acadèmics, es pot atacar un repte concret des de diferents òptiques. D'aquesta manera, poden obrir-se possibilitats de resolució dels reptes plantejats que un enfocament més tradicional potser no permetria albirar.

En el cas de realitzar un TFM conjunt, des del punt de vista acadèmic cadascun dels membres de l'equip haurà de defensar la seva contribució individual, en forma de TFM propi, al projecte conjunt o a la resolució en equip del repte inicialment afrontat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Desenvolupament de treball dirigit 7,75 0,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria i seguiment del procés d'estructuració, redacció i presentació de la memòria 32,75 1,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Realització del treball, elaboració de la memòria escrita i de la presentació oral 184 7,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Cada TFM serà avaluat per un tribunal anomenat per la coordinació del MEINS. El TFM s’ha de defensar davant d’aquest tribunal en un acte públic. Tant la memòria escrita com la defensa oral seran avaluats pel tribunal.

El plagi o la falsificació del Treball de Fi de Màster determinarà automàticament una qualificació de zero, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores previstes a aquest efecte per la UAB. Cal tenir present que plagiar no només equival a "copiar" en sentit acadèmic, sinó que també és un delicte contra la propietat intel·lectual amb potencials conseqüències legals. A la UAB s’utilitzen diverses aplicacions per verificar l’originalitat de tots els TFMs presentats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del TFM 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Memòria escrita del TFM 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Es detallarà per cada treball.

Programari

Excel, PowerPoint, Word, i programari específic addicional en funció del tipus de TFM realitzat.