Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 44434 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4317522 Emprenedoria i Innovació Social OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Consol Torreguitart Mirada
Correu electrònic:
consol.torreguitart@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Hugo Valenzuela Garcia

Prerequisits

Aquest mòdul només està disponible per al estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació Social.

Objectius

El caràcter professionalitzador del màster es concreta en l’existència del mòdul de Pràctiques Externes de 15 ECTS, un mòdul semestral obligatori en què l’estudiant realitza 375 hores de treball en l'entitat que li ha estat assignada. Les pràctiques externes es duen a terme durant el segon semestre.

L'objectiu d'aquest mòdul és contribuir a capacitar professionalment a l’alumnat del màster mitjançant una experiència sobre el terreny vinculada a projectes de transformació social. Aquests projectes poden trobar-se en fase de desenvolupament per part de les entitats que acolliran l'alumnat del màster, o en fase de disseny, cas en el qual l'alumnat participarà en la gènesi i desenvolupament inicial del projecte. El disseny del projecte es pot dur a terme de forma individual o col·lectiva, cas en el qual l’alumnat en pràctiques s'incorpora a l'equip designat per l'entitat per elaborar aquest projecte. Els objectius específics són, per tant:

 1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el màster, i poder així complementar la formació acadèmica rebuda a l'aula.
 2. Facilitar a l'alumnat l'acostament directe al món professional i empresarial que li permeti identificar el perfil professional més idoni a les seves habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar i fomentar en el desenvolupament d'idees i projectes de transformació social, mitjançant el coneixement de la norma jurídica, les polítiques públiques d'àmbit social i l'anàlisi de dades, l'equitat de gènere, la recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa.
 • Cuidar i defensar l'economia de proximitat i els espais públics, físics i digitals, d'acord amb valors democràtics i solidaris.
 • Demostrar capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides en el màster en el desenvolupament i l'aplicació efectiva d'idees i projectes emprenedors en l'àmbit de la transformació social.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • Identificar i valorar la qualitat del treball dut a terme, i saber utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius de valoració del rendiment i valor social d'idees i projectes emprenedors, així com de valoració de l'impacte de les polítiques públiques de caràcter social.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i valorar el treball en equip, i validar o qüestionar raonadament la viabilitat d'idees i projectes de transformació social des de les diferents perspectives econòmica, social i jurídica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Desenvolupar autonomia i empatia en els projectes de transformació social i explotar les complementarietats del treball en equip.
 3. Fer ús de la informació més rellevant i organitzar i interpretar les dades en una vessant econòmica, social i jurídica.
 4. Identificar i problematitzar els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
 5. Identificar necessitats i noves realitats socials que permetin transferir aprenentatges cap a àmbits de desenvolupament del nostre entorn pròxim.
 6. Incorporar els valors de l’emprenedoria i de la innovació social en l’exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional
 7. Participar en els projectes i estudis de cas tenint una posició proactiva, de crítica constructiva i d'interacció amb els actors implicats en els esmentats projectes i casos d'estudi.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.

Continguts

Les pràctiques externes es realitzen en diferents entitats –AAPP, empreses, cooperatives, fundacions, associacions, mútues, empreses d'inserció– amb les que s'han establert convenis de col·laboració.

El contingut del pràcticum serà variable i dependrà del caràcter de l'entitat receptora i del perfil requerit de l'alumnat. En qualsevol cas, el tutor acadèmic de la UAB vetllarà perquè aquest contingut se centri en el desenvolupament d'activitats en les que l'alumnat pugui aplicar els coneixements adquirits a l'aula i aprendre de manera significativa en un entorn professional.

En aquest sentit, donat el perfil qualificat i multidisciplinari de l'alumnat tipus del Màster en Emprenedoria i Innovació Social, les tasques que desenvoluparà l'alumnat en pràctiques hauran d'estar estretament relacionades amb la següent tipologia:

 1. Suport al disseny de plans estratègics de l'entitat amb vocació de transformació social, a partir de la integració de l’alumnat en equips encarregats de l'elaboració d'aquest tipus de plans.
 1. Disseny de projectes de transformació social, a partir de la integració de l’alumnat en equips encarregats de la definició de nous projectes d'actuació.
 1. Suport a la gestió de projectes existents de transformació social a partir de la incorporació de l’alumnat a equips encarregats del seguiment de projectes en fase d'implementació.
 1. Avaluació de programes socials, a partir de l'anàlisi de l'impacte social o de l'avaluació dels resultats de programes que desenvolupa l'entitat, ja sigui amb metodologia quantitativa o qualitativa. L’alumnat pot fer el disseny metodològic de l'avaluació, i tot seguit el treball de camp i l'anàlisi.

Els plans, projectes i activitats d'avaluació en què l'alumnat del màster desenvoluparà les seves pràctiques poden estar situats en qualsevol àmbit d'actuació amb impacte social com poden ser: l'educatiu, professional, cultural, religiós, social, ambiental, sanitari, cooperatiu, i esportiu (sense que aquest llistat esgoti les possibilitats existents).

