Logo UAB
2022/2023

Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament

Codi: 42633 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Julija Petuhova
Prof. Yuri Merkuryev

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

  • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
  • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
  • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer els actors o agents logístics de determinades regions i el seu nivell de desenvolupament.
  2. Conèixer els reptes i les tendències de futur en logística.
  3. Conèixer les infraestructures logístiques de diferents regions europees.
  4. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
  5. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
  6. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminars 10 0,4 1, 2, 3
Theory lectures 12 0,48 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Student presentation on the essay topic 15 0,6 1, 2, 3, 6
Tipus: Autònomes      
Essay preparation 20 0,8 4, 5
Mastering in the lectured course material 15 0,6 1, 2, 3, 4

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Essay content 50% 0 0 4, 5, 6
Essay presentation 20% 0 0 1, 2, 3, 6
Exam 30% 3 0,12 1, 2, 3

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.