Aquesta versió de la guia docent és provisional fins que no finalitzi el període d’edició de les guies del nou curs.

Logo UAB
2022/2023

Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A

Codi: 44379 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cristóbal Cabeza Cáceres
Correu electrònic:
cristobal.cabeza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Teresa Pitarch Porcar

Prerequisits

En cas de cursar el màster per via lenta, cal haver fet el mòdul de Doblatge i Subtitulació abans de cursar el d'Audiodescripció i Subtitulació per a Sords.

Objectius

 • Conèixer la història i el context legal a Catalunya, Espanya i Europa en matèria de subtitulació per a persones sordes i d'audiodescripció.
 • Conèixer la realitat de les persones usuàries.
 • Comprendre i analitzar productes audiovisuals de diversa mena.
 • Documentar-se.
 • Fer subtítols per a sords i audiodescripcions de diversos tipus amb els registres corresponents.
 • Dominar el programari, les tècniques i les característiques dels subtítols per a sords i de l'audiodescripció.

 

Competències

 • Analitzar críticament els aspectes estructurals i temàtics de guions cinematogràfics.
 • Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Distingir les diferents modalitats i els gèneres textuals de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans i les seves característiques.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió lingüística i postedició dels productes audiovisuals.
 • Gestionar projectes de traducció audiovisual, d'accessibilitat i de localització multimèdia, de webs i de videojocs
 • Reconèixer els problemes de traducció específics de les diferents modalitats de productes audiovisuals i aplicar els coneixements adquirits per resoldre'ls.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 • Traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia, webs, videojocs i aplicacions informàtiques.
 • Utilitzar els programes informàtics específics per traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir pràctica en els processos de subtitulació per a persones sordes i elaboració de guions per a audiodescripcions.
 2. Analitzar el producte cinematogràfic per valorar quins elements s'han d'incloure en l'audiodescripció.
 3. Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 4. Fer subtitulacions per a sords i audiodescripcions que compleixin les normes i els estàndards professionals de la indústria.
 5. Identificar els principals reptes de l'accessibilitat als mitjans.
 6. Identificar i corregir errors en productes de subtitulació per a persones sordes i audiodescripcions.
 7. Liderar i treballar en equips d'accessibilitat als mitjans.
 8. Reconèixer els aspectes econòmics i professionals de la indústria de l'accessibilitat.
 9. Reconèixer les principals característiques de l'audiodescripció.
 10. Reconèixer les principals característiques de la subtitulació per a persones sordes.
 11. Resoldre problemes relacionats amb la identificació del parlant i la descripció de sons en la subtitulació per a persones sordes.
 12. Resoldre problemes relacionats amb la identificació dels personatges i la descripció de les accions d'un producte audiovisual que s'ha d'audiodescriure.
 13. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 14. Utilitzar programes per a realitzar subtitulació per a persones sordes.
 15. Utilitzar programes per fer audiodescripcions.

Continguts

Audiodescripció

Bloc introductori
• Què és l’AD. Història de l’AD.
• Persones usuàries i expectatives.
• Normatives i lleis.
• Audiodescripció de crèdits i logos.

Bloc teoricopràctic
• Audiodescripció de personatges, amb atenció especial a la perspectiva de gènere.
• Audiodescripció d’accions lineals i d’accions no lineals.
• Audiodescripció d’accions complexes.
• Pràctica general: AD de productes infantils.
• Pràctica general: AD de continguts humorístics i sexuals.
• Práctica general: AD del principi d’una pel·lícula.
• AD d'arts escèniques (teatre i òpera).
• Mercat laboral.

 

Subtitulació per a persones sords (SPS)

Bloc introductori
• La subtitulació per a persones sordes: definició, orígens i tipus de subtítols.
• La subtitulació per a persones sordes a Espanya: panorama estatal i panorama autonòmic.
• Lleis, normes i iniciatives que ajuden a eliminar barreres.
• El/la receptor/a sord/a.
• La pràctica subtituladora per a persones amb diversitat funcional auditiva: dimensió tècnica.
• La pràctica subtituladora per a persones amb diversitat funcional auditiva: dimensió ortotipogràfica.

