Logo UAB
2022/2023

Cosmologia

Codi: 42858 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Gaztañaga Balbas
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Hector Croce
Diego Blas Temiño
Pablo Fosalba Vela

Prerequisits

Introducció a la física del cosmos.

Objectius

El curs té l'objectiu de proporcionar als estudiants una conferència introductòria a la cosmologia.
El model cosmològic estàndard, les preguntes obertes i les línies de recerca actuals en el camp.

Competències

  • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
  • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar la teoria de pertorbacions còsmiques al problema de la formació d'estructura en l'univers.
  2. Distingir i analitzar els problemes de la teoria clàssica del Big Bang.
  3. Reconèixer les bases de la teoria de pertorbacions còsmiques.

Continguts

1. Introducció a la cosmologia: la teoria del Big Bang, la llei de Hubble, la nucleosíntesi. Radiació còsmica de fons.
2. Expansió còsmica: models, factors d’escala, redshift, mesures de H.
3. Equacions cosmològiques: equació de continuïtat i equació d'estat,
4. Equació, acceleració, paràmetres cosmològics, matèria fosca i energia de Friedmann.
5. Mesures d’espai: distàncies, horitzons, edat i volum còsmics.
6. Problemes amb la teoria del Big Bang: bariogènesi, inflació, matèria fosca, origen de les estructures.
7. Formació d’estructures: col·lapse gravitacional, jeràrquic d’inestabilitat, espectre de potència, oscil·lacions acústiques, formació de galàxies, simulacions numèriques, models d’halo.

Metodologia

Classes teòriques i d'exercicis

Treball a casa i a l'aula

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques sobre diferents conceptes bàsics 45 1,8 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Treball personal a casa 39 1,56 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Projecte de classe 39 1,56 1, 2, 3

Avaluació

L’assistència a les classes és un requisit obligatori.

Algunes parts de la classe requeriran projectes de classe i altres parts per presentar problemes.

Es pot presentar tant per escrit com per a una presentació oral fins a un valor total del 50%.

L’altre 50% és un examen escrit.

Hi haurà un examen de resit del 50% de la nota.

Per poder participar en l'examen de resit, heu d'haver obtingut una nota superior o superior a 3,5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 3 0,12 1, 2, 3
Examen de recuperació 50% 3 0,12 1, 2, 3
Projecte de classe i problemes 50% 21 0,84 1, 2, 3

Bibliografia

  • An introduction to Moderm Cosmology, A.Liddle, Horizon P&D (1999, 2003)
  • Cosmological Physics, J.A.Peacock, Cambridge U. Press (1999)
  • Extragalactic Astronomy and Cosmology, Peter Schneider, (2010)
  • Introduction to Cosmology, Barbara Sue Ryden (2010)

Programari

Course coordinator:  Prof. Enrique Gaztanaga <gazta@ice.cat>
 
== Part I Introduction days: 18/3, 13/4 and 21-28/4 =====
Teacher: Prof. Enrique Gaztanaga <gazta@ice.cat>
Introduction to the metric, the Friedman equations and measurements
Practical projects.
 
== Part II. PROBLEMS WITH THE BIGBANG:  days: 19-25/3 =====
teacher: Prof. Diego Blas <dblas@ifae.es>

- BARYOGENESIS
- INFLATION
- DARK MATTER

== Part III Large Scale Structure:  6-12/4 ===========
Teacher: Prof. Martin Crocce martincrocce@gmail.com

1) Evolution of density perturbations / Vlasov Eqs. 
2) Linear Theory - evolution during radiation domination, evolution during matter domination 
3) Power spectrum - main observational characteristics / connection to cosmology (large scales, early universe)
4) Two-point Correlation Function 
5) Baryon Acoustic Oscillations. 
6) Next-to-leading order : onset of nongaussianity 

== Part IV. Structure Formation: Advanced Topics,  (10h):  14-20/4 ==========
Teacher: Prof. Pablo Fosalba fosalba@gmail.com

1)- Galaxy formation: mass function, galaxy bias, halo model (4h)
2)- Gravitational Lensing (2h)
3)- Numerical simulations (2h)
4)- CMB (2h)