Logo UAB
2022/2023

Instruments d'Administració i Gestió Pública

Codi: 41257 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313500 Gestió Pública OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Gallego Calderon
Correu electrònic:
raquel.gallego@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Els estudiants s'expressaran sempre en l'idioma que prefereixin. Els docents s'expressaran en castellà durant les primeres 5 setmanes del curs. Gran part del material serà en anglès.

Equip docent extern a la UAB

Antoni Castells
Antoni Mora
Cristina Pruñonosa
Daniel Mas
Maite Vilalta

Prerequisits

Els estudiants que cursin aquesta assignatura han de tenir coneixements genèrics sobre administració y economia de nivell de Grau.

Objectius

L’estudiant al finalitzar el mòdul:

- Sabrà manejar els instruments bàsics de planificació, elaboració, execució i control pressupostaris.

 - Sabrà comprendre i aplicar les noves tècniques de gestió pressupostària

 - Sabrà comprendre i realitzar les operacions de la comptabilitat pública i analitzar els indicadors comptables i financers

 - Sabrà avaluar la situació econòmica i financera d’una administració pública a partir de la informació comptable i pressupostària.

 - Sabrà comprendre i realitzar les operacions de contractació i de compres de les administracions públiques

 - Sabrà definir i aplicar els indicadors bàsics de gestió pública

 - Sabrà comprendre i aplicar el marketing públic i els principals instruments i indicadors de gestió de la qualitat

- Sabrà entendre els mecanismes de control pressupostari 

Competències

 • Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 • Aplicar conceptes, teories i models provinents de diverses disciplines a l'exercici de la gestió pública.
 • Dissenyar i avaluar processos d'intervenció pública en situacions i problemàtiques socials, polítiques i sectorials específiques.
 • Identificar, comprendre i analitzar fenòmens socials i polítics complexos rellevants per a l'exercici de la gestió pública.
 • Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 2. Analitzar l'eficiència de la prestació dels serveis públics.
 3. Analitzar la situació econòmica i financera d'una administració pública.
 4. Analitzar les estratègies i instruments de qualitat d'una organització pública.
 5. Elaborar i executar un pressupost d'una administració pública.
 6. Elaborar propostes tècniques de gestió de la qualitat.
 7. Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 9. Realitzar operacions comptables.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 11. Utilitzar les noves tècniques pressupostàries.

Continguts

 

Estructura i continguts del mòdul

Blocs

ECTS

Professors

Gestió pressupostària

1,5

 Antoni Mora  (UB)

Noves tècniques pressupostàries

1,5

Antoni Mora(UB)

Comptabilitat Pública

2

Daniel Mas  (UB)

Contractació pública

1

Cristina Pruñonosa (UB)

Màrqueting dels serveis públics i gestió de la qualitat de serveis

2

Cristina Pruñonosa (UB)

Mecanismes de control pressupostari

2

Antoni Castells (UB)

 

 

Calendaride sessions 2022-2023

Data de l’examen a determinar.

 

Dia Horari Tema Professor/a
Dilluns 9 gener De 15h-18h Presentació del mòdul/ Gestió pressupostària  Antoni Mora
Dijous 12 gener De 15h-18h Gestió pressupostària Antoni Mora
Dilluns 16 gener De 15h-18h Gestió pressupostària  Antoni Mora
       
Dijous 19 gener De 15h-18h Noves tècniques pressupostàries  Antoni Mora
Dilluns 23 gener De 15h-18h Noves tècniques pressupostàries  Antoni Mora
Dijous 26 gener De 15h-18h Noves tècniques pressupostàries  Antoni Mora
       
Dilluns 30 gener De 15h-20h Comptabilitat pública Daniel Mas
Dijous 2 febrer De 15h-17h Comptabilitat pública Daniel Mas
Dilluns 6 febrer De 15h-18h Comptabilitat pública Daniel Mas
Dijous 9 febrer De 15h-17h Comptabilitat pública Daniel Mas
       
Dilluns 13 febrer De 15h-18h  Contractació pública Crisitina Pruñonosa
Dijous 16 febrer De 15h-17h  Contractació pública Crisitina Pruñonosa
       
Dilluns 20 febrer De 15h-18h Màrqueting públic i gestió de la qualitat de serveis  Crisitina Pruñonosa
Dijous 23 febrer De 15h-17h Màrqueting públic i gestió de la qualitat de serveis  Crisitina Pruñonosa
Dilluns 27 febrer De 15h-18h Màrqueting públic i gestió de la qualitat de serveis  Crisitina Pruñonosa
Dijous 2   març* De 15h-17h Màrqueting públic i gestió de la qualitat de serveis  Crisitina Pruñonosa
       
