Logo UAB
2022/2023

Crítica i Difusió de l'Art

Codi: 43009 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313768 Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaime Vidal Oliveras
Correu electrònic:
jaime.vidal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Habitualment la classe s'impartix en castellà pels alumnes d'Erasmus. La classe es fa en català o castellà segons la demanda del grup

Equip docent

Jaime Vidal Oliveras
Nuria Llorens Moreno
Ricard Bru Turull
David Gutierrez Torres

Equip docent extern a la UAB

Cristina Navarro
David Sirvent
Inés Martínez-Ribas
Jesús Galdón
José A. Aristizábal
Marina Carbonell
Teresa Grandas
Txema Romero

Prerequisits

Cap.

Objectius

Fer visible l’art contemporani: la crítica i el comissariat d’exposicions. Aquest mòdul es planteja com un taller sobre la crítica d’art centrat i el comissariat i la gestió d’exposicions d’art. El mòdul conté sessions de tipus teòric  on professionals del sector expliquen els seus projectes (alguns dels quals es veuran “in situ”) i un projecte pràctic que comsisteix en el disseny i execució d’un projecte d’exposició amb material del fons artístic, documental o patrimonial de la UAB. L’exposició tindrà lloc a l’espai d’exposicions de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i s’inaugurarà al públic al finalitzar el curs

Competències

 • Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 • Conèixer i comprendre els recursos i les habilitats indispensables per exercir en els diversos àmbits professionals de l'historiador de l'art o de l'especialista en el patrimoni artístic, i desenvolupar capacitats de resolució dels reptes que es puguin presentar en l'àmbit de la custòdia, l'estudi i la gestió del patrimoni artístic.
 • Conèixer i comprendre els sistemes d'anàlisi propis i aliens de la investigació del patrimoni artístic, la teoria i la història de l'art.
 • Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 • Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 • Explorar noves estratègies interdisciplinàries per al desenvolupament professional de l'historiador de l'art.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals del patrimoni artístic, utilitzant lescategories i el lèxic que els caracteritzen.
 • Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de l'estudi de la història de l'art que habitualment estan dissociats.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Transferir la recerca historicoartística a la societat.
 • Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 2. Comprendre la tasca del crític d'art.
 3. Conèixer i analitzar els principals corrents en l'elaboració de documentals sobre art.
 4. Conèixer i analitzar les posicions dels principals corrents actuals en relació amb la crítica de l'art.
 5. Conèixer i aplicar els sistemes d'anàlisi del crític d'art de l'àmbit audiovisual relacionat amb el documental d'art i l'exposició d'art virtual.
 6. Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 7. Distingir els diversos sistemes de difusió del patrimoni artístic en museus, fundacions i centres d'art. Aplicar-ne alguns.
 8. Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 9. Elaborar una crítica d'art o d'una exposició virtual.
 10. Establir connexions entre els coneixements sobre història de l'art i les tècniques informàtiques i audiovisuals.
 11. Establir connexions entre la crítica i difusió de l'art i altres informacions i desenvolupaments presentats durant el màster.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 16. Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 17. Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Continguts

