Logo UAB
2022/2023

Gestió en Logística

Codi: 42648 Crèdits: 13.5
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OT 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Jana Bikovska
Prof. Dr. habil. Galina Merkuryeva

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Elaborar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis adequats en la cadena de subministrament, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer com seleccionar i emprar les tècniques i eines correctes per a la presa de decisions en logística.
 2. Entendre, identificar i analitzar diferents problemes de gestió en logística i gestió de cadenes de subministrament tenint en compte conceptes generals de gestió, recursos humans, sistemes d'informació, economia i aspectes comercials.
 3. Establir arguments de decisió basats en mètodes quantitatius
 4. Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 9. Sintetitzar els diferents aspectes (gerencials, econòmics, comercials i tecnològics) que han d'acompanyar als processos de presa de decisions en logística.
 10. Treballar de manera col·laborativa en grup.
 11. Utilitzar i dissenyar diferents tipus de sistemes d'informació com a suport per resoldre problemes i prendre decisions en logística.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lab Block 1 32 1,28 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lab Block 2 8 0,32 1, 3, 5, 10
Lab Block 3 17 0,68 2, 5, 6, 7, 9
Lab Block 4 31 1,24 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Theory Lectures 48 1,92 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Teamwork project 48 1,92 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Use case development 48 1,92 2, 4, 6, 7, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Self-Learning 103,5 4,14 1, 2, 7, 9, 10

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Final Exam 30% 2 0,08 1, 2, 7, 9, 11
Lab Block 1 incl. teamwork project 25% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lab Block 2 5% 0 0 1, 3, 5, 10
Lab Block 3 10% 0 0 2, 5, 6, 7, 9
Lab Block 4 20% 0 0 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10
Workshop (a scientific report and presentation) 10% 0 0 6, 7, 11

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.