Dilluns 6 març De 10h-12:30h  Control pressupostari Antoni Castells
Dijous 9 març  De 9h-13:30h  Control pressupostari Antoni Castells
Dilluns 13 març   De 9:30h-13:30h  Control pressupostari Antoni Castells
Dijous  16 març* De 9h-13:30h  Control pressupostari Antoni Castells
       
*Aquestes sessions es faran fora de l'EAPC    

 

Programa

Bloc 1: Gestió pressupostària

 • Concepte, estructura i principis del pressupost
 • El cicle pressupostari
 • L’elaboració del pressupost
 • L’execució i liquidació del pressupost

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

En aquest bloc es combinaran les explicacions teòriques amb la realització d’exercicis a classe i comentaris d’informacions publicades a la premsa o per internet. En relació a l’ avaluació del bloc els alumnes hauran de resoldre dos exercicis en la mateixa línia dels ja realitzats a classe.

  

Bloc 2: Noves tècniques pressupostàries 

 • Objectius i instruments dels pressupostos públics
 • El pressupost orientat a resultats
 • Altres metodologies pressupostàries:

Planificació pressupostària a mitjà i llarg termini

Revisió de la despesa

Avaluació de polítiques públiques

Transparència pressupostària

Indicadors de gestió pública

 

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

En aquest bloc es combinaran les explicacions teòriques amb la realització d’exercicis a classe i comentaris d’informacions publicades a la premsa o per internet. En relacióa l’ avaluació del bloc els alumnes hauran de resoldre dos exercicis en la mateixa línia dels ja realitzats a classe

 

Bloc 3: Comptabilitat Pública

 • El sistema comptable públic:  sector públic i administracions públiques

-       La comptabilitat pública i la comptabilitat nacional

-       Els subjectes de la comptabilitat pública:  administracions i entitats territorials.  Els criteris del SEC

-       La normalització de la comptabilitat pública:  els plans de comptabilitat

-       Els estats comptables de lacomptabilitat pública

 

 • La comptabilitat de la gestió del pressupost:  operacions i resultats

 -       Les operacions de la gestió pressupostària:  criteris pel reconeixement comptable

-       La comptabilitat del pressupost d’ ingressos:  gestió pressupostària i reconeixement dels dret 

-       La comptabilitat del pressupost de despeses:  gestió pressupostària i reconeixement de les obligacions

-       La comptabilitat dels deutors i els creditors

  

 • La comptabilitat de la posició patrimonial:  operacions i resultats

-       El patrimoni:   actius, passius i posició patrimonial neta.  Criteris per a la interpretació 

-       La comptabilitat de l’ immobilitzat.  Tipus d’ immobilitzat i operacions més habituals

-       La comptabilitat de les operacions de l’ endeutament al llarg i al curt termini

  

 • El diagnòstic financer de les Entitats públiques  a partir de la informació comptable

-       Els estats i els comptes anuals:  contingut i criteris per a la confecció i interpretació

-       La anàlisi financera de les Entitats públiques: el cas de les Entitats Locals

-       Els “grups” d’ Entitats i la informació financera consolidada

 

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

S’analitzarà la informació econòmica i financera publicada pels Ajuntaments de Catalunya per Sindicatura de Comptes de Catalunya     www.sindicatura.org   i    realitzarem un diagnòstic financer a partir de la informació.

 

Bloc 4: Contractació pública

§  Marc Normatiu

-        La Llei de Contractes del Sector Públic.

-        L’evolució de la normativa contractual des de la LCAP de 1995.

-        Balanç i perspectives. 

§  Aspectes generals de la contractació

 -      Requisits generals per a la celebració dels contractes.

-      Objecte i preu dels contractes

-      Capacitat dels particulars per a contractar.

§  El cicle contractual

-        La preparació dels contractes

-        Els expedients de contractació.

-        La licitació i l'adjudicació dels contractes.

-        Els procediments i les formes d'adjudicació.

-        La perfecció, l'execució i l'extinció dels contractes

§  Els contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments.

-        Els models estatals i comunitaris en l'organització del proveïment de béns, productesi serveis pel sector públic.

-        Disposicions generals. Règim especial de garanties: la retenció de part del   preu. Modificació i causes específiques de resolució. Peculiaritats del contracte d’elaboració de projectes.

