Logo UAB
2022/2023

Fonaments d'Enginyeria

Codi: 42642 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OT 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Muñoz Gamarra
Correu electrònic:
JoseLuis.Munoz.Gamarra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Romualdo Moreno Ortiz
Jose Luis Muñoz Gamarra

Prerequisits

Cap

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.

Competències

 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 • Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'aplicació de tecnologies i sistemes d'informació en logística.
 2. Conèixer conceptes generals de la resolució de problemes en enginyeria.
 3. Conèixer les tecnologies d'informació bàsiques.
 4. Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 5. Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 6. Organitzar i dimensionar els recursos materials necessaris per poder atendre les diverses tasques i necessitats d'un projecte.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 10. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercise sessions 8 0,32 5, 7, 8
Individual problem solving 20 0,8 4, 5, 6, 7, 8
Oral project presentations 2 0,08 4
Practical sessions 22 0,88 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10
Theoretical sessions 15 0,6 2, 3, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Project development 45 1,8 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tutorship sessions 8 0,32 7
Tipus: Autònomes      
Self-study 30 1,2 7

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Continuous assesment in theory and problem lectures 40 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Oral project presentation 20 % 0 0 4
Project development (report) 40 % 0 0 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.