Logo UAB
2022/2023

Metodologia de Recerca

Codi: 42455 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313500 Gestió Pública OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Danislava Milkova Marinova
Correu electrònic:
dani.marinova@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Eva Ostergaard-Nielsen
Lara Ivana Maestripieri

Equip docent extern a la UAB

Miriam Acebillo
Roberto Pannico

Prerequisits

Els estudiants que cursin aquesta assignatura han de tenir coneixement bàsic de tècniques de recerca en ciències socials de nivell de Grau.

Objectius

Aquest mòdul ofereix una introducció als problemes metodològics del disseny d’una recerca científica en l’àmbit de les ciències socials. S’hi estudien les opcions per al disseny de la recerca en l’àmbit temàtic de la gestió pública, així com una selecció de tècniques quantitatives i qualitatives útils per a l’anàlisi científic, aprofundint en la seva aplicació. Es busca que l’estudiant:

1.      Aprengui a dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca  adequada.

2.      Aprengui a avaluar projectes i informes realitzats per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.

3.      Adquireixi l’habilitat d’aprenentatge que li permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida o autònoma.

Competències

 • Aplicar les tècniques metodològiques adequades per a l'anàlisi rigorosa d'aspectes i relacions amb la intervenció pública en la societat i l'economia.
 • Avaluar projectes i informes fets per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.
 • Dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca adequada.
 • Dissenyar un projecte de recerca delimitat d'acord amb els criteris de rigor conceptual i metodològic en el marc de les ciències socials.
 • Gestionar un conjunt divers i complex de dades i fonts.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb membres de procedències diverses, d'entorns sociopolítics, culturals i administratius diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar projectes i informes fets per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.
 2. Conèixer els debats i reptes actuals de les principals tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa.
 3. Conèixer les principals tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.
 4. Dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca adequada.
 5. Fer observables els fenòmens/factors rellevants per a l'estudi.
 6. Identificar avantatges i dificultats relacionades amb la validesa i la fiabilitat de les tècniques seleccionades.
 7. Identificar les fonts de dades disponibles per abordar el problema de recerca plantejat.
 8. Identificar les tècniques qualitatives més apropiades per respondre una pregunta de recerca amb les dades disponibles i analitzar-les.
 9. Identificar les tècniques quantitatives apropiades per respondre una pregunta de recerca i analitzar-la.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 11. Relacionar tècniques quantitatives i/o qualitatives a una pregunta de recerca i justificar l'esmentada relació.
 12. Treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb membres de procedències diverses, d'entorns sociopolítics, culturals i administratius diferents.

Continguts

MÈTODES QUALITATIUS (Coordinadora: Lara Ivana Maestripieri)

Introducció:

Sessió 1. Introducció a l’estudi de les tècniques qualitatives

Característiques fonamentals de la recerca qualitativa. Com avaluar la validesa i fiabilitat a la recerca qualitativa. Tipus de preguntes que es poden respondre utilitzant mètodes qualitatius. Tipus de tècniques que es poden combinar com triangular-es-

Recopilació de dades:

Sessió 2. Investigació sobre el terreny

Aquesta classe examinarà aspectes metodològics i pràctics de la investigació etnogràfica. Es tractaran: tipologies d’investigació de camp, codificació del treball de camp, l’observació (participant), la recopilació d’informació i l’anàlisi de l’evidència qualitativa.

Sessió 3. Entrevistes I

Trets i diferències entre entrevistes estructurades, semiestructurades i obertes / narratives.  

Sessió 4. Entrevistes II -

Sessió 5. Entrevistes III – Grups de discussió

Introducció al grup de discussió, tenint en compte les consideracions conceptuals, les bones pràctiques i els elements del disseny

Sessió 6. Altres qüestions en Investigació Qualitativa

Qüestions ètiques, temes sensibles i transparència en la investigació qualitativa.

Anàlisi de dades:

Sessió 7. Anàlisi del discurs

Aquesta sessió aclarirà què són els discursos, com funcionen i com podem analitzar-los. A més, tractarem els tipus d’anàlisi del discurs i reflexionarem sobre el tipus de dades que podem examinar discursivament.

Sessions 8, 9, 10 i 11. Anàlisi d’entrevistes.

 

MÈTODES QUANTITATIUS (Coordinadora: Dani Marinova)

Sessió 1: Introducció a l'anàlisi de dades quantitatives

Sessió 2: Estadística descriptiva

Sessió 3: Anàlisi bivariada bàsica

Sessió 4, 5: Introducció a la inferència estadística

Sessió 6, 7: Proves de hipòtesis bivariades

Sessió 8: correlació i regressió bivariades

Sessió 9: Resum / resum de les sessions quantitatives anteriors

Sessió 10, 11: Regressió múltiple (I)

Sessió 12, 13: Regressió múltiple (II): variables independents categòriques

Metodologia

L'aprenentatge es fonamentarà en la combinació de les següents metodologies docents:

Classes magistrals/expositives

Seminaris de discusió

Resolució d'exercicis i casos pràctics

Elaboració de treballs

Tutories

Lectures d'articles d'interès.

 

15 minuts d'una de les darreres classes es destinaran a respondre una enquesta de satisfacció.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Seminaris i tutories 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Treballs i exercicis 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

 

La evaluación se basará en la realización de:

1. Ejercicios de aplicación de técnicas cualitativas

2. Ejercicios de aplicación de técnicas cuantitativas

3. Examen

 

A continuación, se ofrecen más detalles:

 

La evaluación de la parte cuanlitaativa representa el 50% de la nota final. Los estudiantes realizarán 2 ejercicios durante el curso. Cada uno de ellos representa el 50% de esta parte

La evaluación de la parte cuantitativa representa el 50% de la nota final. Los estudiantes realizarán 1 trabajo durante el curso y un examen final. Cada uno estos s representa el 50% de esta parte

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen tècniques quantitatives 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Exercicis tècniques qualitatives 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Exercicis tècniques quantitatives 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Lectures principals:

Part Qualitativa

Bryman, A. 2012. Social Research Methods. Oxford, Oxford University Press

Della Porta, D. & M. Keating, M. 2008. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Kapiszewski, Diana, MacLean, Lauren M., Read, Benjamin L. 2015. Field Research in Political Science: Practices and Principles. Cambridge. Cambridge University Press.

Hesse-Biber, S. And Leavy, P. 2010. The practice of qualitative research. Sage.

Part Quantitativa:

Kellstedt, P. M. & G. D. Whitten. 2013. The Fundamentals of Political Science Research, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Pollock, P. H. 2016. The Essentials of Political Analysis, 5th ed. Washington, DC: CQ Press.

Pollock, P. H. 2015. A Stata Companion to Political Analysis, 3rd ed. Washington, DC: CQ Press.

Programari

Tècniques qualitatives

 • NVivo
 • Atlas-ti

Tècniques quantitatives

 • STATA (12)