-        El contracte de subministrament. Normes generals. Publicitat. Ponderació dels criteris d’adjudicació.

-        Aspectes propis i complementaris en la Gestió de Compres i Contractació administrativa dels subministraments públics. 

§  El contracte d'obres

-        La fase del projecte.

-        Procediments, formes d'adjudicació i de la publicitat en els contractes d'obres.

-        La comprovació del replanteig.

-        La modificació del contracte i la suspensió de les obres.

-        El contracte de concessió d’obra pública

-        El finançament i la gestió privada d’infrastructures d'interès públic.

 

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

En les tutories s’analitzaran i debatran diversos casos pràctics relacionats amb les diferents modalitats de contractes públics: assistència tècnica, d’obres,.. Així mateix per fomentar les competències transversals del mòdul, es presentarà un cas pràctic en què es demanarà als alumnes que simulin ser els membres d’una mesa de contractació. Per grups, es tractarà d’analitzar les diferents ofertes presentades i escollir la més adequada, per tal d’exposar les conclusions públicament i defensar-les.

 

Bloc 5: Màrqueting públic i gestió de la qualitat de serveis 

§  El marketing de serveis i la seva aplicació al sector públic

-       El concepte de marketing i evolució de les visions

-       Les diferencies dels serveis respecte dels productes

-       El mercat dels serveis públics i el model d’intercanvi públic:segmentació, posicionament, marketing mix.

-       El paper del ciutadà-client, inversió de la piràmide

-       Producció d’un servei públic: disseny, “fabricació” i comunicació

§  La qualitat de serveis al sector públic

-       La qualitat en els serveis públics: concepte, evolució i situació actual

-       Millora de la prestació del servei i de l’atenció al client: cartes de serveis, queixes i suggeriments, ISO, ...

-       Avaluació de la qualitat des del punt de vista de l’usuari-client

-       Indicadors de qualitat: recollida d’informació, tractament i anàlisi de resultats 

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

En les tutories s’analitzaran i debatran dos casos pràctics: en un es demanarà als alumnes que defineixin l’estratègia de marketing d’una organització pública que ha dissenyat un nou servei i el vol posar en funcionament. En l’altre cas es tractarà de veure les implicacions derivades de la implantació de la ISO en un organisme públic. Així mateix, es preveu portar a terme una visita a l’Oficina de Gestió Empresarial, que està certificada per la ISO des de fa més de 10 anys, amb l’objectiu d’analitzar in-situ les implicacions de l’ús de la ISO en la millora de la prestació del servei i de l’atenció al ciutadà.

 

Bloc 6: Mecanismes de control pressupostari

§     Diferents mecanismes de control

-       Els mecanismes de control i el cicle pressupostari

-       Control intern i control extern

-       Control i rendiment de comptes

§     Tècniques de control pressupostari

-       Control de legalitat i regularitat i control de resultats

-       Tècniques d’avaluació

-       Experiències comparades

 

Activitats tutoritzades a realitzar pels alumnes:

Les activitats tutoritzades seranbàsicament de dos tipus. Per una banda, sessions pràctiques, en les quals el estudiants hauran de resoldre un tema pràctic, o bé comentar i debatre algun informe concret de control. Per altra banda, sessions amb un convidat, expert en algun dels temes de control tractats. 

 

Metodologia

El mètode de treball estarà basat en les activitats següents:

- Sessions teòriques de classe presencial.

 

- Treball personal dirigit. L’aprenentatge de l’alumnat està basat, fonamentalment, en el treball personal que faci a partir de les indicacions del professorat responsable i dels materials indicats.

 

- Sessions presencials per al seguiment i exposició de les activitats dirigides 

 

- Activitats d’aprenentatge autònom.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 50 2 1, 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Seminaris i tutories 75 3 1, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Realització de treballs i exercicis 125 5 1, 7, 8, 10

Avaluació

L’avaluació final de l’alumne es farà en base als següents tres elements:

-        L’assistència és obligatòria. Comptarà un 10% de la nota final.

-        La realització de diferents activitats d’aprenentatge de cada bloc. S’obtindrà una nota de cadascun dels 6 blocs que configuren el mòdul mitjançant la realització d’exercicis i treballs. Es farà la mitjana d’aquestes 6 notes i comptarà una 40% de la nota final.

