Logo UAB
2022/2023

Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica

Codi: 43928 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mariona Espinet Blanch
Correu electrònic:
mariona.espinet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Les estudiants podran expressar-se oralment i per escrit en la seva llengua habitual. Les presentacions visuals, els instruments i materials didàctics, i els llibres/articles seran en català, castellà o anglès

Equip docent

Jordi Deulofeu Piquet
Nuria Planas Raig

Prerequisits

Sense prerequisits

Objectius

Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica és un mòdul d’introducció a l'especialitat. Pretén apropar els estudiants a les idees bàsiques de la investigació en Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques.

Es treballaran diverses temàtiques: naturalesa de les ciències i de les matemàtiques; finalitats de l’ensenyament de les ciències i les matemàtiques; teories de l’aprenentatge de les ciències i de les matemàtiques; fites històriques en la construcció i transformació del caràcter de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques com a disciplines científiques.

Aquest mòdul és obligatori per l'especialitat d'Educació Científica i Matemàtica i és optatiu per a la resta d'especialitats; pot ser especialment útil per estudiants interessats en la recerca en Educació Ambiental.

El mòdul planteja com objectius aconseguir que l’estudiant:

 . adquireixi un coneixement bàsic de l’especificitat de la recerca en Educació Científica i en Educació Matemàtica,

. aprengui a parlar, llegir i escriure seguint els criteris propis de les àrees esmentades,

. identifiqui els criteris de rigor particulars de la recerca educativa en l’àmbit de matemàtiques i de ciències.

Competències

 • Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la investigació en la resolució de problemes per a la millora de la competència matemàtica.
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la recerca en el treball pràctic per a la millora de la competència científica.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els marcs teòrics de referència per establir aquells que orienten la recerca.
 2. Aplicar els principis bàsics de la recerca en el treball pràctic a l'anàlisi de processos vinculats a la millora de la competència científica.
 3. Aplicar els principis bàsics de la recerca en la resolució de problemes a l'anàlisi de situacions d'ensenyament-aprenentatge vinculades a la millora de la competència matemàtica.
 4. Conèixer aspectes rellevants dels contextos d'educació científica i d'educació matemàtica i analitzar-los com a objectes d'investigació.
 5. Conèixer els canvis en la naturalesa de la ciència i de les matemàtiques i l'impacte que tenen en l'educació científica i en la matemàtica respectivament.
 6. Identificar aproximacions metodològiques i avaluar la seva adequació per investigar problemes relacionats amb l'educació científica, l'educació matemàtica i eventualment a la intersecció entre ambdues àrees.
 7. Identificar problemes en la pràctica relatius a l'educació científica i a l'educació matemàtica.
 8. Identificar referents teòrics i avaluar la seva adequació per interpretar problemàtiques distintes de l'educació científica, de l'educació matemàtica i dels dominis d'estudi en la intersecció d'ambdues àrees.
 9. Identificar tendències de recerca en educació científica i en educació matemàtica, així com tendències emergents en la intersecció entre ambdues àrees.
 10. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 11. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social de la investigació en l'educació científica i l'educació matemàtica.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 16. Reconèixer els plantejaments teòrics sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències i de les matemàtiques a l'hora de planificar recerques en aquest àmbit.
 17. Redactar documents de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
 18. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 19. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

En el mòdul s'abordaran les següents temàtiques:

 • Introducció a la recerca en Didàctica de les Ciències i en Didàctica de les Matemàtiques.
 • Plantejaments teòrics i de fonamentació de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències i de les matemàtiques.
 • Tendències de recerca en Didàctica de les Ciències i en Didàctica de les Matemàtiques. 

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

 • Classes magistrals/expositives per part del professor
 • Lectura d'articles i fons documentals
 • Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
 • Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis
 • Presentació / exposició oral de treballs
 • Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i pràctiques d'aula 36 1,44
Tipus: Supervisades      
anàlisi i discussió col·lectiva de documents; presentació de treballs; tutories 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles 78 3,12

Avaluació

La nota del mòdul serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en les activitats d’avaluació, sempre i quan cadascuna d’elles sigui superior o igual a 4. L’avaluació de cadascuna de les activitats tindrà caràcter individual. Els detalls de les activitats d’avaluació i el calendari de lliurament, quan escaigui, es presentaran durant el desenvolupament del mòdul.

