Logo UAB
2022/2023

Treball de Fi de Màster

Codi: 43011 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313768 Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Buenaventura Bassegoda Hugas
Correu electrònic:
bonaventura.bassegoda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

El treball de fi de Màster es pot redactar i defensar en les següents llengües: català, castellà, anglès, francès i italià.

Prerequisits

Conèixer les eines bàsiques de l'activitat investigadora.

Capacitat d'organització i de planificació.

 

Objectius

Es tracta de realitzar un treball d’investigació original i específic sobre una temàtica lliurement escollida relacionada amb els diversos camps d’estudi del Màster –història i teoria de les arts; gestió i conservació del patrimoni artístic; crítica d’art i difusió de l’art; col·leccionisme i mercat d’art-. El treball serà supervisat per un professor del Departament d’Art. Per demanar assessorament sobre la temàtica del treball i sobre la seva tutorització, a l'inici del curs l'estudiant podrà demanar consell al coordinador d'aquest mòdul (alhora coordinador del màster), o bé adreçar-se directament a algun dels professors del Departament d'Art que sigui coneixedor de la temàtica sobre la qual l'estudiant vol fer el treball. Es pot donar el cas d’un treball que, per la seva temàtica, abasti dues especialitats, llavors us podem recomanar fer el treball amb dos tutors.

a)      A l’hora de jutjar el treball, es valoraran els següents aspectes:

 • el grau de maduresa que l’estudiant demostri en el plantejament, l’anàlisi i l’exposició del tema.
 • el grau d’elaboració, de precisió i de claredat de les argumentacions, les descripcions d’obres i l’anàlisi dels textos de caràcter historiogràfic, crític, teòric o  arxivístic.
 • la idoneïtat i la varietat de les fonts bibliogràfiques o documentals utilitzades per desenvolupar la recerca, i el grau d’eficiència demostrat a l’hora de trobar-les, d’utilitzar-les i d’analitzar-les.
 • l’esperit crític i la voluntat d’introduir un punt de vista personal i innovador a l’hora d’estudiar el tema.
 • la qualitat de la redacció i la correcció de l’edició i la presentació

b)      En cas de plagi:

Plagi significa copiar l’obra d’un altre –el contingut, el redactat, les troballes, les idees– donant-les com a pròpies, és a dir, sense la indicació de la font.

 • Si el tutor detecta plagi en el text final del treball, no donarà el vistiplau per a la seva lectura. Si detecta plagi en una fase anterior del període de realització, abans de rebre el text final del treball, pot suspendre inmediatament la supervisió del treball. En aquests casos, la negativa del tutor rebrà la confirmació de la Comissió de Docència Màster que prendrà mesures al respecte.
 • Si el tribunal de lectura del treball detecta plagi: la qualificació automàtica del treball serà un 0.

c)      A banda del català i del castellà, el treball es podrà presentar redactat en anglès, francès i italià.

d)      Les faltes d’ortografia i les incorreccions gramaticals que dificultin la comprensió del text baixaran la nota del treball. Serem rigorosos a l’hora de jutjar aquest aspecte del vostres treballs. Tal com passa a les ciències de la comunicació o a la resta de les humanitats, en els estudis d’art és imprescindible tenir un bon nivell d’expressió i de redacció. 

Competències

 • Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 • Definir, projectar, planificar i elaborar un treball d'investigació de l'àmbit de la història de l'art i del patrimoni artístic, crític, amb aportacions originals i seguint els paràmetres científics actuals.
 • Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 • Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 • Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes d'investigació: establir objectius, temporització i compromisos d'actuació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de l'estudi de la història de l'art que habitualment estan dissociats.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar diferents camps de la història de l'art traçant un mapa conceptual precís.
 2. Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 3. Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 4. Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 5. Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes d'investigació: establir objectius, temporització i compromisos d'actuació.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Redactar el TFM amb resultats conceptuals precisos i rellevants.
 8. Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 9. Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Continguts

L’estudiant desenvoluparà al llarg del curs un treball d’investigació específic assessorat per un professor.

