Logo UAB
2022/2023

Galàxies i Astrofísica Extragalàctica

Codi: 44080 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Javier Castander Serentill
Correu electrònic:
franciscojavier.castander@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Jorge Carretero Palacios
Lluis Galbany Gonzalez
Mar Mezcua Pallerola

Prerequisits

Sense requisits.

Objectius

El curs pretén donar a conèixer als estudiants els conceptes bàsics sobre les galàxies i la investigació de l’astronomia extragalàctica en general.
Volem presentar als estudiants com hem estat aprenent sobre les propietats de les galàxies al llarg dels anys per arribar a la nostra comprensió actual de la formació i evolució de les galàxies i quines són les línies de recerca actuals.

Competències

  • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
  • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Abordar el problema l'evolució de les galàxies íntegrament.
  2. Distingir els diversos tipus de galàxies actives.
  3. Entendre els fonaments de la formació i evolució de la Via Làctia.

Continguts

Introducció històrica
Classificació de galàxia
Dinàmica de galàxies
Propietats globals de les galàxies
La Via Làctia
El grup local
Models de síntesi de població estel·lar
Corriments al vermell fotomètrics
Lents gravitacionals
Clústers de galàxies
Galàxies actives i Quasars
Galàxies amb alt corriment al vermell
Models de galàxia

Metodologia

Classes i exercicis.

Treball a l'aula i a casa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes teòriques 45 1,8 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Exercicis, presentacions, discussions, consulta bibliogràfica 45 1,8 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Estudi del material de l'assignatura 45 1,8 1, 2, 3

Avaluació

Examen, tasques, presentació oral i resum del material del seminari.
Examen de recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3
Examen de recuperació 50% 2 0,08 1, 2, 3
Exercicis autònoms 20% 8 0,32 1, 2, 3
Presentació oral 20% 1 0,04 1, 2, 3
Resum del material del seminari 10% 2 0,08 1, 2, 3

Bibliografia

"Galactic Astronomy", Binney and Merrifield, PrincetonUniversity Press, 1998

"Galactic Dynamics", Binney and Tremaine, Princeton University Press, 1987

"Galaxy Formation and Evolution", Ho, van den Bosch and White, Cambridge University Press, 2010

Programari

.