Logo UAB
2022/2023

Matemàtiques per a "Big Data"

Codi: 43478 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313136 Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandra Cabaña Nigro
Correu electrònic:
anaalejandra.cabana@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Altres indicacions sobre les llengües

Aquest document és una traducció de l'original en anglès. En el cas d'imprecisions o discrepàncies, la versió en ingléses la guia vàlida i oficial del curs.

Equip docent

Pere Puig Casado
Antonio Lozano Bagen
Sundus Zafar

Prerequisits

Els estudiants haurien de tenir coneixements bàsics d'àlgebra lineal, inferència estadística, i models lineals.

L'experiència prèvia amb R i Python és recomanable.

Objectius

Avui dia, quantitats enormes de dades estan sent generadess a molts camps, i el propòsitl d'aquest curs és per aprendre com  extreure informació a partir d' aquestes dades.

L'objectiu d'aquest curs és per aprendre i aplicar diversos mètodes matemàtics i estadístics per  a la descoberta de patrons pertinents a conjunts de dades.

Quan es treballa amb datasets grans, els procediments matemàtics han de ser escalables, així que serem concernits amb mètodes que puguin ser escalata i/o paralelitzats.

Competències

 • "Aplicar el pensamiento lógico/matemático: el proceso analítico a partir de principios generales para llegar a casos particulares; y el sintético, para a partir de diversos ejemplos extraer una regla general."
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi. 
 • Aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics i els seus problemes reals d'implementació.
 • Concebre i dissenyar solucions eficients, aplicant tècniques computacionals, que permetin resoldre models matemàtics de sistemes complexos.
 • Extreure d'un problema complex la dificultat principal, separada d'altres qüestions d'índole menor.
 • Formular, analitzar i validar models matemàtics de problemes pràctics de diferents camps.
 • Resoldre problemes complexos aplicant els coneixements adquirits a àmbits diferents dels originals

Resultats d'aprenentatge

 1. "Aplicar el pensament lògic/matemàtic: el procés analític a partir de principis generals per arribar a casos particulars; i el sintètic, para a partir de diversos exemples extreure una regla general."
 2. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi. 
 3. Aplicar tècniques d'Estadística Bayesiana per predir el comportament futur de certs fenòmens.
 4. Extreure d'un problema complex la dificultat principal, separada d'altres qüestions d'índole menor.
 5. Identificar fenòmens reals com a models de processos estocàstics i saber extreure d'aquí informació nova per interpretar la realitat
 6. Resoldre problemes complexos aplicant els coneixements adquirits a àmbits diferents dels originals
 7. Resoldre problemes reals d'anàlisis de dades identificant-los adequadament des de l'òptica de l'Estadística *Bayesiana.
 8. Usar paquets estadístics i mètodes bayesians apropiats per solucionar problemes concrets.

Continguts

Mineria de Textos

 • Fundamentals of Text Mining - From text to numbers
 • Data cleaning
 • N-grams, Lemmatization, Translation
 • Topic Modelling

Estadística

 • El problema de les comparacions múltiples i la False Discovery Rate.
 • Models Lineals i models lineals generalitzats : LASSO ( & BigLASSO), Ridge Regression and Elastic Nets.  Selecció de variables.
 • Summarising the information of large data sets: sufficient statistics. Application to linear models. The Biglm package.
 • Likelihood estimation problems for large data sets. Segmentation, analysis of chunks of data, methods based on meta-analysis. Applications to Generalised linear models.

Alternativament, es podrien tratar els següents tópics:

Processesos Gaussians i aprenentatge automátic.
Model Explainability.

Anàlisi de dades funcionals.

 

 

Deep Learning

 • Fully Connected Neural Networks.
 • Convolutional Neural Networks.
 • Recurrent Neural Networks.
 • Keras and Tensorflow.

Metodologia

Veure la versió de la guia en anglés.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases de Teoria 38 1,52 2, 5
Excercicis ( problemes i ordinador) 36 1,44 1, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 20 0,8 5
Homework 44 1,76 1, 2, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Homework: Presentació escrita dels exercicis proposats.

Projecte final: Els estudiants  haurán de desenvolupar un projecte segons les indicacions publicades al Campus Virtual.

Les dates previstes seran anunciadesd durant el curs i seràn estrictes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Deep Learning 0,25 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 8
Homework Estadística Part A 0,25 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Homework Estadística Part B 0.25 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Homework Text Mining 0,25 3 0,12 1, 2, 4, 6, 8

Bibliografia

Referencies básiques

B. Efron, T. Hastie, Computer Age Statistical Inference, Cambridge University Press (2016) (5th Ed 2017)  https://web.stanford.edu/~hastie/CASI/index.html

G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning (with applications in R). Springer, 2013.

D. Skillicorn,  “Understanding Complex Data. Data Mining with Matrix Decomposition”. Chapman&Hall, 2007.

Referéncies Complementàries

B. Everitt and T. Hothorn, “An introduction to Applied Multivariate Analysis with R”. Springer, 2011. 

(B. Everitt,  “An R and S+ Companion to Multivariate Analysis”, Springer, 2005).

J. Faraway, “ Extending de Linear Model with R”, Chapman & Hall, Miami, 2006.
J. Faraway, “Linear Models with R”, Chapman & Hall, Boca Raton, 2005.

W. Härdle and L. Simar, “Applied Multivariate Statistical Analysis”. Springer. 2007.

B. Ripley, “Pattern Recognition and Neural Networks”. Cambridge University Press, 2002.

L. Torgo. “Data Mining with R. Learning with Case Studies”. Chapman & Hall, Miami. 2010
W Venables, B Ripley, “Modern Applied Statisticswith S-PLUS”, Springer, New York.

Collins FS and Varmus H, “A new initiative on precision medicine”. N Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):793-5 .

 

Jensen A.B. et al,  “Temporal disease trajectories condensed from population-wide registry data covering 6.2 million patients”. Nat Commun 2014 Jun 24; 5:4022.

J.D. Jobson, “Applied Multivariate Analysis”. Vol I i II. Springer, 1992.

R. Johnson and  D.W. Wichern, “Applied Multivariate Statistical Analysis”. Pearson Education International, 2007.

P.Y.Lum et al., “Extracting insights from the shape of complex data using topology". Sci. Rep. 3, 1236; DOI:10.1038/srep01236 (2013).

A. Rencher, “Methods of Multivariate Analysis”. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, 2002.

G. Singh, F. Mémoli, G. Carlsson, “Topological methods for the analysis of High dimensional data sets and 3D object recognition”. Eurographic Symp. on Point-Based Graphics, 2007

Journal of Statistical Software, http://www.jstatsoft.org/


Dealing with Data (2011) Special Issue. Science 11 February 2011:692-789

P. Kokoszka, M. Reimherr, Introduction to Functional Data Analysis. CRC Press.(2017).

Ramsay, J. , B. W. Silverman,Functional Data Analysis Springer (2nd Ed. 2005).

Programari

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R
  Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL
  https://www.R-project.org/.

Python