Logo UAB
2022/2023

Presa de Decisions

Codi: 42653 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Liana Napalkova

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 • Elaborar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis adequats en la cadena de subministrament, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 • Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, estructurar i proposar mecanismes per afrontar problemes de presa de decisions en sistemes logístics.
 2. Avaluar diferents alternatives i seleccionar la solució que s'ha d'implementar, sent capaç de combinar intuïcions i mètodes analítics per a identificar la millor solució factible.
 3. Comprendre com modelitzar el sistema i el propi procés de presa de decisions.
 4. Comprendre els principals mètodes i técniques per la presa de decisions.
 5. Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 6. Elaborar argumentacions basades en models i tècniques quantitatius
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 9. Seleccionar i aplicar estratègies i metodologies quantitatives apropiades per dissenyar una solució per a un problema de presa de decisions en LSCM.
 10. Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 11. Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 12. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 13. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problem sessions 8,5 0,34 1, 2, 6, 9
Seminars 10 0,4 4, 9, 12
Theory lectures 31,5 1,26 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Practise sessions 18 0,72 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Personal study 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 9
Problem solving and report writing 107 4,28 5, 7, 8, 10, 11, 12

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
B1-Introduction to IT project 10% 0 0 5, 7, 12
B2-Planning & Scheduling practical cases 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
B3-Heuristics practical cases 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.