Logo UAB
2022/2023

Tècniques Experimentals en Física de Partícules

Codi: 44081 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Thorsten Lux
Correu electrònic:
thorsten.lux@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Thorsten Lux
Sebastian Grinstein

Equip docent extern a la UAB

Manel Martínez Rodríguez

Prerequisits

No specific prerequisites are set for this course.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és donar una visió general de la tècnica experimental utilitzada en la física de partícules. Abasta des dels principis bàsics utilitzats per a la integració d'un detector complet complet.

Competències

  • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
  • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Comprendre les diverses tècniques de detecció de partícules (centelleig, ionització, llum Cherenkov, etc.).
  2. Dissenyar un detector per a un problema físic concret.
  3. Entendre els fonaments de la interacció de la radiació amb la matèria.

Continguts

Interaccions de partícules amb la matèria

Consideracions generals
Ionització i excitació atòmica
Difusió múltiple d'angle petit
Interaccions del fotó amb la matèria
Cascades electromagnètiques
Interaccions dels muons d’alta energia
Radiació de Cherenkov i radiació de transició
Revisió de circuits electrònics i altres aspectes tècnics

Circuits amb elements reactius

Propagació de senyals elèctrics en cables

Tècniques de detecció

Informació general
Detectors de fotons
Scintillators
Detectors de radiació Cherenkov
Detectors de radiació de transició
Càmeres de fil
Microdetectors de gasos
Càmeres de placa resistents
Càmeres de projecció de temps
Detectors de semiconductors

Equip de disseny experimental

Context: experiments objectius fixos, al centre de la massa o sense radiació • Mesures de posició, temps, quadrumoments; identificació de partícules
Detectors de traces i vèrtexs
Calorímetres
Espectròmetres Muon
Objectes fixos Beams: Experiment design
Banderes en col·lisió: disseny d’experiments
Experiments amb neutrins
Cerques la desintegració del protó
Altres recerques: matèria fosca, doble desintegració beta

Metodologia

Conferències teòriques, exrecisions i exposicions per part dels estudiants. Treball en classe i tasques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Discusión, Grupo de Trabajo, Ejercicios de Grupo. 20 0,8 1, 2, 3
Interaccions de partícules amb la matèria 25 1 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Estudi de detectors reals 30 1,2 1, 2, 3

Avaluació

Les tasques consistents en tres grups de problemes per abordar seqüencialment els efectes físics utilitzats, les tècniques de detecció i els detectors complets cobreixen el 85% de la marca d’avaluació. El 15% addicional es basa en l'assistència i participacions a les classes teòriques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a les classes 15% 45 1,8 1, 2, 3
Exercicis sobre detectors 30% 15 0,6 2
Exercicis sobre fenòmens físics 25% 5 0,2 3
Exercicis sobre tècniques de detecció 30% 10 0,4 1

Bibliografia

W.R. Leo. Techniques for Nuclear and Particle Physuics Experiments , Springer-Verlag

Programari

None