Logo UAB
2022/2023

Astrofísica Estel·lar i Planetària

Codi: 42857 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313861 Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Aldo Marcelo Serenelli
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Jordi Isern Vilaboy
Josep Maria Trigo Rodríguez
Aldo Marcelo Serenelli
Fabio Del Sordo

Prerequisits

Se suposa que els estudiants tenen un coneixement bàsic de Mecànica, Clàssica i Quàntica, Termodinàmica,Mecànica Estadística i Física Atòmica i Nuclear.

Un coneixement d'astrofísica és desitjable, però no requerit.

 

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar els coneixements bàsics sobre dues branques fonamentals de l'astrofísica moderna:
estructura i evolució de les estrelles i estructura i evolució dels planetes.

Competències

 • Aplicar els principis fonamentals a àrees particulars com la física de partícules, l'astrofísica d'estrelles, planetes i galàxies, la cosmologia o la física més enllà del Model Estàndard.
 • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
 • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.
 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en contextos de recerca.
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar en detall l'evolució de sistemes binaris compactes.
 2. Calcular l'evolució d'una estrella tipus.
 3. Comprendre a els processos de formació d'estrelles.
 4. Comprendre les bases de l'astrofísica estel·lar i planetària.
 5. Entendre els detalls de l'interior del sol.
 6. Entendre els mecanismes de formació de sistemes planetaris.
 7. Reconèixer els diferents estats de l'evolució estel·lar.

Continguts

 • Propietats fonamentals de les estrelles
 • Atmosferes estel·lars i corones estel·lars
 • Interiors estel·lars
 • Evolució estel·lar
 • Estrelles variables
 • El sol
 • Planetes i conceptes bàsics de l'estructura planetària
 • Meteorits

Metodologia

Classes teòriques i exercisis.

Feina a l'aula i a casa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes teòriques 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Discussions, grups de treball, grups d'exercicis 62 2,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
estudi dels elements teòrics fonamentals 64 2,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Un examen de tots els continguts, tasques sobre tots els continguts, exposició oral sobre un tema seleccionat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de tots els materials (2 oportunitats) 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Exercicis autònoms 25% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Exposició oral d'un tema escollit 25% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Stellar Structure and Evolution. R. Kippenhahn, R. Weigert, A. Weiss. Springer.

Physics, formation and evolution of rotating stars. A. Maeder. Springer

Stellar interiors. Physical principles, structure and evolution. C. J. Hansen & S. D. Kawaler. Springer-Verlag

The physics of stars. A. C. Phillips. John Wiley & Sons

Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars. S. Shapiro and S. Teukolsky. Wiley

An introduction to Modern Astrophysics, B.W. Carrol, D.A. Ostlie, Addison Wesley

Programari

No fem servir programari específic.