Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals i de Recerca en Patologia Molecular

Codi: 42899 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313794 Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Francesca Canalias Reverter
Correu electrònic:
francesca.canalias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Altres indicacions sobre les llengües

L'anglès és la llengua de treball en l'àmbit científic, tot i que l'alumnat podrà fer servir també el català i l'espanyol

Prerequisits

1) Disposar del títol de grau o llicenciatura, preferentment en l'àmbit de les Ciències de la Vida o de la Salut (Biomedicina, Bioquímica, Genètica, Medicina, Veterinària, Farmàcia, etc).

2) Bon nivell de català o castellà, i anglès.

Objectius

Que l'estudiantat conegui i aprengui a desenvolupar-se en l'entorn professional, així com promoure una actitud proactiva i emprenedora en l'àmbit de la Patologia Molecular i, de forma més genèrica, en l'àmbit de la Biomedicina

 

Competències

 • Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i transferir-los a la societat
 • Analitzar i explicar la morfologia i els processos fisiològics normals i les alteracions que s'hi produeixen a escala molecular utilitzant el mètode científic.
 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics i biotecnològics en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i transferir-los a la societat
 2. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 3. Desenvolupar els coneixements sobre els processos fisiològics normals que operen en els éssers humans i les alteracions moleculars en malaltia i aplicar-los al marc real d'un projecte de R+D+I o d'un procés productiu dins d'un equip de treball d'una entitat pública o privada.
 4. Dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació o de pràctica professional en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 10. Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.
 11. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 12. Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Continguts

Estada en un centre públic de recerca o sanitari o en una empresa privada, realitzant tasques pròpies de l'àmbit de la Patologia Molecular, amb l'objectiu d'augmentar la seva capacitació en les aplicacions professionals o de recerca de la Bioquímica i la Biologia Molecular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia

Realització d'activitats pràctiques segons el projecte formatiu. Lectura d'articles científics. Tutories. Presentació i discussió de resultats. Elaboració i presentació oral de la memòria de pràctiques. Un total de 200 hores de pràctiques supervisades i 24 hores autònomes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada en pràctiques 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 24 0,96 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

La memòria de pràctiques i la presentació oral tindran les característiques especificades a la Guia Docent del Treball de Fi de Màster (TFM) (veure l'apartat "continguts"), atès que aquesta memòria i la seva defensa s'utilitzen per avaluar els dos mòduls.

Per a que l'alumnat sigui avaluat, cal que el coordinador del mòdul rebi l'informe confidencial del responsable de l'estada i la memòria de pràctiques elaborada per l'estudiantat, en el termini previst fixat prèviament pel coordinador. A més, l'estudiantat haurà de realitzar una presentació oral del seu treball de recerca. En cas de no complir algun d'aquests requisits, la qualificació del mòdul serà "NO AVALUABLE".

Important: Si es detecta plagi total o parcial d'altres fonts a la memòria de pràctiques lliurada, es considerarà automàticament com un suspens del mòdul sencer.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del responsable de l'estada o del tutor acadèmic 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Memòria de pràctiques 35 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació oral 35 % 1 0,04 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12

Bibliografia

La bibliografia de referència serà la presentada en cadascun dels mòduls del Màster que es cursin, més aquella específica de la temàtica de les pràctiques professionals i de recerca.

Programari

El programari serà l'utilitzat en cadascun dels mòduls del Màster que es cursin, més aquell específic de la temàtica de les pràctiques professionals i de recerca