Metodologia

Estructura, extensió i característiques del Treball de fi de Màster:

 a)      El cos del treball, és a dir el text, ha de tenir una extensió aproximada d’unes 25.000 paraules, aquesta és la pauta que la Comissió de Docència del Màster dóna com a referència. Naturalment, en funció del tipus de treball, el text pot superar amb escreix aquest número de paraules o ser una mica més curt, però no ha de baixar de les 20.000 paraules. La bibliografia, l’apèndix documental (opcional), les il·lustracions amb peu de foto o qualsevol altre mena de material documental que acompanyi el treball, no compten dins d’aquest pauta de 25.000 paraules.

 b)     L’esquema del treball s’elaborarà amb la supervisió del tutor. Com és lògic, aquest pot variar molt en funció de la temàtica i de l’enfocament del treball, no obstant, com a pauta general, el text ha de contenir: una presentació on expliqueu els objectius i les raons que us han portat a triar una determinada metodologia o estratègia d’estudi; el nucli del treball organitzat en una sèrie d’apartats  pensats per exposar el contingut del treball de la manera que us sembli més lògica i adequada; i unes conclusions en les que reflexioneu sobre els resultats del vostre estudi, l’aprenentatge que la realització del treball ha suposat per vosaltres i els nous interrogants que us plantegeu arribats a la seva conclusió.  

c)      L’índex anirà al començament del treball.

d)      Les pàgines iles fotografies han d’anar convenientment numerades (Fig. 1, Fig. 2,... etc), incloses les dels apèndixs .

e)      En els peus de foto de les il·lustracions ha de constar l’autor i el títol de l’obra i el nom de la institució on s’ubica l’obra en qüestió; si l’obra no pertany a cap col·lecció, llavors s’ha d’indicar la procedència detallada de la fotografia: nom de la base de dades d’imatges, llibre (autor i títol), publicació periòdica (títol de l’article, títol de la publicació, núm., any i pàgina,) i si la fotografia és vostra, llavors «fotografia de l’autor/a».

 f)       Mida i qualitat de les il·lustracions. Les il·lustracions han de tenir la mida i la qualitat suficients per poder veure els detalls sense haver de forçar la vista. Eviteu el format “cromo”. Si això us ha de suposar un problema a causa de l’augment del cost de la impressió, la coordinació del Màster recomana que imprimiu les il·lustracions en blanc i negre i que adjunteu, en les còpies impreses dels treballs que lliurareu als membres del tribunal de lectura, un CD que inclogui les fotografies en color, convenientment numerades, en un sol PDF.

 

Organització del Treball, seguiment, presentació i lectura:

a)      El 9 de desembre, com a molt tard, us heu d’haver entrevistat amb el vostre tutor i escollit el tema del treball. Un cop triats el tutor i el tema, ho heu de notificar al professor Rafael Cornudella.

b)      Elaboració del guió del treball. El tutor us ajudarà a definir el tema, a resoldre dubtes, a concretar l’estratègia d’estudi i també us farà els comentaris pertinents sobre el guió.

Primer guió del treball. Com sabeu, l’avaluació del Mòdul 1 consisteix a presentar el Projecte del treball. El projecte ha de contenir:

1. Una presentació dels objectius, les raons de la tria del tema i les preguntes que us formuleu d’entrada.

2. Un primer guió del treball, és a dir, un primer esquema raonat del treball, un primer esbós on constin els aspectes que voleu tractar en el vostre treball. Per elaborar aquest primer guió comptareu amb l’assessorament dels vostres tutors. Naturalment, a mida que avanceu en la recerca, podeu modificar determinats aspectes del guió inicial.

