Logo UAB
2022/2023

Manipulació de Material i Tecnologies de Transport

Codi: 42651 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Dr.sc.ing. Olga Girvica (dr.girvica@gmail.com)
Prof. Gaby Neumann

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar problemes de LSCM mitjançant un enfocament holístic, tenint en compte aspectes tecnològics, com ara la idoneïtat i el rendiment de les tecnologies de maneig de materials utilitzades.
 2. Comprendre els principis de treball, els modes d'operació, les restriccions d'aplicació i les oportunitats d'automatització de les tecnologies de maneig de materials i transport.
 3. Conèixer i aplicar mètodes per calcular el rendiment en el maneig de materials.
 4. Conèixer les tecnologies típiques de maneig de materials utilitzades en logística.
 5. Identificar problemes de maneig de materials i especificar requisits de funcionalitat, automatització i rendiment de les tecnologies de maneig de materials i transport.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 10. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Practical sessions 20 0,8 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10
Theory lectures 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Student presentations 24 0,96 1, 2, 4, 5, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Mastering in the lectured course material 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Study project 20 0,8 3, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Oral exam 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 9
Practical exercises 20% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10
Student presentations 10% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 9
Study project 30% 0 0 3, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.