Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes I

Codi: 42701 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Miquel Rodríguez
Correu electrònic:
jorge.miquel@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Prerequisits

El ser graduat o graduada en Dret i haver matriculat els crèdits corresponents

Objectius

Específic

 

Col·laboració en un despatx d’advocats, un Jutjat, en un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) o en un departament o assessoria jurídica. Es possible, així mateix, efectuar-les a un despatx de la Unió Europea, segons un programa específic Erasmus + (Eurolawprofession ) concedit pel Parlament Europeu a la UAB en col·laboració amb l’ICAB

 

Genèrics

 

-Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

-Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de la professió.

-Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de l’advocacia.

-Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com entorn als instruments per a la seva gestió.

-En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l’exercici de la professió d’Advocat.

Competències

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure'n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar, seleccionar i valorar la informació requerida.
 2. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al cas.
 3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 4. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 5. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 6. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure'n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

L’estudiant del màster en pràctiques s’integra plenament a un despatx professional en el que haurà de desenvolupar les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat en exercici, tant en les relacions amb el seu entorn com en l’estudi i solució dels assumptes que se li encomanin.

Aquest primer mòdul de práctiques també es pot cursar en un jutjat o institució acceptada pel coordinador.

Metodologia

Metodologia eminent practica circumscrita a les peculiaritats de l’àmbit on es realitzen les practiques, ja sigui en un despatx professional, o en un jutjat. Es basa en l’anàlisi i resolució de qüestions jurídiques sobre les quals s’emet opinió, s’elabora informes, dictàmens o formulen escrits processals.

Remarcar que en aquest context es desenvoluparan dinàmiques i metodologies pròpies del treball cooperatiu i participatiu estan molt presents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats pràctiques al despatx, jutjat, SOJ.... 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Buscar jurisprudència i legislació aplicable als casos concrets 10 0,4 1, 2, 6
preparació i redacció de documents 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Redacció de la memória 5 0,2 1, 4, 5

Avaluació

 

Evaluació continuada en la que el 90% de la nota se obté a través d'un informe del tutor/a i el 10% restant amb l'informe de l'alumne/a

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor 90% 0 0 1, 2, 3, 5, 6
Memòria de l'estudiant 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

-AA.VV., Acceso a la abogacía, 2015-2016, Madrid: Francis Lefebvre, 2015.

-PALOMAR OLMEDO, Alberto(Dir.), Practicum acceso a la abogacía 2016, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015

Programari

-