Logo UAB
2022/2023

Estels de Neutrons, Forats Negres i Ones Gravitacionals

Codi: 44084 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 2

Fe d'errades

S’ha de modificar el següent resultat d’aprenentatge que no apareix correctament a la guia: 

- Reconèixer el tipus de font que emet radiació a les diverses bandes, i saber estimar el tipus d'ones gravitacionals esperades per a diferents sistemes d'estels de neutrons i forats negres.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniele Vigano
Correu electrònic:
daniele.vigano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Miquel Nofrarias Serra
Cristina Manuel Hidalgo
Laura Tolos
Francesco Coti Zelati
Diego Blas Temiño
Vanessa Graber

Prerequisits

És necessari un coneixement bàsic de Astronomia i Física. S'aconsella, però no és necessari, haver cursat Tècniques Observacionals. El curs de Astrofísica de Altes Energies és complementari a aquest en part del temari.

Objectius

Estrelles de Neutrons i Forats Negres són els romanents extrems de l'explosió d'estrelles molt massives. El seu estudi desafia aspectes fonamentals de física nuclear, física del plasma, relativitat general, i representen les fonts de totes les Ones Gravitacionals detectades fins ara, des de col·lisions de sistemes binaris. El curs apunta als objectius següents:

 • donar una visió àmplia y bàsica de la població Galàctica coneguda d'Estrelles de Neutrons i Forats Negres, des d'un punt de vist tant observacional com teòric
 • donar una introducció autocontinguda de la física de les Ones Gravitacionals, explicant l'estat actual de les deteccions de coalescències d'objectes compactes, i l'inici de l'era de l'astronomia de multi-missatgers
 • proporcionar una visió interconectada de preguntes obertes sobre objectes compactes, relacionades amb les incerteses de la física fondamental per condicions extremes i amb els biaixos observacionals que modelen la fenomenologia

Competències

 • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Entendre els processos físics responsables per a l'emissió multi-banda d'estrelles de neutrons de diferents classes, i dels forats negres de diverses masses.

Continguts

 • Introducció i resum observacional dels objectes compactes en conexió amb la astronomia de altes energies
 • Física de les Estrelles de Neutrons: ecuació d'estat
 • Física de les Estrelles de Neutrons: propietats de transport
 • Física de les Estrelles de Neutrons: spin-down dels púlsars
 • Física de les Estrelles de Neutrons: emisió observada en diferents bandes d'energia y mecanismes físics associats
 • Modelització de la població observada de les Estrelles de Neutrons aïllades: evolució a llarg termini de les proprietats tèrmiques i magnétiques
 • Elements de relativitat especial i general, i de càlcul tensorial
 • Forats Negres: teoria bàsica
 • Resum observacional dels sistemes binaris lluminosos en raigs X, amb Estrelles de Neutrons o Forats Negres
 • Ones Gravitacionals: teoria bàsica i fonts astrofísiques
 • Ones Gravitacionals: approximació post-Newtoniana y estudi cuantitiu de fons de ones gravitacionals
 • Ones Gravitacionals: resum observacional dels resultats obtinguts per Ligo i Virgo
 • Coalescència de Estrelles de Neutrons Binàries i la nova era de l'astronomia de multi-missatgers

Metodologia

Classes de teoria, amb petits exercicis a classe. Assignació de tasques, basades en el contingut vist a classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 45 1,8 1
Tipus: Autònomes      
Estudi dels conceptes observacionals i teòrics 70 2,8 1

Avaluació

La avaluació estarà composta per:

 • 50% la nota mitjana de les diferents tasques assignades durant el curs (indicativament un exercici per cada docent)
 • 50% un examen final escrit, amb diferents preguntes sobre els principals temes tractats. Es farà un examen de recuperació en cas de no arribar a la nota mínima del curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit (dues possibilitats) 50% 2 0,08 1
Tasques per cada part del temari 50% 33 1,32 1

Bibliografia

S. L. Shapiro & S. A. Teukolsky “Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects”, Wiley Ed., 1983
P. Haensel, A.Y. Potekhin & D.G. Yakovlev “Neutron Stars 1 - Equation of State and Structure”, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer, 2006
The Physics and Astrophysics of Neutron Stars”, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer, (Editors: L. Rezzolla, P. Pizzocchero, D. I. Jones, N. Rea, I. Vidaña), 2018
Astrophysical Black Holes”, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer (Editors: Haardt, Gorini, Moschella, Treves, Colpi), 2016
S. Weinberg, "Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity", Wiley Ed., 1972
W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, "Gravitation", W. H. Freeman and Company, 1973
M. Shibata, "100 Years of General Relativity: Volume 1 - Numerical Relativity", World Scientific, 2015
Gravitational Wave Astrophysics”, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer (Editor: Sopuerta), 2016

Programari

Ningú