Logo UAB
2022/2023

Educació i Societat

Codi: 43839 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316227 Filosofia Aplicada OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Farres Juste
Correu electrònic:
oriol.farres@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Francis García Collado

Prerequisits

Cap. 

Objectius

L'educació como a propedèutica d'una societat democràtica i participativa, en la qual la filosofia és entesa com una experiència significativa d'anàlisi, reflexió i diàleg. La filosofia com a ontologia del present i com a instrument per problematitzar les complexes relacions entre el saber i el poder que configuren la societat contemporània.

Competències

 • Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.
 • Analitzar i interpretar temes i problemes de la recerca filosòfica contemporània actual fonamentats en la relació entre ètica, art i política.
 • Aplicar coneixements d'autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques actuals.
 • Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 • Contribuir als debats de la recerca filosòfica actual fent aportacions significatives, crítiques, amb precisió conceptual i mestria argumentativa a través de l'exposició pública.
 • Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment aquells associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
 • Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.
 2. Aplicar críticament la terminologia filosòfica a problemes relatius a l'educació, l'aprenentatge en valors i la crítica social.
 3. Aplicar els elements normatius a problemàtiques concretes relatives a l'educació i els conflictes socials.
 4. Aplicar l'anàlisi de temes i problemes filosòfics al camp de l'educació i la crítica social.
 5. Aplicar la recerca filosòfica actual a l'educació en el diàleg i la diversitat.
 6. Aplicar les teories filosòfiques contemporànies als discursos ideològics presents en la societat per contextualitzar i criticar les seves opcions de valors.
 7. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 8. Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

 

 1. Individu i comunitat
 2. El lloc de la filosofia en la socialització
 3. Drets i deures
 4. La gestió de l'espai comú

Metodologia

Les classes es basaran sobretot en el treball al voltant de la lectura i discussió de textos. Això no exclou la necessitat de sessions en forma de lliçó en les que s’introduiran els temes i textos de manera general. Tanmateix, es pretén impulsar els alumnes a fer les seves pròpies lectures i a reflexionar individualment i col·lectiva sobre els temes tractats.

A cada alumne se li assignarà un text que treballarà individuament, i el  presentarà a la classe el dia que correspongui. Els altres estudiants hauran de portar el text llegit i plantejar algun/s interrogant/s sobre els temes que s’hi tracten.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Sessions pràctiques 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Lectures 66 2,64 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació consta de TRES  parts diferenciades:

- presentació oral del text assignat: 30% de la nota final. Data límit de lliurament: el dia assignat a cada article;

- informe de lectura i comentari escrit del text assignat: 30% de la nota final. Data límit de lliurament: final del semestre (data per concretar a l’inici del curs);

- interrogants plantejats a cadascun dels articles treballats:  40% de la nota final. Data límit de lliurament: el dia assignat a cada article.

La docent marcarà una data i lloc per a la revisió de les proves avaluadores. Hi haurà també una data de recuperació que serà acordada amb la Facultat.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la
qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de lectura i comentari escrit 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Interrogants plantejats a cadascun dels articles treballats 40% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació oral 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

ACASO, M. (2012). Pedagogías invisibles. Catarata.

BAUMAN, Z. (2009). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa.

BAUMAN, Z. (2013). Sobre la educación en un mundo líquido. Paidós.

DEWEY, J. (1995). Democracia y educación. Morata.

FREIRE, P. (2012). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

LAVAL, C. (2004). La escuela no es una empresa. Paidós.

LIPMAN, M. (2016). El lugar del pensamiento en la educación. Octaedro

NUSSBAUM, M.C. (2011). Sense ànim de lucre. Per què la democràcia necessita les humanitats?. Arcàdia.

PHILLIPS, A. (2001). La bestia en la guardería. Anagrama.

PUIG, I. de. (2012). Fer filosofia a l’escola. Eumo.

RANCIÈRE. J. (2010). El maestro ignorante. Laertes.

TONUCCI, F. (2016). La ciudad de los niños. Losada

Programari

No escau