-        La realització d’un examen individual únic al final del curs amb preguntes de tots els blocs. Comptarà un 50% de la nota fina

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Presentacions orals 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Realització de proves de síntesi 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Blocs 1 i 2: Gestió pressupostària i Noves tècniques pressupostàries

ALBI, E.; GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M.; LÓPEZ CASANOVAS, G. (1997): Gestión pública: fundamentos, técnicas y casos. Ariel, Barcelona.

CAROL M. i GADEA, A. (2005): L'anàlisi de costos a l'administració local. Papers de formació municipal, num.124. Diputació de Barcelona.

GADEA, A i LOPEZ, J. (1997): Control de gestión en la Administración Pública, Gestión 2000, Barcelona.

MEYER, J. (1990): Gestión presupuestaria, Deusto, Bilbao.

RAMIO C. (1999): Teoría de la organización y administración pública, Editorial Tecnos.

SÁNCHEZ REVENGA, J. (1990): “La administración por objetivos en el sistema presupuestario español. Una nueva visión de las formas de control del gasto”,  Presupuesto y Gasto Público, núm. 28.

SÁNCHEZ REVENGA, J. (1990): La presupuestación por objetivos y programas,  Banco de Crédito Local de España, Madrid.

VIÑAS, J. (2007): La comptabilitat i els pressupostos: eines de gestió per a l'administració local. Diputació de Girona.

ZAPICO, E. (1989): La modernización simbólica del presupuesto público,  Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbao.

ZAPICO, E. (1993): “Del presupuesto por programas al management estratégico del gasto  público” Ekonomiaz 26.

 

Bloc 3: Comptabilitat Pública

BARRERES, E.,  FONS,  B.,  GUARDIOLA, F.,  MARIMÓN,  E., PRIETO,  M. (2005): La contabilidad de las Administraciones Locales (adaptado a la ICAL 20004), Faura-Casas Editorial,   Barcelona.

GIL HERRERA, L. (2006): La contabilidad pública y la contabilidad nacional: enlace mico – macro contable, Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda), Madrid

INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Ministerio de Economía y Hacienda) (2006): Consolidación de cuentas anuales del sector público, Madrid.

NICOLAS BRAVO, V. (2004): “La nueva reforma de la contabilidad pública local”, Presupuesto y gasto público, núm. 37.

PINA, V. i TORRES, L. (1999): Análisis de la información externa, financiera y de gestión de las Administraciones Públicas, Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, Madrid.

SIERRA MOLINA, G; RUIZ GARCIA, E. (2002): La contabilidad y el control de la gestión pública, Editorial Civitas – Thomson, Madrid.

 

Bloc 4: Contractació pública

FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J M. (2003): Contratación administrativa. Comentarios al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, y a su Reglamento, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. Con el nuevo régimen del contrato de concesión de obras ; Barcelona.

GIMENO FELIU, JM. (2006): La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española. La necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de reforma, Madrid.

RUBIO GONZÁLEZ, A. (2002); Manual de gestión de las obras de contratación pública, Madrid.

SÁNCHEZ GOYANES, E.(1997): Contratación local, contratos locales problemáticos, 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.

SOSA WAGNER, F.(2003): El contrato público de suministro, Madrid.

VICENTE IGLESIAS, J.L(2005): Aspectos prácticos sobre la contratación de las Corporaciones Locales; Editorial Tecnos, Madrid.

 

Bloc 5: Marketing públic i gestió de la qualitat de serveis

La bibliografia que a continuació s’esmenta és de tipus general. S’anirà proporcionant bibliografia més específica a mesura que s’avanci en el desenvolupament del programa.

CHÍAS, J. (1997): El Màrqueting: comprendre per actuar; Editorial Proa-Columna, Barcelona.

CHÍAS, J. (1999): El Mercado todavía son personas : ideología, metodología y experiencias de marketing, editorial McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid.

KOTLER, P. (1992):Marketing social: estrategias para cambiar la conducta pública, Editorial Díaz de Santos, Madrid.

KOTLER, P.(2005): Preguntas más frecuentes sobre márketing ; Edicions Granica, Barcelona.

MOORE, MARK H.(1998): Gestión estratégica y creación de valor en el sector público,  Editorial Paidós, Barcelona.

PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V.A. I BERRY, L.L.(2003): Calidad total en la gestión de servicios, Editorial Díaz de Santos, Madrid.

BERRY, LEONARD L. (2004): Un Buen servicio ya no basta: más allá de la excelencia en el servicio ; Barcelona : Deusto.

 

Programari

No s'utilitza programari específic.