Aquesta versió de la guia docent és provisional fins que no finalitzi el període d’edició de les guies del nou curs.

Logo UAB
2022/2023

Localització Multimèdia i de Videojocs B-A

Codi: 44384 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Mangiron
Correu electrònic:
Carme.Mangiron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Miguel Ángel Oliva Zamora
Maria Elena Hernández García

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Els objectius del mòdul són els següents:

-Familiaritzar-se amb la localització de productes multimèdia.

-Familiaritzar-se amb les nocions bàsiques, conceptes, processos, metodologies i eines de traducció assistida per ordinador aplicats a la localització multimèdia.

-Presentar una visió panoràmica del sector dels videojocs (mercat, productors, plataformes, etc.).

-Familiaritzar-se amb la localització de videojocs: característiques especials d'aquest tipus de traducció, descripció del procés de localització, tipologies textuals.

-Posar en pràctica els coneixements adquirits traduint videojocs.

Competències

 • Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Distingir les diferents modalitats i els gèneres textuals de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans i les seves característiques.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió lingüística i postedició dels productes audiovisuals.
 • Gestionar projectes de traducció audiovisual, d'accessibilitat i de localització multimèdia, de webs i de videojocs
 • Reconèixer els problemes de traducció específics de les diferents modalitats de productes audiovisuals i aplicar els coneixements adquirits per resoldre'ls.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 • Traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia, webs, videojocs i aplicacions informàtiques.
 • Utilitzar els programes informàtics específics per traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir pràctica en els processos de localització de webs, productes multimèdia, videojocs i aplicacions per a mòbils i tauletes.
 2. Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 3. Desenvolupar les habilitats per traduir un videojoc o un producte multimèdia sense accés a l'original.
 4. Familiaritzar-se amb el control de qualitat dels productes localitzats.
 5. Familiaritzar-se amb els aspectes tècnics relacionats amb la localització.
 6. Fer traduccions que compleixin les normes i els estàndards professionals de la indústria de la localització.
 7. Identificar i corregir errors en productes localitzats.
 8. Identificar les diferents tipologies textuals presents en un videojoc i un producte multimèdia.
 9. Liderar i treballar en equips de localització, multimèdia, de webs i de videojocs i aplicacions per a telèfons mòbils i tauletes.
 10. Reconèixer els aspectes econòmics i professionals de la indústria de la localització.
 11. Reconèixer els diferents components dels videojocs, els productes multimèdia, els webs i les aplicacions per a telèfons mòbils i tauletes.
 12. Resoldre problemes relacionats amb la localització de pàgines web, productes multimèdia, videojocs i aplicacions per a telèfons mòbils i tauletes.
 13. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 14. Utilitzar programes per crear i traduir webs, productes multimèdia, videojocs i aplicacions informàtiques.

Continguts

1. Localització multimèdia

• Introducció a la localització multimèdia

• La localització de productes multimèdia: característiques, prioritats, restriccions, models de localització, procés de localització, eines, aspectes tècnics, etc

• Pràctica de traducció.

 

2. Localització de videojocs

• Introducció al sector dels videojocs.

• La localització de videojocs: característiques, prioritats, restriccions, models de localització, procés de localització, eines, aspectes tècnics, etc.

• Pràctica de traducció de diferents components i tipologies textuals.

 

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB.

Metodologies possibles:

Realització de tasques de traducció

Realització de projectes de traducció

Resolució d'exercicis

Presentacions de treballs individuals/en grup

Debats (presencials o en fòrums)

Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau de autonomia requerit de l'estudiant:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada i requereix la direcció del professorat.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual del professorat.

- Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de traducció 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Classes de contingut teòric 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Resolució d'exercicis, debats i discussions 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Preparació d'exercicis 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Preparació de la carpeta de l'alumnat 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Preparació de traduccions i treballs 64 2,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 14 0,56 13

Avaluació

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el/la docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el/la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El/la docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un/a autor/a com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dues persones, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues persones.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta de l'alumnat 5 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Exercici 1 - Multimèdia 21,25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Exercici 1 - Videojocs 12.5 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Exercici 2 - Multimèdia 21.25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Exercici 2 - Videojocs 12.5 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Exercici 3 - Videojocs 12.5 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Participació als fòrums 15 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bibliografia sobre localització multimèdia

AUSTERMÜHL, Frank. 2001. Electronic tools for translators. Manchester/Northampton: St. Jerome

CORTE, Noelia. "Localización e internacionalización de sitios web". http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/articles/ncorte/art.htm

DR. INTERNATIONAL. 2003. Developing international software. 2nd edition. Redmond: Microsoft Press

ESSELINK, Bert. 2003. A Practical Guide to Localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

SOMERS, Harold (ed.). 2003. Computers and Translation. A translator's guide. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

YUNKER, John. 2002. Beyond Borders: Web Localization Strategies. Los Angeles: New Riders Press

 

Bibliografia sobre localització de videojocs

Bernal, Miguel. (2014) Translation and Localisation in Video Games. London: Routledge.

