Logo UAB
2022/2023

Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa

Codi: 43210 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Pilar Pineda Herrero
Correu electrònic:
pilar.pineda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Si els estudiants ho desitgen, les classes poden ser en català i, excepcionalment, en anglès

Equip docent

Xavier Úcar Martínez
Ingrid Agud Morell

Prerequisits

Sense prerequisits

Objectius

Aquest mòdul és obligatori de l’especialitat de Desigualtats, investigació i acció educativa  i és optatiu de la resta d’especialitats.  

En aquest mòdul es desenvolupen les competències necessàries per a investigar sobre la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa. S'aborden els principals programes de formació per al treball com a estratègia per a potenciar l'equitat educativa. A través de l'anàlisi recursos teòrics i metodològics, s'aborda l'avaluació de programes de formació i d'intervenció socioeducativa, i la seva contribució a la investigació sobre desigualtats educatives. En aquest sentit, es fa especial èmfasi en el disseny i validació d'instruments que permetin avaluar programes formatius en el marc d'un projecte d'investigació.

 
Descriptors: Formació per al treball. Formació i gènere. Equitat educativa i ocupació. Avaluació de la formació per al treball. Avaluació de programes d'intervenció socioeducativa. Avaluació participativa

Competències

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la recerca en el camp de l'educació i les desigualtats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació i l'avaluació de la formació des de l'equitat educativa.
 2. Avaluar programes des de la perspectiva de la investigació, de formació i d'intervenció socioeducativa com a eina per a millorar l'equitat.
 3. Construir i validar instruments que permetin avaluar programes formatius en el marc d'un projecte d'investigació.
 4. Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de l'àmbit de la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa i analitzar-los com a objectes d'investigació.
 5. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 6. Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi de la investigació, la formació i l'avaluació de programes formatius.
 7. Dissenyar estratègies de recollida d'informació relacionades amb l'àmbit de la investigació assenyalat.
 8. Identificar problemes a la pràctica relacionats amb l'àmbit de la investigació, la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa.
 9. Identificar problemàtiques pròpies de la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
 10. Identificar referents teòrics i avaluar-ne l'adequació per interpretar problemàtiques pròpies de la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa.
 11. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 12. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en l'àmbit de la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa.
 13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 16. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 17. Reconèixer la investigació en els programes de formació per al treball com a estratègia per a potenciar l'equitat educativa.
 18. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 19. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
 20. Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de recerca en el seu context.
 21. Valorar des de la perspectiva de la investigació, els models de capacitació digital i la seva contribució a l'equitat.

Continguts

Bloc 1: Formació, treball i equitat educativa

-        Modalitats de formació i treball: formació al llarg de la vida, FP, formació ocupacional i formació continua

-        Perspectives per a l’anàlisi de l’equitat en la formació: edat, gènere, nivell sociocultural, ocupació/situació laboral.

-        Estudis sobre formació, treball i equitat

 

Bloc 2: L’avaluació de programes de formació i d’ intervenció socioeducativa com a eina per millorar l’equitat.

-        Avaluació de programes educatius:

-        Avaluació de programes de formació pel treball

-         Avaluació de la intervenció socioeducativa

Bloc 3: Recerca Participativa i Equitativa.

-       Recerca participativa, equitativa i justa: de “donar veu” a construir diàlegs.

-       Mirada interseccional a la recerca participativa: condicionants en funció de l’edat, gènere, entorn socioeconòmic, origen, etc.  

-       Disseny de recerques participatives. Exemples pràctics.

 

 

    

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

 • Classes magistrals/expositives per part del professor
 • Lectura d’articles i fons documentals
 • Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
 • Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
 • Presentació / exposició oral de treballs.
 • Tutories

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 38 1,52
Tipus: Supervisades      
Treball individual 75 3
Tipus: Autònomes      
Lectures i exercicis 37 1,48

Avaluació

 

Assistència i participació en les sessions

5%

Activitats durant el desenvolupament del mòdul

45%

Memòria / treball individual de mòdul

50%

 

 

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

 

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes.

Per poder superar el mòdul s’han d’aprovar amb un 5 cadascun dels dos blocs d’activitats avaluatives de que consta.

 

Les notes de les activitats del bloc 1 es poden compensar entre elles a partir de 4. És a dir si un estudiant treu un 4, un 6  i un 5 en les tres activitats del bloc 1 es podrà considerar que el bloc queda aprovat.

 L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual i segons el calendari de tutories fixat

El plagi serà motiu de no superació de l’assignatura.

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació i assistència 0,3 0 0 13, 18
Pràctiques i lectures 2,7 0 0 5, 11, 13, 14, 16, 19
Treball individual 3 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21

Bibliografia

ARNAU, L. (2013). Desempleo y orientación para la carrera: aplicación y evaluación de un programa de adaptación a los cambios profesionales en la adultez. Educación XXI, 16(1), 191-206

CASTILLO, S.; CABRERIZO, J. (2003) Evaluación de programas de intervención socioeducativa. Madrid: Pearson. Prentice Hall.