FE D'ERRATES: 

En la relació de resultats d'aprenentage que es consideraran en les diferents activitts d'avaluació:

 • als resultats d'aprenentatge E01.76, E01.77, E01.78 i E01.79, on diu educació científica hauria de dir educació científica i matemàtica 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lectura crítica d'un article de recerca en educació científica o educació matemàtica 40% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Reflexió al voltant de Naturalesa de les ciències i de les matemàtiques, competències i resolució de problemes 30% 0 0 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18
Reflexió sobre els mapes de recerca en educació matemàtica i en educació científica 30% 0 0 5, 11, 19

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

 

Els professors responsables de les diverses activitats del mòdul presentaran la bibliografia corresponent a cada sessió. A continuació hi ha una relació de llibres i revistes de compilació de recerques i un llistat de publicacions importants de recerca en Educació Científica i recerca en Educació Matemàtica.

LLIBRES I REVISTES DE COMPILACIÓ DE RECERQUES

School Science Review: http://www.ase.org.uk/journals/school-science-review

Science Education Review: http://www.scienceeducationreview.com/editorial.html

Abell, S.K. & Lederman, N.G. (Eds.) (2010). Handbook of research on Science Education Volume I. New York: Routledge.

Abell, S.K. & Lederman, N.G. (Eds.) (2014). Handbook of research on Science Education Volume II. New York: Routledge.

Bishop, A. J., Clements, M. K., Keitel, C., Kilpatrick, J., & Laborde, C. (Eds.). (1996). International handbook of mathematics education. Springer Science & Business Media.

Bishop, A., Clements, M.A.K., Keitel-Kreidt, C., Kilpatrick, J., Leung, F.K.-S. (Eds.) (2003). Second International Handbook of Mathematics Education. Springer International.

Clements, M.A., Bishop, A., Keitel-Kreidt, C., Kilpatrick, J., Leung, F.K.-S. (Eds.) (2013). Third International Handbook of Mathematics Education. Springer International.

English, L. D., & Kirshner, D. (Eds.). (2015). Handbook of international research in mathematics education. Routledge.

Fraser, B.J. & Tobin, K.G. (Eds.) (1998). International Handbook of Science Education. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.

Fraser, B.J.,Tobin, K.G.& McRobbie, CJ (Eds.)(2012). Second International Handbook of Science Education. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Gunstone, R. (2015). Encyclopedia of science education. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Grouws, D. A. (Ed.). (1992). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: National Councilof Teachers of Mathematics. IAP.

Grouws, D. (Ed.). (2007). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: National Council of Teachers of Mathematics. IAP.

Gutiérrez, A., & Boero, P. (Eds.). (2006). Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and future. Sense Publishers.

Gutiérrez, A., Leder, G., & Boero, P. (Eds.). (2016). Second Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and future. Sense Publishers.

Johnson, C.C., Mohr-Schroeder, M.J., Moore, T.J., & English, L.D. (Eds.). (2020). Handbook of Research on STEM Education (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429021381

Kelly, A.E.,& Lesh, R.A. (Eds.). (2000). Handbook of research Design in Mathematics and Science Education. New York: Routledge.

Lerman, S. (Ed.). (2014). Encyclopedia of Mathematics Education. Springer.

Stevenson, R.B., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A. (Eds.). (2013). International Handbook of research on Environmental Education. New York: Routledge.

 

REVISTES DE RECERCA EN EDUCACIÓ CIENTÍFICA

Enseñanza de las Ciencias: http://ensciencias.uab.es

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=418

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias: http://www.saum.uvigo.es/reec

Revista EUREKA sobre enseñanza y divulgación de las ciències:  https://revistas.uca.es/index.php/eureka

Ciencia & Educação: http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao

Cultural Studies of Science Education: http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/11422

International Journal of Science Education: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09500693.asp

Journal of Research in Science Teaching: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002

Science Education: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-237X

 

REVISTES DE RECERCA EN EDUCACIÓ MATEMÀTICA

Avances de Investigación en Educación Matemática: http://www.aiem.es/index.php/aiem

Bolema: Boletim de Educação Matemática: www.scielo.br/bolema

Educational Studies in Mathematics: https://link.springer.com/journal/10649

For the Learning of Mathematics: http://flm-journal.org

Journal of Mathematical Behavior: https://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-mathematical-behavior

Journal of Mathematics Teacher Education: http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/journal/10857

Journal for Research in Mathematics Education: http://www.nctm.org/publications/journal-for-research-in-mathematics-education

Mathematics Education Research Journal: http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/journal/13394

Mathematical Thinking and Learning: http://www.tandfonline.com/toc/hmtl20/current

PNA, Pensamiento numérico avanzado: http://revistaseug.ugr.es/index.php/pna/index

RELIME, Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa: http://www.clame.org.mx/relime/relimee.html

Programari

No es necessita un programari específic en aquesta assignatura