Bernal, Miguel. (2011) (ed.) “VideoGames Localisation”. TRANS: Revista deTraductología. Nº. 15. Disponible en: http://www.trans.uma.es/trans_15.html

Bernal, Miguel. (2006) “On the Translation of Video Games”. The Journal of Specialised Translation. Disponible en: http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php

Bernal, Miguel. (2007) “Challenges in the Translation of Videogames”. Revista Tradumàtica. Núm. 5: “La localització de videojocs”. <http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/02/02art.htm>

Chandler, Heather y O'Malley Deming, Stephanie. (2011) The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River Media.

Dietz, Frank. (2003) “A Translator’s Perspective on Games Localization”. Multilingual Computing and Technology, 14 (5), 21-25.

Dietz, Frank. (2007) How Difficult Can that be? The Work of Computer and Video Game Localisation. Revista Tradumàtica. Núm. 5: “La localització de videojocs”. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/04/04art.htm

Di Marco, Frank (2007) “Cultural Localisation: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”. Revista Tradumàtica. Núm. 5: “La localització de videojocs”. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/08/08art.htm

Dong, Luo; Mangiron, Carme. (2018). "Journey to the East: Cultural adaptation of video games for the Chinese market". JoSTRans, 29, 149-168. http://www.jostrans.org/issue29/art_dong.pdf

Fernández, Anna. (2007) "Anàlisi de la localització de Codename: Kids Next Door - Operation V.I.D.E.O.G.A.M.E". Revista Tradumàtica. Núm. 5: “La localització de videojocs”. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/08/08art.htm

Granell, Ximo; Mangiron, Carme &Vidal, Núria. (2017). La traducción de videojuegos. Sevilla: Bienza.

Mangiron, Carme. (2006) “Video Games Localisation: Posing New Challenges to the Translator”. Perspectives: Studies in Translatology, Vol. 14:4.

Mangiron, Carme.  (2012) “The Localisation of Japanese Video Games: Striking the Right Balance”. The Journal of Internationalisation and Localisation, II, 1-21.

Mangiron, Carme.  (2013) “Subtitling in Game Localisation: A Descriptive Study”. Perspectives: Studies in Translatology, 21 (1), 42-56.

Mangiron, Carme.  (2016) “Reception of game subtitles: An empirical study”. The Translator, 22 (1), 72-93.

Mangiron, Carme.  (2016). "Games Without Frontiers: The Cultural Dimension Of Game Localization". Hermeneus.18, 187-208.

Mangiron, Carme.  (2018). "Game on! Burning issues in game localisation". Journal of Audiovisual Translation, 1(1), 122-138. http://www.jatjournal.org/index.php/jat/article/view/48.

Mangiron, Carme. (2021). Found in Translation: Evolving Approaches for the Localization of Japanese Video Games. Arts 10, no. 1: 9. https://doi.org/10.3390/arts10010009

Mangiron, Carme, O’Hagan, Minako (2006). "Game Localisation: Unleashing Imagination with 'Restricted' Translation". The Journal of Specialised Translation. Disponible en: http://www.jostrans.org/issue06/art_ohagan.php

Mangiron, Carme, Orero, Pilar & O’Hagan, Minako (ed.) (2014) Fun for All: Translation and Accessibility Practices in Video Games. Bern: Peter Lang.

Muñoz, Pablo. (2007). “Romhacking: localización de videojuegos clásicos en un contexto de aficionados”. Tradumàtica 5. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/07/07.pdf

Muñoz, Pablo. (2008) “En torno a la localización de videojuegos clásicos mediante técnicas de romhacking: particularidades, calidad y aspectos legales”. The Journal of Specialised Translation 9, 80-95. http://www.jostrans.org/issue09/art_munoz_sanchez

Muñoz, Pablo. (2009) “Video Game Localisation For Fans By Fans: The Case of Romhacking”. The Journal of Internationalisation and Localisation 1, 168-185.

Muñoz, Pablo. (2017). Manual de localización de videojuegos.Madrid: Editorial Síntesis.

O’Hagan, Minako. (2007) “Video Games as a New Domain for Translation Research: From Translating Text to Translating Experience”. Revista Tradumàtica. Núm. 5: “La localització de videojocs”. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/09/09art.htm

O’Hagan, Minako; Mangiron, Carme. (2004) “Games Localization: When Arigato Gets Lost in Translation”. New Zealand Game Developers Conference Proceedings. Otago: University of Otago.

O’Hagan, Minako; Mangiron, Carme. (2013) Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Scholand, Michael. (2002). “Localización de videojuegos”. Traducción de Lídia Cámara. Revista Tradumática. Disponible en: http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista

Programari

SDL Trados

memoQ

Memsource

Photoshop