Logo UAB
2022/2023

Localització i TA

Codi: 43776 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
María Pilar Cid Leal
Correu electrònic:
pilar.cid@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Vegeu als Continguts la llengua de cada assignatura.

Equip docent

Xenia Amoros Soldevila
Itziar Andujar Garcia
Marc Riera Irigoyen
Eduardo Simon Jimenez
Manuel Mata Pastor
Carme Mangiron
Pilar Sánchez Gijón
Antoni Oliver Gonzalez
Oscar Nogueras Bastardo
Estel·la Oncins Noguer

Equip docent extern a la UAB

Anna Civil
Felipe Sánchez

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster.

Objectius

 • Conèixer els fonaments de la localització.
 • Conèixer els fonaments de la traducció automàtica.
 • Conèixer els fonaments de l'enginyeria de la localització.
 • Aprendre a fer servir els sistemes de gestió i d'edició de traduccions per a la localització i la traducció automàtica.
 • Aprendre a fer servir els sistemes de gestió i d'edició de traduccions per a la localització de llocs web, de programari i d'aplis.
 • Conèixer les especificitats de la localització de videojocs.
 • Conèixer els diferents tipus de traducció automàtica i els perfils i processos associats.

Competències

 • Analitzar l'estructura de productes digitals basats en llenguatges d'etiquetes i la seva coherència global per a la traducció.
 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Crear i gestionar bases de dades de localitazció.
 2. Definir els fonaments de la localització.
 3. Definir estratègies per la traducció de projectes.
 4. Detectar els implícits de naturalesa intertextual del producte.
 5. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 6. Identificar el codi i el text traduïble en els productes digitals.
 7. Identificar els problemes associats amb la traducció automàtica i definir estratègies per a la traducció automàtica de qualitat.
 8. Identificar els problemes associats amb la traducció de productes digitals i oferir solucions tant a nivell de localització com de programació bàsica.
 9. Integrar la traducció automàtica en programes de traducció assistida.
 10. Oferir una traducció de productes digitals que compleixi amb els requisits del client i la situació de traducció.
 11. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Continguts

Aquest mòdul fa èmfasi en la localització amb les seves diverses variants (web, programari, aplicacions i videojocs) i en la traducció automàtica (TA). Concretament:

-Fonaments de la localització i la TA (Traducció Automàtica).

-Corpus.

-SEO (Search Engine Optimisation). De quina manera les tècniques SEO milloren la localització d'un projecte. Com es pot traduir tenint en compte criteris de SEO.

-Enginyeria de la localització. Processos tècnics per a l'extracció de text traduïble de formats de localització.

-Localització d'aplicacions. Descripció de la localització d'aplicacions per a dispositius mòbils, en els sistemes operatius Android i iOS.

-Seminari de casos pràctics de localització. Descripció de processos professionals de localització, des de la recepció d'un projecte fins el lliurament.

-Localització de videojocs. Descripció de la localització de videojocs i les seves especificitats.

-Traducció automàtica.

-Postedició de traducció automàtica.

-Eines: MemoQ, OmegaT, Memsource.

Metodologia

Classes teòriques
Seminaris
Classes de resolució de problemes/casos/exercicis
Pràctiques a l'aula
Lectura de llibres/articles/informes
Estudi autònom
Elaboració d'informes/treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 47 1,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives fetes per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 234 9,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

 -Localització de videojocs : 10%
-Enginyeria de la localització: 10%
-Localització d’aplicacions: 10%
-Seminari de casos pràctics de localització: 20%
-Traducció automàtica I: 5%
-Traducció automàtica II: 5%
-Search Engine Optimization (SEO): 15%
-Fonaments de la localització i la TA: 5%
-Memsource: 5%
-MemoQ: 5%
-OmegaT: 5%
-Traducció automàtica–postedició (TAPE): 5%

  Sistema d’avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’elles,  es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitatsuspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de coneixements pràctics 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Lliurament d'informes/treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Pràctiques d'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

El/la docent de cada contingut proporcionarà la bibliografia corresponent.

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Programari

-Eines de traducció assistida.

-Eines d'enginyeria de la localització.

-Eines de localització d'aplicacions.

-Eines de localització de videojocs.

-Eines per a la localització.

-Eines de traducció automàtica.

-Eines de post-edició de traducció automàtica.

-Software lliure i software privatiu.