Crítica, comissariat i difusió de l’art 

Programa

 1. Presentació del mòdul. L'ecosistema de l'art i les funcions i models de la crítica de l'art. De la crítica de l'art al comissariat d'exposicions. Encàrrec de ressenyes d'exposicions i encàrrec d'un projecte d'exposició. Primer contacte amb els materials i recursos disponibles per realitzar l'exposició. Jaume Vidal Oliveras.
 2. Noció i pràctica del comissariat I. Jaume Vidal Oliveras (UAB).
 3. Noció i pràctica del comissariat II. Jaume Vidal Oliveras (UAB)
 4. Noció i pràctica del comissariat III. David G. Torres (UAB i crític i comissari independent).
 5. Noció i pràctica del comissariat IV. Ricard Bru (UAB i comissari independent).
 6. Noció i pràctica del comissariat V. Teresa Grandas (Conservadora Museu d'Arte Contemporani de Barcelona
 7. Pressupostos. David Sirvent
 8. Presentació, correcció i debat col·lectiu dels comentaris crítics dels alumnes.
 9. Lliurament del projecte d'exposició. Jaume Vidal Oliveras i José Antonio Aristizabal.
 10. Síntesi dels diversos guions d’exposició. Proposta d’encàrrec. Inici de la sol·licitud de préstec de les peces, de les autoritzacions, assegurança, encàrrecs de materials o treballs de muntatge. Jaume Vidal Oliveras i Jesús Galdón (Dissenyador).
 11. Comunicació i difusió. Inés Martínez-Ribas (Consultora de comunicació independent).
 12. Proposta muntatge. Debat. Jaume Vidal Oliveras i Jesús Galdón.
 13. Seguiment exposició. Tancament de processos. Textos, materials web, dossier de premsa. Sol·licituds, tràmits i assegurança. Jaume Vidal Oliveras iJosé A. Aristizabal.
 14. Seguiment exposició. Tancament de processos. Jaume Vidal Oliveras i José Antonio Aristizabal..
 15. Filmar l’art: un recorregut a través del documental d’art, les seves tipologies i funcions I. NúriaLlorens(UAB).
 16. Filmar l’art: un recorregutatravés del documental d’art, les seves tipologies i funcions II. Núria Llorens.
 17. Trasllat de peces, registre i muntatge de l'exposició. Jaume Vidal Oliveras i Jesús Galdón.
 18. Estratègies i procediments administratius en la gestió i producció d’exposicions. Txema Romero (Director del Museu d’Art de Cerdanyola).
 19. Preparació i exhibició d'exposicions virtuals I Marina Carbonell (Servei de Biblioteques UAB).
 20. Preparació i exhibició d'exposicions virtuals II Cristina Navarro  (Servei de Biblioteques UAB).

Metodologia

Aquest mòdul es planteja com un taller de crítica d’art i de comissariat, que conté tant sessions de tipus teòric o seminari com una sèrie de pràctiques. Durant el període de classes del mòdul, l’estudiant haurà de visitar una sèrie d’exposicions i de redactar el corresponent comentari crític. I també haurà de dissenyar i elaborar en comú un projecte d’exposició. L’exposició tindrà lloc a l’espai d’exposicions de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i s’inaugurarà al públic al finalitzar el curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'un projecte d'exposició 12 0,48 1, 5, 8, 12, 13, 14, 17
Tipus: Autònomes      
Visita a exposicions 12 0,48 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14

Avaluació

L'alumne visitarà exposicions i escriurà critiques d'art i realitzarà un projecte expositiu (30 %) que consensurà amb els seus companys i professor i finalment s'exacutarà el projecte (50%). A més es valorarà l'assistència i participació activa a classe (20%)

OBSERVACIONS:

La realització de totes les crítiques, projecte i projecte final són necessàris per aprovar l'assignatura. No s'acceptaran lliuraments fora dels terminis pactats. La nota mínima per fer mitjana és de 4 en cada prova, sempre que la nota final sigui de 5.

REVISIÓ: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

RECUPERACIÓ: aquells alumnes que no superin alguna de les proves amb una qualificació inferior a 4 o no lliurin al seu degut temps el treball hauran de recuperar la part no aprovada o no presentada

NO EVALUABLE: L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

DOCÈNCIA VIRTUAL En cas que les proves avaluatives (i el curs) no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hipugui accediro lioferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20 % 25 1 12, 13, 16
Entrega de textos i projectes individuals 30 % 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
projecte expositiu dels alumnes supervisat pel coordinador del mòdul 50 % 126 5,04 1, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17

Bibliografia

La bibliografia corresponent al Mòdul s'oferirà a classe.

Programari

Si calgués un programari específic s’indicaria oportunament