Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 43838 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316227 Filosofia Aplicada OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Farres Juste
Correu electrònic:
oriol.farres@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.

Objectius

Els objectius consisteixen en desenvolupar de manera individual, i amb la guia d'un professor tutor, un treball de recerca específic sobre alguns dels continguts treballats en el marc dels estudis de màster. El treball serà defensat en una sessió pública davant d'un tribunal avaluador, format per tres professors del màster. 

Competències

 • Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.
 • Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 • Classificar de manera sistemàtica i reveladora les diverses manifestacions de l'art contemporani, especialment aquelles associades a noves tradicions i suports.
 • Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els paràmetres academicocientífics establerts.
 • Establir i aplicar les implicacions que el coneixement i la recerca científica tenen per a la recerca filosòfica avançada.
 • Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Relacionar els conceptes i els coneixements entre les diferents àrees de la recerca filosòfica actual en relació amb les dependències entre ciència i tecnologia, i les implicacions ètiques i polítiques d'aquestes dependències.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.
 2. Aplicar els diferents camps indicats i relacionar-los entre si per traçar un mapa conceptual precís.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Establir les implicacions que els resultats mostrats tenen a l'hora d'entendre la condició humana.
 5. Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Redactar el TFM amb resultats conceptuals precisos i rellevants.
 8. Redactar el treball establint la connexió amb el coneixement científic i tecnològic i la seva influència social.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Contingut
El TFM consisteix en la redacció d'un treball de recerca original i inèdit, en el qual s'abordi i analitzi un problema filosòfic contemporani. L'estudiant haurà de descriure aquest problema i el marc teòric o els marcs teòrics dins dels quals es presenta, mostrant un coneixement rigorós del tema i una actitud crítica. Haurà de demostrar la seva capacitat per definir amb claredat conceptes filosòfics, sintetitzar discussions i emprar arguments. Es valorarà que l'estudiant entri en discussió amb les propostes teòriques més significatives al respecte. Així mateix, l'estudiant haurà de demostrar que domina l'escriptura filosòfica, que exposa els seus coneixements de forma clara i ordenada, que sap citar correctament els textos estudiats, que fa un ús adient de les notes a peu i que sap compilar la bibliografia emprada. Es donarà prioritat a la discussió relativa als reptes que es plantegen en relació a l'art, la política i la ciència, en referència explícita als mateixos, en tant que àmbits teòrics amplis que aglutinen les pràctiques dels individus i les societats.
La recerca i els resultats de la mateixa han de ser individuals i originals. Cada vegada que es pren una idea o una informació que no ha produït un mateix, ha de citar-se la seva procedència. Aquesta pràctica és imprescindible i fonamental per dues raons: l'estudiant o investigador honest reconeix les idees que no són seves; d'altra forma estaria cometent plagi. Ofereix als seus lectors la possibilitat de dirigir-se a les fonts originals per tal de contrastar la informació o bé per completar-la.

No s'avaluaran TFM que no citin referències bibliogràfiques de la manera adient.
Els casos deplagi implicaran el suspens automàtic del TFM.
Es considera plagi (http://www.plagiarism.org/):
presentar el treball alié com a propi;
adoptar paraules o idees d'altres autors sense el degut reconeixement (és a dir, sense citar);
no emprar cometes en una cita literal;
donar informació incorrecta sobre la vertadera font d'una cita;
el parafrasseig d'una font sense mencionar la font (és a dir, sense citar);
el parafrasseig abussiu, fins i tot si es menciona la font.

