Logo UAB
2022/2023

Habilitats en gerència

Codi: 42649 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Lect. Angelina Rosha
Prof. Janis Mazais (Janis.Mazais@rtu.lv)
Prof.Natalja Lace

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 • Elaborar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis adequats en la cadena de subministrament, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar sòlidament partint de models gerencials les decisions que s'han de prendre en l'àmbit dels recursos humans
 2. Comprendre les relacions entre LSCM i recursos humans, qualitat i gestió ambiental, i gestió de projectes.
 3. Conèixer la terminologia i els conceptes clau en les àrees generals de gestió.
 4. Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 5. Integrar adequadament a la implementació dels projectes tots els aspectes rellevants relacionats amb la responsabilitat social empresarial
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 10. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 11. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 12. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Theory lectures 30 1,2 2, 3, 5
CU2. Theory lectures 30 1,2 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
CU1. Case analysis 12 0,48 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12
CU2. Case analysis 15 0,6 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
CU1. Essay preparation 12 0,48 2, 3, 5, 6, 9, 12
CU1. Mastering in the lectured course material 12 0,48 2, 3, 5, 6, 8
CU2. Mastering in the lectured course material 24 0,96 1, 2, 3, 6, 8

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Essay content 18% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
CU1. Final exam 20% 2 0,08 2, 3, 6
CU1. In-class assignments and case analysis 18% 3 0,12 2, 3, 6, 7, 11, 12
CU1. Mid-term exam 20% 2 0,08 2, 3, 6
CU1. Tests 24% 2 0,08 2, 3
CU2. Active course participation 10% 0 0 1, 2, 3, 7, 11, 12
CU2. Final exam 60% 2 0,08 1, 2, 3, 6
CU2. Tests and presentation 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.