Logo UAB
2022/2023

Tècniques Observacionals

Codi: 42866 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Miquel Girart Medina
Correu electrònic:
josemiguel.girart@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Josep Miquel Girart Medina
Francisco Javier Castander Serentill
Ricard Casas Rodríguez
Francesco Coti Zelati

Prerequisits

No s’estableix cap prerequisit específic per a aquest curs, però és recomanable tenir alguns coneixements bàsics d’astronomia i física.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és familiaritzar l’estudiant amb les diferents 
tècniques d’observació que s’utilitzen en l’astronomia. 
L’estudiant haurà de comprendre els conceptes bàsics, la nomenclatura
 i els sistemes d’unitats que s’utilitzen habitualment en el treball astronòmic. 
Les tècniques de detecció i instrumentació es descriuran com
 a funció de la longitud d’ona, incloent tota la partícula i l’espectre electromagnètic: 
astronomia de neutrins, alta energia (rajos gamma i raigs X), 
òptica UV, infraroja pròxima i radioastronomia.
Per a tots aquests règims, que utilitzen diferents metodologies, es cobriran 
tècniques d’anàlisi i reducció de dades. 
L’objectiu final és que l’estudiant adquireixi coneixements bàsics suficients per poder planificar, executar i analitzar observacions en totes les branques de l’astronomia i així poder realitzar investigacions científiques.

Competències

 • Aplicar els principis fonamentals a àrees particulars com la física de partícules, l'astrofísica d'estrelles, planetes i galàxies, la cosmologia o la física més enllà del Model Estàndard.
 • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
 • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.
 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en contextos de recerca.
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar comparativament les diferents tècniques observacionals (astronomia òptica, radioastronomia, etc.).
 2. Aplicar els principi de l'òptica al disseny conceptual de telescopis i càmeres astronòmiques.
 3. Comprendre les bases de l'astronomia òptica i infraroja.
 4. Comprendre les bases de la radioastronomia.
 5. Comprendre les bases de les observacions astronòmiques.
 6. Planificar una observació òptica d'una sèrie objectes astronòmics.

Continguts

Conceptes bàsics d'astronomia (finestres atmosfèriques, astronomia de posició, sistemes de magnitud)

Observació solar

Astronomia UV, òptica i infraroja:

    Telescopis: dissenys òptics i mecànics, òptica adaptativa, planificació d'observació
    Detectors: CCD, prop de detectors IR
    Reducció d’imatges astronòmiques
    Fotometria i sistemes fotomètrics
    Espectroscòpia

Astrofísica d’alta energia:

    Principis de detecció
    Instrumentació
    Anàlisi de dades

Radioastronomia:

    Principis de detecció
    Radiointerferometria
    Anàlisi de dades


Astrofísica del neutrí:

    Principis bàsics
    Detectors

Metodologia

Classes teòriques i exercicis.

Treball en classe i tasques.

Preparació d’un assaig per a presentació oral i preparació d’informes de laboratori.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Laboratori de pràctiques 6 0,24 6
classes teòriques 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Essaig 5 0,2 3, 4, 6
Laboratori de pràctiques 5 0,2 6
Tipus: Autònomes      
Discussions, grups de treball, grups d'exercicis 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercicis autònoms 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació es compon d'una presentació oral i discussió d'un assaig temàtic amb un pes del 27.5% (individual), un informe escrit d'un assaig temàtic amb un 27.5% de pes (individual) i els informes de tres laboratoris pràctics sobre reducció i anàlisi de dades amb 15% de pes cada un (en grups petits o individuals).
Hi haurà un examen de recuperació per a aquells que no compleixin el curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Essaig escrit sobre un tema determinat 27.5% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen de recuperació 100% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Memòria de pràctica al laboratori sobre astrofísica de raigs X 15% 3,3 0,13 2, 5
Memòria de pràctica al laboratori sobre observacions solars 15% 3,4 0,14 3, 5, 6
Memòria de pràctica al laboratori sobre radioastronomia 15% 3,3 0,13 4, 5
Presentació Oral i discussió d'un essaig sobre un tema escollit 27.5% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 • Astrophysical Techniques (CRC Press), C.R. Kitchin, 2013 (6th ed)
 • The Design and Construction of Large Optical Telescopes (Springer), Pierre Y. Bely (editor), 2002
 • The Sun. An introduction (Springer), Michael Stix, 2002
 • Observational Astrophysics (Springer), Pierre Léna et al., 2012 (3rd ed)
 • Handbook of CCD Astronomy (Cambridge), Steve B. Howell, 2006
 • Handbook of Infrared Astronomy (Cambridge), I.S. Glass, 1999
 • Observational Astronomy: Techniques and Instrumentation (Cambridge), Edmund C. Sutton, 2011
 • Radiation Detection and Measurement (Wiley), Glenn F. Knoll, 2010 (4th ed)
 • High Energy Astrophysics (Cambridge), Malcom S. Longair, 2011 (3rd ed)
 • Exploring the X-ray Universe (Cambridge), Philip A. Charles, Frederick D. Seward, 2010 (2nd ed)
 • Lectures on Neutrino Astronomy: Theory and Experiment (Lectures presented at the TASI School), Francis Halzen, 1998 (arXiv:astro-ph/9810368v1)
 • Tools of Radio Astronomy (A&A Library, Springer), Kirsten Rohlfs, Thomas L. Wilson, 2009 (5th ed)
 • Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy (Wiley), A.R. Thompson, J.M. Moran, G.W. Swenson Jr., 2001 (2nd ed)
 • An introduction to Radio Astronomy (Cambridge). Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, 2009 (3rd ed)

Programari

-CASA