Logo UAB
2022/2023

Principios y Métodos

Código: 43012 Créditos ECTS: 15
Titulación Tipo Curso Semestre
4313767 Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera OB 0 1

Contacto

Nombre:
Dolors Poch Olive
Correo electrónico:
dolors.poch@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria:
español (spa)

Prerequisitos

Los alumnos de esta asignatura deben estar en posesión de un título de grado en el cual hayan adquirido los conocimientos y destrezas básicas que les faculten para cursar el programa de máster: formación básica en Lengua y Literatura Españolas o disciplinas afines, manejo de instrumentos bibliográficos y dominio de la lengua española que les permita redactar los trabajos en español científico.

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es analizar los conceptos básicos propios de la lengua española, el ELE y la literatura hispánica de tal forma que el estudiante pueda profundizar, a partir de ellos, en el estudio de las diversas áreas abarcadas por el programa de máster. Igualmente, en el módulo se proporcionarán a los estudiantes los recursos necesarios para que pueda, individualmente, utilizarlos para documentarse y/o reunir un corpus de trabajo en cada una de las temáticas que estudia el máster.

Competencias

 • Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
 • Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar soluciones.
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
 • Dissenyar i dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster
 • Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants natius dels problemes que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants estrangers.
 • Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
 • Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
 • Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb les recerques recents sobre les tradicions europees des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.
 • Relacionar els autors i els textos literaris produïts en l'àmbit de l'Amèrica Llatina amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir un domini d'especialista de la llengua normativa tant oral com escrita.
 • Tenir un domini d'especialista de les principals orientacions en l'estudi de la transmissió textual i de les diferents fases de l'edició d'un text.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultados de aprendizaje

 1. Analitzar els factors lingüístics i extralingüístics que determinen la variació en espanyol.
 2. Analitzar la relació entre diferents expressions artístiques i culturals i autors i obres literàries produïdes a l'Amèrica Llatina.
 3. Aplicar la metodologia de treball apresa a l'anàlisi d'un tema lingüístic i d'un tema literari relacionats amb l'àmbit d'estudi del mòdul.
 4. Aplicar les tècniques i els mètodes propis del comentari filològic de textos.
 5. Argumentar per escrit i oralment unes conclusions.
 6. Avaluar la pertinència dels propis judicis i dels aliens en relació amb el tema objecte d'estudi.
 7. Diferenciar els mecanismes mentals associats a l'adquisició de la llengua materna dels associats a l'adquisició de les llengües estrangeres.
 8. Discriminar la pertinència de diferents punts de vista en relació amb el tema d'estudi.
 9. Elaborar el guió d'una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
 10. Elaborar un esquema explicatiu que contingui la pròpia posició respecte a un dels temes de l'àmbit d'estudi del màster.
 11. Esquematitzar i comparar les idees en les quals se sustenten diferents treballs sobre un mateix fenomen lingüístic o literari.
 12. Establir la relació entre determinades obres literàries escrites en espanyol i altres expressions artístiques i culturals.
 13. Explicar en profunditat l'estat dels coneixements sobre un dels temes d'estudi del mòdul.
 14. Formular un pla d'acció per ampliar la informació sobre el tema seleccionat.
 15. Identificar el component de la gramàtica del qual depenen determinats fenòmens lingüístics característics de la llengua espanyola.
 16. Identificar i localitzar les fonts crítiques que s'han de tenir presents en l'edició d'un text.
 17. Identificar la presència de fenòmens socials i històrics dins de la producció literària en espanyol.
 18. Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de género presentes en la sociedad.
 19. Identificar las principales desigualdades y sesgos por razón de género en los ámbitos de la lengua española y de la literatura hispánica.
 20. Incorporar a l'estudi noves idees procedents d'altres disciplines que puguin complementar una determinada visió del problema lingüístic estudiat.
 21. Indagar des de quin altre camp del saber han estat abordats alguns dels fenòmens lingüístics o literaris estudiats.
 22. Interpretar críticament la bibliografia relacionada amb els continguts estudiats en el mòdul.
 23. Introduir una nova idea en un esquema preestablert i ser capaç de modificar adequadament la tesi defensada en funció de les noves aportacions.
 24. Justificar els motius pels quals determinades opcions en la puntuació, en la gramàtica, en l'elecció del lèxic i en l'organització textual resulten preferents.
 25. Produir textos escrits correctes, coherents i cohesionats.
 26. Produir textos orals correctes, coherents i cohesionats.
 27. Realitzar recerques bibliogràfiques i d'informació utilitzant els mitjans tecnològics propis dels estudis lingüístics i literaris.
 28. Relacionar autors i textos literaris en l'àmbit d'un gènere o corrent literari.
 29. Seleccionar un tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster i explicar sumàriament què es coneix en relació amb ell.
 30. Utilitzar de manera adequada la terminologia pròpia de l'àmbit d'estudis del mòdul.
 31. Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el ejercicio profesional en los ámbitos de la lengua española y de la literatura hispánica.

Contenido

Los contenidos se organizan en tres bloques básicos:

BLOQUE 1: ELE. Relaciones entre la teoría lingüística y la metodología de enseñanza de ELE desde comientos del siglo XX. Principales orientaciones metodológicas en ELE en el siglo XXI.

BLOQUE 2: LENGUA ESPAÑOLA. Principales problemas que plantea el estudio científico de la lengua española en el siglo XXI.

BLOQUE 3: LITERATURA. Principales corrientes y autores de la Literatura escrita en español en España y en América Latina.

Metodología

En las tres partes de las que consta la asignatura se realizarán actividades expositivas sobre los principales puntos del programa.

Los alumnos realizarán también una serie de actividades dirigidas por los profesores dedicadas a la resolución de problemas y a debates organizados sobre determinados puntos relevantes de los contenidos.

Finalmente, los alumnos deberán realizar actividades autónomas de estudio y elaboración de los trabajos objeto de evaluación.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas      
Classes expositives 75 3 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30
Tipo: Supervisadas      
Actividades prtácticas 100 4 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 22, 25, 26, 27
Tipo: Autónomas      
redacción trabajos 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará calculando la nota media de los tres trabajos que deberán realizar los alumnos:

1) Un trabajo del bloque ELE

2) Un trabajo del bloque LENGUA

3) Un trabajo del bloque LITERATURA

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Un trabajo de LENGUA ESPAÑOLA 33 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30
Un trabajo en el ámbito de la LITERATURA 33 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Un trabajo sobre el bloque de ELE 34 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bibliografía

Los profesores de cada bloque indicarán, el primer día de clase, la bibliografía específica que se utilizará durante el desarrollo del programa.

Software

No se requiere programario específico