CEDEFOP (2011). Learning while working. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

CHACÓN, S., SANDUVETE, S., PORTELL, M. I  ANGUERA, M. T. (2013). Reporting a  program evaluation: Needs, program plan, intervention, and decisions.  International Journal of Clinical and Health Psychology, 13, 58-66.

CHIABURU, D.S., &  MARINOVA, S.V. (2005). What predicts skill transfer? An exploratory study of goal orientation, training self-efficacy, and organizational supports. International Journal of Training and Development 9(2), 110-123.

 COUSINS, B. J. & CHOUINARD, J.A. (2012). Participatory evaluation up close. An integration of research-based knowledge. Charlotte, North Carolina. Information Age Publishing. Inc (IAP)

 COUSINS, B. J. (Ed.) (2020) Collaborative approaches to evaluation. Principles in use. Los Angeles: SAGE (ISBN: 9781544344645)

 DAIGNEAU, P-M.; JACOB, S. (2009). Toward Accurate Measurement of Participation: Rethinking the Conceptualization and Operationalization of Participatory Evaluation. En: American Journal of Evaluation, 30 (3), pp. 330-348.

GERLACH, A. (2018). Thinking and Researching Relationally: Enacting Decolonizing Methodologies With an Idigenous Early Chilchood Program in Canada. International Journal of Qualitative Methods, 17, 1-8.

HORDGE-FREEMAN, E. (2018). “Bringing Your Whole Self to Research”: The Power of the Researcher’s Body, Emotions, and Identities in Ethnography. International Journal of Qualitative Methods, 17, 1–9.

LIEBEL, M. (2017). Children without childhood? Against the postcolonial capture of childhood in the Global South. In A. Invernizzi, M. Liebel, B. Milne & R. Budde (Eds.) ‘Children out of Place’ and Human Rights – In Memory of Judith Ennew (pp. 79-97). London, UK: Springer.

MARSICK, P. (2012) Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo: formación y formación corporativa. Madrid: Wolters Kluwer

MACMILLAN, J.H. y SCHUMACHER, S. (2005). Investigación educativa. Madrid : Pearson

 NÚÑEZ LÓPEZ, H. (2015). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Aproximaciones teórica y metodológica. Madrid. Editorial Popular.

 NÚÑEZ. H.; ÚCAR, X. (2020) Roles and functions of the community manager within the framework of Collaborative Approaches to Evaluation (CAE): Case analysis of the Galibar community development plan (Spain). P. 135-161. In Bradley Cousins, J. (Ed.) Collaborative approaches to evaluation. Principles in use. Los Angeles: SAGE (ISBN: 9781544344645)

 PINEDA, P. (2010). Evaluation of training in organizations: a proposal for an integrated model. Journal of European Industrial Training, 34, pp. 673-693

 PINEDA, P., BELVIS. E., MORENO, V., DURAN, M. & ÚCAR, X. (2011). Evaluation of training effectiveness in the Spanish health sector. Journal of Workplace Learning, 23, pp. 125-188

 RADEMAKER, L.L. & POLUSH, E. Y. (2022). Evaluation and action-research. An integrated framework to promote data literacy and ethical practices. Oxford University Press

REBOLLOSO, E. y otros (2008) Evaluación de programas de intervención social.Madrid. Síntesis

ROSSI, P.H. y FREEMAN, N.E. (1989). Evaluación. Un enfoque sistemáticopara programas sociales. México: Trillas.

 SANDERS, J.R. (1998). Estándares para la evaluación de programas. Bilbao: Mensajero.

 SARRAMONA, J. (1994): "Evaluación de programas de formación", en CASTILLEJO, J.L. y otros: Teoría de la educación. Madrid: Taurus, p.p. 269-283.

 SULTANA, R. G. (2008).From policy to practice.A systemic change to lifelong guidance in Europe.Cedefop Panorama series, 149.SHAW, I. (2003) La evaluación cualitativa. Introducción a los métodos cualitativos. Barcelona: Paidós.

SPIVAK, G. (1988). Can the subaltern speak? In, C. Nelson & L. Grossbert (Ed), Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 66-111). Urbana and Chicago, USA: University of Illinois Press.

STAKE, R.F. (2006). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Barcelona: Graó.

 ÚCAR, X.; PONCE, E. (2001)  (Coord.) Carmel Amunt. Análisis i propostes de futur per un barri. Carmel Amunt/Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Barcelona/UAB. Barcelona.

  VÁSQUEZ, Jorge. 2013. “Adultocentrismo y juventud: Aproximaciones foucaulteanas”. En: Revista Sophia: Colección de Filosofía de la Educación. Nº 15. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala.

Programari

No cal programari