Logo UAB
2022/2023

Sistemes d'Informació en Logística

Codi: 42655 Crèdits: 16.5
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OT 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Arnis Lektauers
Mārīte Kirikova
Prof. Andrejs Romānovs (main contact: andrejs.romanovs@rtu.lv)

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer els conceptes bàsics, les característiques, les lleis, els principis, l'estructura i els models de l'anàlisi de sistemes.
 2. Conèixer els sistemes d'informació logística (LIS) i els principals subsistemes, la funcionalitat, l'arquitectura i els principis.
 3. Conèixer les eines de comerç electrònic i entendre els principis de desenvolupament de sistemes de comerç electrònic.
 4. Entendre els principis i els mecanismes de fiabilitat dels sistemes d'informació logística (LIS) i de comerç electrònic.
 5. Entendre l'ús de les tecnologies d'identificació, processament i seguiment de dades en logística i gestió de cadenes de subministrament.
 6. Establir les necessitats de les TIC en sistemes logístics concrets i seleccionar la solució a implementar.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 10. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Practise sessions 64 2,56 2, 3, 6, 7, 9
CU1. Theory lectures 64 2,56 2, 3, 4, 5, 10
CU2. Practise sessions 20 0,8 3, 6, 7, 9
CU2. Theory lectures 30 1,2 3, 4, 10
CU3. Introduction of practice sessions 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 8
CU3. Lectures 16 0,64 1, 2, 3, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
CU1. Student presentation on the research topic 16 0,64 1, 2, 4, 5, 8, 10
CU1. Test on ITL 8 0,32 2, 3, 4, 5, 10
CU2. Student presentation on the research topic 2 0,08 1, 4, 8, 10
CU3. Group sessions 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
CU3. Individual sessions 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
CU1. Individual research essay 35 1,4 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
CU1. Mastering in the lectured course material 36,5 1,46 2, 3, 4, 5, 9, 10
CU2. Individual research essay 32 1,28 1, 3, 6, 7, 8, 9
CU2. Mastering in the lectured course material 27 1,08 3, 4, 9, 10
CU3. Individual home assignments/exam 28 1,12 1, 2, 3, 6, 7, 8
CU3. Mastering the course lecture material 15 0,6 1, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Exam 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6
CU1. Individual research essay 35% 1 0,04 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
CU1. Laboratory work 25% 0 0 1, 2, 3, 7
CU2. Exam 40% 0 0 3, 4, 8
CU2. Individual research essay 35% 0 0 1, 3, 6, 7, 8, 9
CU2. Laboratory works 25% 0 0 3, 6, 7, 10
CU3. Group and individual sessions 40% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
CU3. Individual home assignments/examination) 60% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.