Bloc teoricopràctic
• El mètode de treball en SPS.
• La velocitat de lectura i la reducció en SPS.
• La identificació dels personatges i les didascàlies.
• Els sons i la música.
• Els productes per a un públic infantil.
• Els documentals doblats o amb veus superposades.
• Els aspectes lingüístics de la SPS en productes col·loquials i còmics.
• Altres tipus de productes.
• El món laboral.

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB.

Metodologies possibles:

 • Realització de tasques d'audiodescripció i subtitulació per a sords.
 • Realització de projectes de audiodescripció i subtitulació per a sords.
 • Resolució d'exercicis.
 • Presentacions de treballs individuals/en grup.
 • Debats (presencials o en fòrums).
 • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu.

Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau de autonomia requerit de l'estudiant:
- Activitats dirigides: requereix la direcció d'un/a professor/a.
- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d'un/a professor/a.
- Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi crítica de productes 12 0,48 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13
Correcció d'activitats 15 0,6 1, 5, 6, 11, 12, 13
Exposició de continguts teòrics 15 0,6 2, 5, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants 10 0,4 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13
Exposició d'anàlisis crítiques de productes i reflexió conjunta 10 0,4 2, 3, 5, 6, 7, 13
Preparació d'exercicis i treballs 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom (exercicis amb programari, anàlisis de productes, documentació, preparació d'exposicions orals/virtuals, correccions, lectura de bibliografia, etc.) 153 6,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Participació activa (exercicis, classe) 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2. Treball en grup 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
3. Encàrrec 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4. Encàrrec final 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Bibliografía seleccionada

Per a més referències, es recomana consultar BITRA: https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp [Paraules clau "accesibilitat" i "audiodescripció" / "subtítols" i cerca per autors que us interessin]

Bibliografia sobre Audiodescripció [SPS més avall]

AENOR (2005): Norma UNE: 153020. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid: AENOR.

Fryer, Louise (2016): An Introduction to Audio Description. A Practical Guide. Nova York: Routledge.

Maszerowska, Anna; Matamala, Anna i Orero, Pilar (2014) (eds.): Audio Description: New perspectives illustrated. Ámsterdam: Benjamins.

Puigdomènech, Laura; Matamala, Anna i Orero, Pilar (2007): "Bases per a un futur protocol d'audiodescripció per a l'àmbit català". Document no publicat. Universitat Autònoma de Barcelona.

Remael, Aline i Vercauteren, Gert (2007): "Audio Describing the Exposition Phase of Films. Teaching Students What to Choose". TRANS: Revista de Traductología, 11, 73-94.

Snyder, Joel (2014). The Visual Made Verbal. A Comprehensive Training Manual and Guide to the History and Applications of Audio Description. Arlington: American Council of the Blind.

Vercauteren, Gert (2007): "Towards a European Guideline for Audio Description", a Díaz-Cintas, Jorge; Pilar Orero i Aline Remael (eds.): Media for All. Accessibility in Audiovisual Translation. Amsterdam: Rodopi, 139-150.

 

Bibliografía sobre SPS

AENOR (2012): Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Norma. UNE 153010:2012, Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Arnáiz Uzquiza, Verónica (2012): “Los parámetros queidentifican el subtitulado para sordos. Análisisy clasificación”. MonTI,4:103-132.

Bartoll, Eduard (2008): Paràmetres per a una taxonomia de la subtitulació. Tesis doctoral. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/7572 

Díaz Cintas, Jorge (2003): Teoría y práctica de la subtitulación: Inglés-Español, Barcelona: Ariel.

Jiménez Hurtado, Catalina (ed.) (2007): Traducción y accesibilidad. Subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades de Traducción Audiovisual, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Matamala, Ana i Orero, Pilar (eds.) (2010): Listening to subtitles: subtitles for the deaf and hard of hearing, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Programari

Subtitle Edit