Logo UAB
2022/2023

Disseny i Anàlisi de Sistemes de Manipulació de Materials

Codi: 42635 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OT 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Prof. Dr. Gaby Neumann
Prof. Dr. Jens Wollenweber

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora que es pot implementar.
 • Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 • Elaborar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis adequats en la cadena de subministrament, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 • Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar problemes de disseny en MHS mitjançant un enfocament holístic.
 2. Avaluar diferents alternatives i seleccionar la solució MHS a implementar.
 3. Documentar i reflectir el procés de resolució del problema a fi d'extreure'n les lliçons apreses.
 4. Elaborar arguments sòlids per convèncer o motivar els responsables dels processos de presa de decisions.
 5. Identificar el principal aspecte que s'ha de planificar en la resolució d'un problema, especificar els límits del projecte i proposar-hi una solució.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Seleccionar i aplicar metodologies i estratègies adequades al desenvolupament de solucions tècniques en problemes de maneig de materials.
 10. Ser capaç d'afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica.
 11. Ser capaç d'aplicar un enfocament rigorós i eficient a la resolució de problemes.
 12. Treballar de manera col·laborativa en grup.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Practical sessions 30 1,2 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12
CU1. Theory lectures 30 1,2 1, 2, 4, 9
CU2. Practical sessions 30 1,2 1, 2, 3, 10, 11, 12
CU2. Theory lectures 30 1,2 1, 2, 4, 9
Tipus: Supervisades      
CU1. Case Study 50 2 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
CU2. Case Study 50 2 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
CU1. self-learning 15 0,6 1, 2, 4, 8, 9
CU2. self-learning 15 0,6 1, 2, 4, 8, 9

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Case Study 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
CU2. Case Study 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.