Requeriments formals
Amb la finalitat d'assegurar una exposició calibrada de la recerca, s'estableixen els següents requeriments formals:


-en quant al número de pàgines del TFM, s'acceptaran treballs que tinguin entre 60 i 100 pàgines, inclosos els annexos;  

-en quant als apartats que ha d'incloure el TFM i en virtut dels quals s'ha d'organitzar el seu contingut, es contemplen:


(a) introducció o capítol metodològic: exposició i justificació del problema plantejat, de la metodologia
emprada, de la posició o aficiliació teòrica adoptada, i de la discussió o debat en què el problema adquireix
rellevància;
(b) cos central del TFM: capítols i subcapítols (elaboració i desenvolupament teòric del problema en constant
diàleg amb la bibliografia de rellevància);
(c) conclusions: on es facin manifestos els resultats de la recerca;
(d) bibliografia: consigna dels textos que s'han citat i/o s'han consultat per a l'elaboració del TFM, evitant,
preferiblement, el llistat organitzat segons l'ordre alfabètic i sense discriminació ni criteri rellevant per als
resultats de la recerca;
(e) annexos:imatges, fragments de textos i altres documents significatius per a la recerca.
En consonància amb les competències assumides mitjançant la superació dels crèdits corresponents al mòdul
del TFM, es preveu que els estudiants assoleixin els següents resultats d'aprenentatge:
-Relacionar els conceptes i coneixements de les diferents àrees de la recerca filosòfica actual, especialment
filosofia de l'art, filosofia política i filosofia de la ciència, elaborant un mapa conceptual precís.
-Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els paràmetres
acadèmics i científics establerts, i segons els standards internacionals de qualitat.
-Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques
econòmiques i tecnologies que actuen en el món contemporani. Establir les implicacions que els resultats
mostrats tenen a l'hora d'entendre la condició humana.
-Avaluar les implicacions que el coneixement i la investigació científica tenen per a la recerca filosòfica
avançada. Redactar el treball establint la connexió amb el coneixement científic i tecnològic i la seva influència
social.


Procediment i calendari
El mòdul del TFM organitza dues sessions de treball obligatòries, conjuntes per a tots els alumnes. En la primera d'elles, que tindrà lloc al gener, els alumnes presentaran la sevaproposta de TFM, indicaran les seves preferències respecte al seu tutor,i exposaran la bibliografia a emprar i el seu pla de treball. Així mateix, podran aprofitar per plantejar i compartir amb els altres estudiants tant aquells aspectesdel treball en què ja haginavançat, com els dubtes que se'ls presentin. En la segona reunió, que tindrà lloc a l'abril, els estudiants presentaran l'estat en què es troba el seu treball, i tindran l'oportunitat de compartir amb els professors i la resta d'estudiants, tant els seus avenços, com els problemes que s'hagin trobat. Si els alumnes ho consideren
necessari, podran organitzar-se més sessions d'aquest tipus al llarg del curs.

Al marge d'aquestes dues sessions obligatòries organitzades pel mòdul del TFM, el treball de redacció del TFM el realitzarà l'alumne amb la guia d'un tutor. L'elaboració del TFM es regirà pel següent procediment i calendari:


(a) Elecció del tema i del tutor (termini màxim: primera reunió de seguiment al gener)
El tema del TFM estarà relacionat amb els continguts dels mòduls i/o les línies de recerca actuals, de manera que pugui ser tutoritzat (o, excepcionalment, i prèvia aprovació de la coordinació del màster i del mòdul, co-tutoritzat) per un dels docents del màster. Els terminis del seu plantejament es fixaran d'acord amb el tutor.

(b) Reunió de la bibliografia (termini màxim: primera reunió de seguiment al gener)La reunió de la bibliografia és una tasca guiada pel tutor, d'acord amb la proposta de l'estudiant i en funció de l'afiliació i/o posició teòrica assumida per al desenvolupament de la recerca. 


(c) Elaboració del pla de treball (termini màxim: primera reunió de seguiment al gener) L'elaboració del pla de treball requereix la supervisió i correcció del tutor, qui establirà amb l'estudiant els terminis de recopilació del material, anàlisi i crítica textual, redacció (o redaccions),correcció (o correccions) i edició (o edicions) de la monografia fins complementar-la satisfactòriament.