Cada entitat col·laboradora dissenya el seu pla formatiu on s'especifica les tasques a desenvolupar per l'alumne i que encaixa en algun dels continguts assenyalats anteriorment.

Metodologia

Sessió informativa. Un cop iniciat el curs, la coordinació del mòdul de pràctiques organitza una sessió informativa per l’alumnat on explica el seu funcionament, les seves característiques principals, així com la informació sobre les entitats col·laboradores, el perfil de les places ofertes i el calendari previst.

Tota la documentació facilitada en aquesta sessió es pot trobar en l’espai docent virtual Moodle creat per aquest mòdul.

Procés d’assignació de les places de pràctiques:

 1. Selecció. Cada estudiant selecciona un nombre il·limitat de pràctiques d'entre l'oferta disponible, i ordena la selecció segons les seves preferències (1 opció preferida, 2 següent opció preferida, i així successivament).
 2. Assignació. El criteri d’assignació utilitzat per la Comissió del Màster es basa fonamentalment en la nota mitjana de l'expedient acadèmic. En cas que l’alumne/a hagi seleccionat un nombre de pràctiques inferior a la totalitat de l'oferta de pràctiques; i (b) la nota mitjana del seu expedient acadèmic no li permeti accedir a una de les pràctiques seleccionades, rebrà una assignació d'ofici per part de la Comissió de el Màster d'entre les pràctiques no seleccionades.
 3. Calendari de tutories. L’ordre establert d’acord amb el punt anterior serveix també per a determinar el calendari de tutories. Durant la tutoria, l’alumnat confirma la plaça assignada de pràctiques externes amb el vistiplau del seu tutor/a acadèmic.
 4. Entrega de documentació. La coordinació del mòdul entrega a l'alumnat la documentació, amb tres còpies signades pel coordinador/a del màster del conveni específic i de la fitxa de l’empresa on consten les dades de la persona de contacte. Amb aquesta documentació, l’alumnat ha de posar-se en contacte amb l’empresa.

Assignació dels tutors/es acadèmics. La coordinació del mòdul de Pràctiques Externes assigna un tutor/a acadèmic a cada alumne/a amb plaça assignada al mòdul. Aquest tutor/a assessora i orienta professionalment l’alumnat.

Seguiment de les pràctiques professionals. El tutor/a assignat per l’entitat guia i orienta l’alumnat durant la seva estada a l’entitat. El tutor/a acadèmic vetlla pel correcte desenvolupament de l’estada de pràctiques de l’alumnat i gestiona les possibles situacions problemàtiques que poguessin sorgir durant el període de pràctiques.

Entrega de la documentació i avaluació de les pràctiques externes. Un cop finalitza la seva estada de pràctiques, l’alumne/a envia la documentació al seu tutor/a acadèmic. Aquesta documentació consta d’un informe d’avaluació del tutor/a extern/a, en què avalua les tasques realitzades per l’alumnat a l’entitat, i de l’informe de pràctiques realitzat per l’alumnat, on s'hi fa una autoavaluació. El tutor/a acadèmic emet una qualificació final de les pràctiques d’acord amb aquesta documentació i seguint els criteris assenyalats a la guia docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Desenvolupament de treball dirigit 124,5 4,98 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Desenvolupament de treball supervisat 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament de treball autònom 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació del mòdul pràctiques professionals es realitza mitjançant:

 1. L’informe d'avaluació del tutor de les pràctiques externes assignat per l’entitat, amb un pes del 60% de la nota.

El tutor de l’entitat realitza un informe de l’alumnat, que té presents els següents criteris: el nivell de coneixements aportats al lloc de treball, quantitat i qualitat de les tasques realitzades, habilitat i interès mostrat en l'acompliment del treball, iniciativa i predisposició a assumir responsabilitats i lideratge, així com l'adquisició de nous coneixements.

 1. L’informe d'avaluació del tutor acadèmic de les pràctiques externes, amb un pes del 40% de la nota.

En finalitzar el seu període de pràctiques, l'estudiant realitza un informe o memòria de les pràctiques realitzades on es detalla la feina feta i els resultats assolits a llarg d'aquest període.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe d'avaluació del tutor acadèmic 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Informe d'avaluació del tutor de pràctiques a l'entitat 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Fernández-Berrueco (2019): “Las prácticas externas desde la perspectiva de las entidades colaboradoras”, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, vol. 25 (1), DOI: https://doi.org/10.7203/relieve.25.1.13189.

Geller, J., Zuckerman, N. i Seidel, A. (2016). Service-Learning as a Catalyst for Community Development: How Do Community Partners Benefit From Service- Learning? Education and Urban Society, 48(2), pp. 151–175. doi: https://doi.org/10.1177/0013124513514773.

 

Normativa:

RD 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa

RD 1845/1994, de 9 de setembre, pel que s'actualitza el Reial Decret 1497/1981

RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007

Programari

El que determini, si s’escau, cada entitat col·laboradora.