Logo UAB
2022/2023

Gestió de Projectes

Codi: 42645 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Ramon Piera (rpierae@uoc.edu)

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 • Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar com la gestió de projectes es pot utilitzar en suport de LSCM.
 2. Comprendre les relacions entre LSCM i la gestió de projectes.
 3. Conèixer la terminologia i els conceptes clau en l'àrea de gestió de projectes.
 4. Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 5. Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 9. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 10. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 11. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problem sessions 5 0,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Theory lectures 10 0,4 2, 3
Tipus: Supervisades      
Practice sessions 7,5 0,3 1, 6, 11
Tipus: Autònomes      
Personal study 15 0,6 1, 2, 3
Problem solving 10 0,4 6, 8, 9, 11
Project development 25 1 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Planning a small project based on supply chain, developed in the problem and lab sessions 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Practice sessions reports 30% 0,5 0,02 1, 6, 11
Project public defense 20% 2 0,08 4, 10

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

MS Project