3. Un primer recull de les fonts que esteu consultant o heu de consultar per realitzar el treball. En funció de la temàtica del vostre treball, aquestes fonts poden ser de moltes menes: bibliogràfiques, arxivístiques, videogràfiques, fotogràfiques, entrevistes a persones, etc–.

4. Finalment el projecte ha de comptar també amb una planificació, en la que exposeu com heu anat organitzant el treball des del principi i com penseu desenvolupar les diferents tasques que us queden per fer fins a la conclusió del treball. Recomanem que feu la planificació més detallada i precisa possible.

La data límit d’entrega del Projecte és el 8 de febrer de 2022. S’han de presentar dues còpies: una per al coordinador del Mòdul 1, el professor Rafael Cornudella, i la segona pel vostre tutor en el format que ell us indiqui.

c)      Seguiment del treball.  Un cop definits el guió i l’estratègia d’estudi, comença el procés de tutories de seguiment del treball. El tutor ha d’estar al corrent en tot moment de l’evolució del vostre treball mitjançant les entrevistes que mantindreu de manera regular al llarg del curs. Com a mínim, us heu de trobar un cop al mes. Podeu sol·licitar la tutoria, bé quedant directament amb el professor dins del seu horari de despatx, o bé per e-mail. En cada cas, el vostre tutor us indicarà quan heu de lliurar-li una part o parts del treball i l’esborrany complet del treball en vistes a fer-vos les observacions i correccions necessàries. Si un 'estudiant deixa de reunir-se amb el seu tutor durant el segon semestre i s'adreça a ell en les darreres setmanes del curs per presentar-li l'esborrany d'un text realitzat sense l'assessorament del professor, ell pot considerar que no assumeix la direcció d’un treball que no han seguit regularment i no ha pogut supervisar de forma correcta,.En aquests casos el treball no es podrà presentar. Per poder presentar el treball en una de les convocatòries del curs següent (febrer, juliol, setembre), l'estudiant haurà de tornar a matricular el treball i realitzar les tutories que convingui amb el seu tutor.

 d)      Entrega del treball. El treball només podrà ser dipositat i defensat amb el vistiplau del tutor, per tant, abans de l’entrega de les 3 còpies del treball als membres del tribunal, el tutor ha d’haver rebut el text definitiu del treball amb el temps suficient per poder-lo repassar. El tutorté la facultat derecomanarlano la presentació d’un treball que consideri incomplet o insuficient, o bé de desautoritzar-la, en cas de plagi o d’altres irregularitats greus de caràcter acadèmic. Aquests darrers casos  es traslladaran a mans de la Comissió de Docència del Màster –integrada pels coordinadors dels Mòduls 1, 2, 4, 6 i 7 i un representant dels alumnes.

 La data límit d’entrega del treball és el 15 de juliol de 2022.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment del treball de fi de Màster 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

 

 • Tribunals de lectura. Els tribunals estaran integrats pel tutor del treball i dos professors més, especialistes en el camp d’estudi del vostre treball. La formació dels tribunals de lectura dels treballs és responsabilitat dels tutors dels treballs.
 • La defensa oral del treball és pública. El període de lectures dels treballs va del'1 al 8 de setembre de 2022. La sessió de lectura pública es distribuirà de la manera següent:
 1. Presentació del treball: els autors tindran uns 20 minuts per exposar el seu treball.
 2. Comentaris i preguntes dels membres del tribunal.
 3. Rèplica i explicacions dels autors.

La durada mitjana de la defensa oral del treball és d’una hora.

De cara a l’adjudicació de la nota final, el Treball de fi de Màster té un pes del 80 %, mentre que la defensa oral té un pes del 20 %.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del treball 20 % 1,5 0,06 2, 4, 6, 7, 9
Treball de fi de màster 80 % 173,5 6,94 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Al llarg del procés de tutorització l'estudiant comentarà amb el seu director de treball la bibliografía específica del treball.

Programari

No hi ha programaroi específic.