Logo UAB
2022/2023

Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament

Codi: 42644 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Jeļena Pečerska (main contact: jelena.pecerska@rtu.lv)
Rinalds Pļavnieks

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Elaborar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis adequats en la cadena de subministrament, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre la notació de modelatge de cadenes de subministrament.
 2. Comprendre les mètriques de rendiment de les cadenes de subministrament.
 3. Conèixer la terminologia de la LSCM específica.
 4. Definir els elements de disseny en cadenes de subministrament.
 5. Elaborar argumentacions basades en models i tècniques quantitatius
 6. Identificar estratègies i conceptes en cadenes de subministrament.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 9. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Practise sessions 28 1,12 2, 6
CU1. Theory lectures 28 1,12 4, 6
CU2. Case studies, individual assignments. 30 1,2 3, 5, 6, 8, 9, 10
CU2. Theory lectures 16 0,64 2, 6, 11
Tipus: Supervisades      
CU1. Problem sessions 8 0,32 1, 2, 5, 6, 8, 9
CU2. Practise sessions 10 0,4 2, 3, 4, 8
Tipus: Autònomes      
CU1. Mastering in the lectured course material 54 2,16 1, 2, 5, 6, 7, 9
CU2. Mastering in the lectured course material 15 0,6 2, 3, 4, 7
CU2. Practise sessions 32 1,28 2, 3, 4, 5, 6, 11

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Final exam 40% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 9
CU1. Practise sessions 40% 0 0 1, 2, 5, 6, 8, 9
CU1. Problem sessions 20% 0 0 2, 6, 7, 8
CU2. Laboratory works 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
CU2. Simulation results and report 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
CU2. Theoretical exam 40% 2 0,08 3, 4

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.