Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 43760 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315915 Zoonosi i una Sola Salut (One Health) OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Accensi Alemany
Correu electrònic:
francesc.accensi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Altres indicacions sobre les llengües

Tot i que recomanem l'ús de l'anglès en la redacció de la memòria del TFM, així com en la seva presentació i defensa, es permet fer-ho en català o en castellà.

Prerequisits

Com a requisit per a ser admès cal estar en possessió d'algun títol dels següents: graduat, llicenciat o diplomats en l'àmbit de les Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciència i Salut Animal, Biomedicina, Psicologia…) o de Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Bioinformàtica, Zoologia, Botànica, Ecologia, Biodiversitat, Ciències ambientals, Enginyeria agronòmica, Silvicultura…) o equivalents.

Objectius

El Treball de Fi de Màster (TFM) consistirà en la preparació d'un projecte específic vinculat a una empresa, institució o grup de recerca on l'estudiant pugui aplicar en un cas concret els coneixements, habilitats i aptituds adquirides en el Màster. El TFM serà elaborat sota la supervisió d'un tutor (professor amb docència assignada al Màster) que l'assessorarà i ajudarà a resoldre els possibles dubtes que li puguin sorgir. Un cop finalitzat el TFM, aquest serà presentat davant de la Comissió d'Avaluació del TFM.

Competències

 • Demostrar la seva capacitat en la presa de decisions i la instauració de plans de vigilància i contenció de zoonosi.
 • Demostrar una actitud i un comportament ètic actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Dissenyar, planificar i dur a terme un treball de recerca sobre aspectes relacionats amb agents zoonòtics aplicant la visió d'Una Sola Salut.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar d'acord els principis deontològics de la professió durant el treball de recerca i amb l'equip de treball on es desenvoluparà l'activitat professional.
 2. Capacitat d'integració en l'equip d'investigació i de col·laboració multidisciplinar per al desenvolupament del TFM.
 3. Demostrar la capacitat d'integració en l'equip d'investigació.
 4. Desenvolupar l'activitat professional respectant el seu codi deontològic.
 5. Discutir els resultats obtinguts davant d'un tribunal avaluador.
 6. Elaboració de noves hipòtesis o programes de contenció o prevenció de zoonosis basats en la visió general d'Una Sola Salut.
 7. Elaborar noves hipòtesis o programes de contenció o prevenció de zoonosis basats en la visió general d'Una Sola Salut.
 8. Exposar de forma oral el treball realitzat.
 9. Exposar les decisions preses davant de situacions concretes o casos reals.
 10. Implementar plans de vigilància i contenció aplicats a casos concrets o reals.
 11. Organitzar i actualitzar un fitxer amb el material electrònic generat (dades, protocols, mètodes analítics, etc.).
 12. Preparar i servir plantilles d'adquisició de dades i calendaris específics / detallats de les activitats a realitzar.
 13. Preparar una memòria escrita del treball realitzat i els resultats obtinguts seguint les normes d'autor establertes.
 14. Realitzar treballs pràctics mitjançant l'ús de Procediments Normalitzats de Treball (PNTs) i bones pràctiques de laboratori.
 15. Realitzar un disseny experimental i/o un tractament estadístic de dades apropiat.
 16. Realitzar una recerca bibliogràfica apropiada i completa del treball o tema a resoldre utilitzant els recursos apresos.
 17. Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.
 18. Utilitzar la metodologia d'investigació científica aplicant els coneixements d'Una Sola Salut adquirits i resoldre els aspectes plantejats en el treball.

Continguts

El TFM podrà ser bé de tipus experimental, bé bibliogràfic o bé d'anàlisi de dades obtingudes prèviament. El procés de realització del TFM el podem dividir en tres etapes principals:

 1. Etapa de planificació. L'estudiant, després d'una etapa de documentació preliminar i, sempre assessorat pel seu tutor, formalitzarà l’objectiu del seu treball i en dissenyarà un pla d'activitats que serà exposat durant la sessió d’avaluació preliminar, realitzada abans que l'estudiant inicií les seves activitats.
 2. Etapa de desenvolupament. L'estudiant abordarà la realització del seu TFM d'acord amb el pla de treball establert.
 3. Etapa de defensa. L'alumne redactarà una memòria escrita que recollirà el treball realitzat que serà presentada i defensada oralment davant del comitè d'avaluació del TFM en sessió pública.

Metodologia

La metodologia docent serà variable depenent del tipus de TFM que es realitzi, però bàsicament seguirà els següents punts:

 

Activitats dirigides

Sessió informativa

Sessió d’avaluació preliminar

 

Activitats Supervisades

Tutories

 

Activitat autònoma

Cerca bibliogràfica

Lectura d'articles/monografies/informes d'interès

Aprenentatge cooperatiu

Elaboració de treballs

Realització d'activitats pràctiques.

Redacció de la memòria.

Exposició oral i defensa del treball.

Estudi personal

Participació en activitats complementàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió d'avaluació preliminar 2,5 0,1 5, 7, 8, 9, 18
Sessió informativa 1 0,04 6, 18
Tipus: Supervisades      
Tutoria 15 0,6 3, 7, 8, 13, 18
Tipus: Autònomes      
Aprenentatge cooperatiu 30 1,2 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18
Cerca bibliogràfica i posterior lectura d'articles/monografies/informes d'interès. 40 1,6 16
Estudi personal 40 1,6 1, 4, 7, 15, 17, 18
Exposició oral i defensa del treball 0,75 0,03 5, 8, 9
Realització de treballs i d'activitats pràctiques i d'altres activitats 210 8,4 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18
Redacció de la memòria. 35 1,4 9, 11, 13

Avaluació

L’estudiant ha de presentar una memòria escrita del TFM, que defensarà posteriorment en sessió pública. La direcció del treball realitzarà un informe avaluador sobre la tasca realitzada per l’estudiant, que suposarà un 30% de la nota final.

L’estudiant ha de presenciar un mínim del 50% de les defenses dels TFMs dels seus companys de promoció per tal de ser considerat avaluable.

Si la memòria no es presentada a temps o l’estudiant no es presenta a la defensa, o bé no s’assisteix a un mínim del 50% de les defenses dels seus companys de promoció, el TFM es considerarà “no Avaluable”

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició i defensa del TFM 21% 0,75 0,03 5, 6, 7, 8, 9
Informe de la direcció 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Memòria escrita del TFM 49% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a las tasques concretes que desenvoluparà cada estudiant durant la realització del TFM o la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.

Programari

El programari serà variable i dependrà de les tasques concretes que desenvoluparà cada estudiant durant la realització del TFM. Recomanem l'us de un gestor bibliogràfic, com, per exemple, el Mendeley - Reference Management Software.