(d) Seguiment i correccions (segon semestre)
La redacció i edició finals constitueixen el desenllaç del procès d'anàlisi i crítica textual, i necessiten un seguiment molt proper i acurat. Per aquesta raó s'han de realitzar per parts, cadascuna de les quals ha de ser aprovada pel tutor, per tal de control.lar la seva adient inserció dins del conjunt. La lectura de tots els esborranys que siguin necessaris, i l'elaboració d'esmenes i suggerències per part del tutor del treball proporciona a l'alumne els instruments per tal d'oferir al tribunal un producte acabat i avaluable.
El seguiment ha d'incloure el procès d'impressió del TFM,de manera que tant la seva presentació com el compliment dels terminis assignats de cara a la defensa pública corresponent, arribin al seu millor fi.

Defensa pública i avaluació del treball (primera quinzena de juliol o primera quinzena de setembre)

En la defensa pública, l'estudiant exposarà, en un temps no superior a trenta minuts, de la manera i segons l'interès que acordi amb el tutor del treball, els resultats de la recerca, davant d'una comissió formada per tres docents del màster (exclós el seu tutor). Excepcionalment, es contempla la possibilitatde la inclusió en aquesta comissió de docents aliens al màster, amb la suficient qualificació per avaluar el treball. Després de l'exposiciódels resultats de la recerca, cadascun dels membres de la comissió manifestarà, durant no més de trenta minuts, les observacions que consideri necessàriesen relació amb el treball, tenint en compte els criteris generals establerts pera la seva aprovació, que són: adient delimitació del problema i contextualització en el debat filosòfic contemporani; estructuració orgànica i equilibrada dels continguts; originalitat, claredat i rigor expositius; coherència argumentativa; solvència i pertinència crítiques; identificació i bon ús de recursos bibliogràfics.
Després de la intervenció de cadascun dels membres de la comissió, l'autor del TFM prendrà nota de les seves observacions i, en un darrer torn de paraula, discutirà, durant no més de trenta minuts, amb els membres de la comissió, per aclarir i / o defensar les seves aportacions.
Finalment, la comissió procedirà a porta tancada a deliberar sobre la calificació del TFM, d'acord amb les calificacions que regeixen per a la resta de mòduls del màster. En el cas d'obtenir una calificació numèrica entre 9 i 10, el TFM pot ser proposat, si la comissió així ho considera, com a candidat a Matrícula d'Honor. Donat que el nombre de Matrícules d'Honor que es poden concedir està estrictament delimitat per les normes de la universitat, en el cas que existeixin més TFM candidats a Matrícula d'Honor dels que poden finalment obtenir-la, serà la coordinació del mòdul, juntament amb els coordinadors del màster, qui, d'acord amb la normativa vigent, proposi i atribueixi aquesta calificació als treballs.

Metodologia

L'activitat formativa d'aquest mòdul és l'elaboració del Treball de Fi de Màster, un treball de recerca original i inèdit sobre algun dels continguts treballats en el màster.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions conjuntes de seguiment amb la coordinació del Màster 7 0,28 1, 3, 5
Tipus: Supervisades      
Elaboració del Treball de Fi de Màster 291,5 11,66 2, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'estudiant haurà de defensar el seu Treball de Fi de Màster davant d'un tribunal avaluador format per tres
professors del màster, tal com s'explica en detall en l'apartat de "continguts" d'aquesta guia docent.

S’atribueix un 60% a la part escrita i un 40% a la presentació oral.

Les rúbriques estaran disponibles al campus virtual. 

No avaluable: lliurament del treball fora de termini o no lliurament del treball. 

Matrícula d'Honor: l'equip docent deliberarà la concessió de la matrícula d'Honor. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del Treball de Fi de Màster 40% 0,5 0,02 3, 4, 5, 6, 9
Elaboració del Treball de Fi de Màster 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

La bibliografia serà específica per a cada treball. L'elaborarà el propi alumne amb la guia del seu tutor.

Programari

No escau