Logo UAB
2022/2023

Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament

Codi: 42640 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Romualdo Moreno Ortiz
Correu electrònic:
romualdo.moreno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i discutir casos, problemes i situacions respecte als requeriments i opcions de la logística.
 2. Avaluar l'impacte de la logística i les activitats SCM.
 3. Comprendre conceptes i estratègies de LSCM generals.
 4. Comprendre el marc de la LSCM general.
 5. Conèixer la terminologia de la LSCM general.
 6. Conèixer problemes propis del camp de la LSCM.
 7. Entendre la LSCM com una àrea.
 8. Identificar punts forts i febles mitjançant la comparació amb les millors pràctiques de LSCM.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 12. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 13. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Lab1 - Articles review and problem solving with software 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lab2 - Articles review and problem solving with software 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Al ser un màster internacional, aquesta assignatura s'imparteix exclussivament en Anglès. Veure la guia en aquest idioma.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lab1 The labs constitute up to 40% of the final score 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lab2 The labs constitute up to 40% of the final score 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Test1 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
Test2 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en Anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.